Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na podporu kultúry a záujmovú - umeleckú činnosť

1. Základné údaje

Názov žiadateľa

Táto žiadosť sa vzťahuje na:
Registrovaný partner MsÚ Komárno
Neregistrovaný partner MsÚ Komárno

2. Názov aktivity, resp. podujatia, ktorej žiadosť sa týka


Dátum realizácie


Náhradný termín


Miesto realizácie

3. Stručná charakteristika činnosti žiadateľa

Zameranie, ciele organizácie


Doterajšie aktivity žiadateľa


4. Rozpis aktivity, resp. podujatia

Presný popis aktivity, resp. podujatia, vystihujúci podstatu a zameranie programu


Konkretizácia akcií (čo konkrétne plánuje žiadateľ uskutočniť)


Časový harmonogram jednotlivých činností


5. Požadovaná dotácia na krytie nákladov

Výdavky rozpočet (€) požadovaná dotácia (€) %
Mzdy, platy služobné príjmy
631 Cestovné náhrady
633 Materiál
634 Dopravné
636 Nájomné za nájom
637 Služby
Skupina "630" spolu
Výdavky celkom
Príjmy (€)
z členských príspevkov
od sponzorov
z predaja vstupeniek na kultúrne a iné podujatia
dotácia od mesta Komárno
dotácie od iných subjektov
   
vlastné zdroje žiadateľa
iné príjmy
Príjmy celkom
   
Plánovaný výsledok hospodárenia
Čestné prehlásenie

Dole podpísaný(á)


narodený (á)


Štatutárny zástupca žiadateľa


Prehlasujem na svoju česť, že:
- Voči žiadateľovi nie je ku dňu podania žiadosti o dotáciu začaté konkurzné konanie, likvidácia, nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok majetku, nemá evidované neuhradené záväzky voči štátu, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, nie je voči nemu vedené exekučné konanie (pzn. §4/5/f) a má vysporiadané všetky záväzky voči štátu, vyšším územným celkom, obciam, mestám a mestským častiam.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne. Som si vedomý(á) právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v tomto čestnom prehlásení, prípadných trestnoprávnych následkov podľa zákona č. 300/2003 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
- Som si vedomý (á), že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti a podporných dokumentoch, žiadateľ stráca nárok na poskytnutie finančnej dotácie
- Som si vedomý (á), že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti a podporných dokumentoch, som povinný(á) vrátiť neprávom vyplatenú čiastku finančnej dotácie.
- Súhlasím so zhromažďovaním a spracovaním poskytnutých údajov a zverejňovaním osobitne zvýraznených údajov


Komárno, dňa 17.01.2022.
Pečiatka a podpis žiadateľa