Súčasný stav a pamiatková obnova


Rekonštrukčné práce na bastióne VI.

      Fortifikačný systém Komárna je vo svojej podstate zachovaný. K prerušeniu obrannej línie, resp. k rozbúraniu niektorých častí pevnosti došlo ešte v prvej polovici nášho storočia. Tento osud postihol vonkajšie články ústrednej pevnosti a bastión I., z ktorého sa zachovala len Bratislavská brána a fragment retranchementu. Medzi bastiónmi II.–III. bola prerazená kurtína za účelom vybudovania komunikácie, časť hradieb medzi bastiónmi III.–IV. bola asanovaná pre komunikáciu a železničnú trať do Bratislavy a Kolárova.


Rekonštrukčné práce na bastióne VI.

Z Vážskej línie je asanovaný úsek hradieb medzi batériami IX. a X. K poškodeniu a devastácii Starej a Novej pevnosti prispeli veľkou mierou najmä sovietske vojská, ktoré užívali tieto priestory od roku 1968 do roku 1991. Dnes Stará pevnosť a aj objekty Novej pevnosti sú čiastočne využívané Armádou Slovenskej republiky. Súčasné využitie objektov Palatínskej a Vážskej línie rôznymi priemyselnými, poľnohospodárskymi podnikmi a podnikateľskými subjektami, ktoré tu majú umiestnené prevádzkové a skladové priestory je väčšinou nevhodné. V predchádzajúcom období bolo i príčinou devastácie a minimálnej starostlivosti o údržbu.
      Dodnes dobre zachovaná koncepcia, relatívne dobrý stavebno-technický stav, s prihliadnutím k výhodnej zemepisnej polohe a pre európske pomery neobvyklý monumentálny rozsah si vyžadujú skoré zásadné riešenie, ktoré umožní nielen záchranu samotného hodnotného pevnostného komplexu, ale aj jeho optimálne využitie v širších spoločenských vzťahoch. Navyše môže spĺňať aj nové funkcie, ktorých zabezpečenie by bolo inou cestou nákladnejšie a časovo ťažšie dosiahnuteľné. Výber objektov pre celospoločenské využitie celého opevnenia bol už stanovený. Z hľadiska odlišnosti miery zachovania rovnakých objektov bastiónov je možná určitá zmena, a to v tom zmysle, aby sa najlepšie zachovaný objekt stal najviac sprístupneným vo forme objektu muzeálneho alebo podobného charakteru.


Lapidárium rímskych pamiatok v obnovenom bastióne VI.

Je potrebné objekty pevnostného systému začleniť do organizmu neustále sa rozrastajúceho mesta s vytvorením rekreačno-oddychovej zóny pre obyvateľstvo mesta Komárna. Nakoľko v súčasnej projektovej činnosti dochádza k upresňovaniu využitia a obnovy objektov, čo je podmienené najmä budúcimi užívateľmi a celospoločenskými potrebami, je nutné upresniť i koncepciu celkového využitia pevnosti, Palatínskej a Vážskej línie. Túto snahu badať aj v sesterskom meste Komárome, ktoré v rámci Maďarskej republiky podniká účinné kroky pre revitalizáciu predsunutých pevností, a to Igmándskej, Hviezdicovej (Dunajského predmostia) a najmä Monoštorskej pevnosti, ktorú taktiež ako Starú pevnosť v Komárne uvoľnili sovietske vojská.


Rekonštruované valy bastiónu VI.

      Bastióny Palatínskej línie sú dispozične rovnaké, a ojedinelé svojou formou sú bastióny VI. a VII. Vážskej línie. Z toho dôvodu je primárnou úlohou zachovanie a obnova základných typov fortifikačných objektov obrannej línie. Pre tento účel sa navrhuje komplexná pamiatková obnova bastiónu V., medzibastiónových kazemát V.–VI., bastiónov VI. a VII. Predmetom I. etapy pamiatkovej obnovy bol v rokoch 1982 až 1991 bastión VI. s priľahlým valovým systémom. Výber bastiónu VI. na rekonštrukciu ako prvého podmienili hlavne tri faktory:

  • je najcharakteristickejším pre typ fortifikačných objektov stavaných v polovici 19. storočia s doznievaním princípov bastiónového opevnenia

  • jeho situovanie predurčuje novým využitím možnosť priameho napojenia na blízku rekreačnú zónu mesta

  • tretím podmieňujúcim faktorom bolo aj najmenej problematické uvoľňovanie priestorov bastiónu VI. pre obnovu.
     


Rekonštrukčné práce na Leopoldovej bráne.

      Zvýšená pozornosť sa venovala predovšetkým rekonštrukcii deštruovaných a roztlačených valov na základe pôvodnej projektovej dokumentácie s prezentovaním nástupných rámp a krytých ciest pre delostrelectvo. Počas prípravných zemných prečisťovacích prác, ktoré pozostávali hlavne z odstránenia nánosov a naplavenín z interiérov i nádvorí sa objavil pôvodný kanalizačný systém, sociálne zariadenia, umyvárne a studňa, ktoré sa v novom riešení pri zmene funkcií priestorov autenticky prezentujú. V poslednej dobe sme svedkami ďalších rekonštrukcií vykonávaných solventnými podnikateľmi, ktorí na vlastné náklady obnovujú objekty pre vlastnú potrebu, a tým prispievajú k záchrane nášho kultúrneho dedičstva. Pozitívnymi príkladmi sú bastión I. s Bratislavskou bránou, bastión IV. a bastión V., v ktorom našla svoje miesto súkromná galéria.


Stavebná činnosť na objektoch novej pevnosti.

      Nakoľko má pevnostný systém slúžiť najmä pre turistický ruch a pre obyvateľstvo mesta ako oddychovo-rekreačná zóna bol v úseku medzi bastiónmi IV. až VII. navrhnutý "historicko-náučný chodník", ktorý rozšíri kultúrno-poznávaciu činnosť a predstaví návštevníkom mnohotvárnu kultúrnu pamiatku majstrovskej architektúry. Trasa náučného chodníka by mala byť zostavená tak, aby mal návštevník možnosť spoznať všetky články opevnenia, ako aj všetky druhy priestorov: vodné priekopy, komunikačné a strelecké galérie, delostrelecké kazematy, kurtíny a kryté cesty bastiónu. Obnova a rekonštrukcia do pôvodného stavu nielenže umožní prezentáciu významnej kultúrnej pamiatky, ktorá v našej republike nemá obdoby a odráža posledné úsilie fortifikačného staviteľstva svojho druhu v 19. storočí, ale umožní i vytvorenie rekreačno-oddychovej zóny pre obyvateľstvo Komárna, ako i pre rozrastajúci sa medzinárodný turistický ruch v meste.

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART