Slovník vybraných termínov

ARMOVANIE – obmurovanie zemného pevnostného prvku tehlovým alebo kamenným murivom za účelom jeho spevnenia

BANKET – nachádza sa nad ochodzou, asi 1–1,5 m široké postavenie pre peších strelcov na hradbách. Obrancov rozostavaných na bankete chránila pred paľbou útočníka predprseň (vysoká asi 1,5 m a mierne odklonená od vertikály pre pohodlnejšiu polohu strelca).

BARBETA – delostrelecké postavenie na hradbách alebo valoch, chránené spredu predprsňou a z oboch strán traverzami

BASTIÓN – päťboká pevnostná stavba, ktorá mala na rozdiel od polkruhového rondelu rovné bočné a lícne strany, vďaka čomu sa dala lepšie brániť paľbou pred nepriateľom. Ku kurtíne priliehali boky tvoriace vstup, čiže hrdlo. Vonkajšie strany sa nazývajú lícom.

BASTIÓNOVÁ FRONTA – úsek obranného pásma medzi hrotmi dvoch susedných bastiónov

BATARDEAU – priečna murovaná hradba, deliaca priekopu na úseky, ktoré bolo možné samostatne brániť. Vyskytuje sa v plnom alebo dutom prevedení. V druhom prípade ňou prechádzala galéria, ktorá mohla mať strieľne na obranu priekopy a zároveň umožňovala krytý presun obrancov do vonkajších článkov opevnenia. Niekedy hovoríme aj o krytej kaponiere.

CITADELA – pôvodne samostatná tvŕdza (hrad), ovládajúca staroveké alebo stredoveké mesto; neskôr samostatné jadro bastiónovej pevnosti. V 19. storočí vlastná pevnosť uprostred prstenca tvŕdzí (fortov).

CARNOTOV MÚR – voľne stojací obranný múr opatrený strieľňami (systém Lazara Carnota: zemný val v kombinácii s voľne stojacím múrom)

ČEPIEC (franc. bonnet) – val, ktorý sa navršoval na vystupujúcich hrotoch, najčastejšie na vale krytej cesty. Hrebeň čepca presahoval hrebeň základnej hradby, zastieral protivníkovi výhľad a znemožňoval výstrel do priestoru krytej cesty.

ČIARA OBRANY – predĺžená priamka líc bastiónov. Podľa Daniela Speckleho (1536–1589) boky bastiónov majú byť z hľadiska obrany kolmé na čiaru obrany.

ENVELOPA – predsunutý val či hradba pred bastiónovými frontami, ktorá vznikla spojením kontragard v súvislú líniu

ESKARPA (škarpa) – v tal. lit. scarpa – čelná strana kurtíny armovaná múrom

ESPLANÁDA (RAYON) – predpolie pevnosti podliehajúce prísnym vojenským predpisom, ktoré určovali, v akej vzdialenosti od fortifikačných prvkov sa môžu stavať civilné budovy (zóna obmedzenej výstavby). Podobný priestor oddeľoval citadelu od ostatných pevnostných objektov.

FAUSSE BRAYE – nízky val predsunutý pred kurtínu, bastión alebo ravelín. S obľubou používaný v holandskej škole.

FLANKOVANIE – bočná paľba, bránenie bočnou paľbou

FORT – predsunutý samostatný pevnostný objekt schopný kruhovej obrany, ktorý nebol so susednými pevnostnými objektami spojený v súvislú pevnostnú líniu

GALÉRIE – kryté chodby v kurtínach alebo v iných fortifikačných článkoch. Niekedy sú opatrené strieľňami smerujúcimi do priekopy. Do delostreleckých kazemát viedli komunikačné galérie. Hlavné galérie viedli v kontreskarpe.

GLACIS – val krytej cesty. Mal tvar pilového kotúča. Od hrebeňa sa mierne zvažoval do predpolia a umožňoval obrancom zrakom i paľbou ovládať blízke okolie hradieb.

KAPONIÉRA (franc. caponiérie) – priečna hradba v priekope, ktorá spájala poterny klieští s hradbami ravelínov. Bola to v podstate krytá cesta, ktorá spájala fortifikačné články v zavodnených priestoroch.

KAPITÁLY – myslené čiary, ktoré viedli zo stredu opevneného priestoru do predpolia cez hroty bastiónov

KAVALIER – nástavba na bastiónoch alebo kurtínach. Jeho líca a boky sú paralelné s lícami a bokmi bastiónov. Spočiatku to boli zemné valy z čelnej strany armované múrom.

KAZEMATA ("casa armata"– zbrojný dom) – murované palebné postavenie so zemným násypom alebo v telese valu. Slúžila i na ubytovanie pevnostnej posádky alebo na uskladnenie dôležitého zbrojného materiálu.

KLIEŠTE (TENAILLE) – hradba tvarom pripomínajúca otvorené kliešte mala chrániť kurtínu a spolu s ravelínmi vytvárala súvislú obrannú líniu v priekope

KONTRESKARPA (v tal. teor. lit. contra–scarpa)– eskarpe protiľahlý múr z vnútornej strany priekopy

KONTRAGARDA – predstavuje val predsunutý pred bastión, ktorého líca sú paralelné s lícami bastiónov. Chránila líce a hrot bastiónu.

KORDON – kamenná rímsa ukončujúca armovanie eskarpy a kontreskarpy

KORUNNÁ HRADBA (KRONWERK) – pozostáva z jedného stredného a dvoch polobastiónov zriadených na krídlach kurtíny – komárňanská Nová pevnosť v 19. storočí

KRYTÁ CESTA – cesta na vnútornej strane glacisu pozdĺž kontreskarpy široká asi 10 m (v tal. teor. lit. strada coperta – strada da sortire)

KUFOR – synonynum pre dvojitú kaponiéru, v prípade použita pri bastiónových opevneniach sa jedná o zabezpečené komunikácie k predsunutým objektom

KURTÍNA – spojovacia hradba medzi dvoma bastiónmi. Názov pochádza z talianskeho slova cortina.

KYNETA – drenážna struha v priekope slúžiaca k odvádzaniu dažďovej vody i k dokonalému odvodneniu priekopy po zrušení jej zaplavenia

LUNETA – samostatná hradba umiestnená v predpolí pred valom krytej cesty v smere bastiónových kapitál. Nemala veľké rozmery a svojím tvarom pripomínala polmesiac. Buggenhagenova luneta. Neubaerova luneta – pevnôstka na zhromaždiskách umiestnených v ich hrdle. Tieto lunety presahovali prednú plochu zhromaždiska.

MÍNERI – členovia útočného vojska podkopávajúci hradby (mínerovou cestou) kliesnili cestu pevnostným valom podmínovaním. Aj brániace vojsko malo svojich mínerov pre opačný postup. Niektoré pevnosti majú pre tento účel už vopred vybudované tzv. minérske chodby. Odpočúvacie chodby sú galérie slúžiace obrancom k sledovaniu nepriateľských zemných prác.

OCHODZA – slúžila ako cesta na valoch, na ktoré sa vychádzalo rampami. Jej šírka je asi 10 m a vedie po celom obvode vnútorných hradieb.

PALISÁDA – hradba zo zahrotených drevených kolov kolmo zatlčených husto vedľa seba. Palánky sú palisády okolo palebného postavenia delostrelectva.

PAS DE SOURIS myšie schody – schodisko v armovaní kontreskarpy umožňujúce obrancom prístup z priekopy na krytú cestu

POLMESIAC – hradba, nazvaná podľa tvaru polmesiaca (tal. mezza luna), bola umiestnená v priekope pred hrotom bastiónu

POTERNA – výpadová brána v kurtíne, ako i brána spájajúca jednotlivé fortifikačné články pevnostného systému

PREDMOSTIE – pevnostné zabezpečenie opačného brehu rieky oproti pevnosti (citadely). Úlohou predmostia bola predovšetkým obrana prístupu k mostu. Môže to byť aj samostatná predsunutá pevnosť.

PREDPRSEŇ – zemný val, ktorý slúžil k ochrane strelcov rozmiestnených na bankete. Tiež čelná strana barbety.

RAVELÍN (v tal. teor. lit. riuellino) – fortifikačný prvok v priekope pred kurtínou medzi dvoma bastiónmi v trojbokom alebo päťbokom tvare. Stavitelia ho s obľubou používali na zabezpečovanie mestských brán. Nahrádzal niekdajšie barbakány.

REDAN – predstavoval trojbokú hradbu, ktorá vystupovala zo stredu kurtíny s hrotom do priekopy. Palebné smery tohto článku boli namierené do priekopy pred líca bastiónov. V 18. a 19. storočí boli budované aj línie redanov spájané priamo úsekmi valov.

REDUIT – uzavretá fortifikačná stavba s kruhovým, štvorcovým alebo polygonálnym pôdorysom. Zo začiatku sa zriaďoval spravidla uprostred ravelínu ako zemný útvar armovaný múrom, v neskoršej dobe sa vyvinul v dokonalú, kazematami vybavenú pevnôstku.

RETRANCHEMENT – bol umiestnený v hrdle dutého priestoru bastiónu alebo ako nadstavba na bastiónoch, ktorá sa skladala z dvoch polobastiónov, spojených kurtínou. Jeho hrebeň presahoval z taktických dôvodov horizont bastiónu. Neskôr bol v retranchementoch zriadený rad kazematných priestorov.

ROHOVÁ HRADBA (HORNWERK) – skladá sa z dvoch polobastiónov zriadených na krídlach kurtíny

STRUHA – dláždená rýha (kyneta), ktorá slúžila na odvádzanie dažďovej vody z priekop, ako aj na ich zavodnenie

ŠIANCE – všeobecné označenie pre poľné opevnenie, najmä pre zemné valy

TABLETTE – nízky múrik nad kordónom, ktorý zvyšoval armovanie eskarpy za účelom spevnenia predprsne

TALUS – spevnenie vnútornej strany hradby alebo valu pevnostného objektu. Tiež vnútorná strana (svah) telesa bokov a líc bastiónu.

TRAVERZY – priečne hradby na krytej ceste, ktoré ju členili na kratšie úseky. Slúžili tiež na bočnú obranu krytej cesty.

UŠNICA (ORILLON) – delostrelectvo na bokoch bastiónov chránili pred paľbou z predpolia vyčnievajúce "krídla", nazývané tiež "uši". "Ušnicový" bastión je typický pre taliansku školu.

VALOVÁ CESTA ochodza – krytá cesta po celom obvode vrcholu hradieb pevnosti (na kurtínach, telesách líc a bokov bastiónu), na ktorú sa vychádzalo rampami

ZHROMAŽDISKO – rozšírený priestor vo vystupujúcich, ale hlavne v zbiehajúcich sa uhloch krytej cesty (nemecky "Waffen Platz")

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART