Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport

1. Informácie o žiadateľovi

Názov žiadateľa / športové odvetvie

Táto žiadosť sa vzťahuje na:
Celoročné výdavky
Registrovaný partner MsÚ Komárno
Jednorazové podujatie
Neregistrovaný partner MsÚ Komárno

2. Počet členov klubu a počet registrovaných hráčov ku dňu podania žiadosti


3. Najlepší výsledok športovcov klubu v roku podania žiadosti

4. Mená reprezentantov klubu v poslednej sezóne5. Opis dotácie

Účel využitia dotácie

Opis všetkých aktivít, na ktoré potrebujete dotáciu od Mesta Komárno

6. Požadovaná dotácia na krytie nákladov

Výdavky rozpočet (€) požadovaná dotácia (€) %
610 Mzdy, platy služobné príjmy
620
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby
Skupina "630" spolu
650
Výdavky celkom
Príjmy rozpočet (€)
z členských príspevkov
od sponzorov
z predaja vstupeniek na športové a iné podujatia
dotácia od mesta Komárno
dotácie od iných subjektov
   
vlastné zdroje žiadateľa
iné príjmy
Príjmy celkom
   
Plánovaný výsledok hospodárenia
Čestné prehlásenie

Dole podpísaný(á)

Prehlasujem na svoju česť, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie sú pravdivé a kompletné, údaje žiadateľa vedené v registri sú pravdivé a nezmenené. Nepremlčal(a) som žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla skresliť hodnotenie žiadosti.
● Som si vedomý(á), že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti a podporných dokumentoch žiadateľ stráca nárok na poskytnutie finančnej dotácie.
● Som si vedomý(á), že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti a podporných dokumentoch som povinný(á) vrátiť neprávom vyplatenú čiastku finančnej dotácie.
● Som si vedomý(á), že pre registrovaných športových partnerov mesta Komárno podmienkou poskytnutia dotácie je aj priebežné aktualizovanie základných údajov klubu v "Registri partnerov v oblasti športu" na MsÚ, pričom zanedbanie tejto povinnosti vyraďuje žiadosť pre ďalší kalendárny rok.
● Som si vedomý(á), že v prípade vykonania kontroly údajov resp. použitia finančnej dotácie zo strany Mesta Komárno som povinný(á) poskytnúť potrebné dokumenty k realizácii kontroly.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a materiáloch v "Registri partnerov v oblasti športu" pre potreby poskytnutia dotácie ako aj kontroly jej využívania.

Čestné prehlásenie žiadateľa

že voči vyššie uvedenému subjektu (názov žiadateľa) nie je ku dňu podania žiadosti o dotáciu začaté konkurzné konanie, likvidácia, nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok majetku, nemá evidované neuhradené záväzky voči štátu, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, nie je voči nemu vedené exekučné konanie (pzn. §4/5./f) a má vysporiadané všetky záväzky voči štátu, BSK, iným vyšším územným celkom, obciam, mestám a mestským častiam.
Všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne. Som si vedomý/á právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v tomto čestnom prehlásení , vrátane prípadných trestnoprávnych následkov podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Komárno, dňa 17.01.2022.
Pečiatka a podpis žiadateľa