Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
udalosť
16. 6. 2022
Salón „Prístav” („Kikötő”): beseda o 50-ročnej tradícii tanečných domov s choreografom Ferencom Novákom
stránka
Potrebujete radu?
Stačí zavolať na HOTLINE - 035/2851205 - v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovný ... ;ch dní a naši zamestnanci  Vám radi pomôžu a poskytnú potrebn ... é informácie, prípadne Vás nasmerujú na príslušný ... Vaše otázky môžete posielať aj e-mailom na adresu: info@komarno.sk.
stránka
Ako vybaviť
;    Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku ... Ondrejského jarmoku je povinný uhradiť daň za užívanie  predajného  miesta na tri dni Príslušný ... 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk Ondrejský jarmok: Mária Bakoš Vitál, tel. : 035 2851 ... Ondrejský jarmok, Komárňanské dni, Vínne korzo  atď. ... 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk Ondrejský jarmok: Mária Bakoš Vitál, tel. : 035 2851
stránka
2019
Špeciálnej škole na Košickej ulici v Komárne_II.zápisnica  08.11.2019Úprava terénu v cintoríne ... ;30.10.2019Elektroinštalačné práce spojené s realizáciou Ondrejského jarmoku 2019zápisnica   ... Lodná v Komárne"zápisnica  19.08.2019Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárne - 4 ... 5 kuchyniach pri ZŠ v Komárne“zápisnica  27.02.2019Galéria z dreva pre potreby MŠ s VJM v Novej ... a organizácia vybraných činností v rámci 28.
stránka
Dotácie
o dotáciu na rok 2022z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport zverejnená v zmysle ... § 5 ods. 1 VZN Mesta Komárno č. 2/2012 v znení VZN č. 15/2012; resp. v zmysle  VZN Mesta Komárno ... č. 4/20201. ... z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport zverejnená v zmysle § 5 ods. 1 VZN Mesta Komárno č. 2 ... Ďalšie informácie ohľadne grantu Vám radi poskytneme na tel. čísle 035/2851 265.Prichádzajúce žiadosti
stránka
Nový územný plán mesta Komárno - NÁVRH
GRAFICKÁ ČASŤ 1_Širšie vzťahy 2_Komplexný urbanistický ná ... štruktúraI-VH 6_Technická infraštruktúraI-E 7_Ochrana prí ... rody a tvorby krajiny 8_ZABERY PPF a LPF 9_Verejnoprospešné stavby   TEXTOVÁ ... ; ČASŤ Oznámenie o prerokovaní návrhu nového Územného plá ... ;nu UPN-KN_NAVRH_SMERNA_CAST UPN-KN_NAVRH_ZAVAZNA_CAST
stránka
ÚPN KN č. 4/B
- Komplexný návrh - Komplexný návrh - náložka - Tabuľková ... časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2011/02
stránka
ÚPN KN č. 6
- Komplexný návrh - Komplexný návrh - náložka - Tabuľková ... časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2011/03
stránka
ÚPN KN č. 9/B
- Komplexný návrh - Komplexný návrh - náložka - Tabuľková ... časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2013/05
stránka
ÚPN KN č. 7
- Komplexný návrh - podklad - Komplexný návrh - náložka - Tabuľkov ... á časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2011/09
stránka
ÚPN KN č. 10
- Komplexný návrh - podklad - Komplexný návrh - náložka - Tabuľkov ... á časť - Textová časť - Záväzná časť - VZN 2013/06
stránka
Návrh ZaD k ÚPN KN 8/2012
- Vyhodnotenie PP - priesvitka LOK 1-3 - Technicka infraštruktura - priesvitky LOK 5 - Technicka ... infraštruktura - priesvitky LOK 1-4 - Doprava - priesvitky LOK 1-4 - Komplexný ná ... ;vrh - priesvitky LOK 5 - Komplexný návrh - podklad LOK 5 - Komplexný ná ... ;vrh - priesvitky LOK 1-4 - Komplexný návrh - podklad 1-4 - Širšie vzťahy ... aacute;väzná časť
stránka
Nový územný plán mesta Komárno - Upravený návrh
 GRAFICKÁ ČASŤ 1_Širšie vzťahy 2_Komplexný urbanistický ná ... ;vrh_10000 3_Komplexný urbanistický návrh_5000 4_DOPRAVA 5_Technická infra ... štruktúraI-VH 6_Technická infraštruktúraI-E 7_Ochrana prí ... rody a tvorby krajiny 8_ZABERY PPF a LPF 9_Verejnoprospešné stavby   TEXTOVÁ
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Dokumenty spojené svoľbami do Národnej rady Slovenskej republiky: - Zákon o voľb ... ) - Žiadosť o voľbu poštou (Vyvesené: 3. marca 2010. ... ) - Číselník krajín (Vyvesené: 3. marca 2010. ... ) - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku ... ) - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku
stránka
Nový územný plán mesta Komárno - KONCEPT
USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIE& ... ÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ... ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI -VARIANT B KOMPLEXNÝ VÝ ... ZASTAVANÉHO ÚZEMIA (CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA) - VARIANT B VÝ ... B VÝKRES VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB - VARIANT A VÝKRES VEREJNOPROSPE&Scaron
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny  Miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste ... O Z N A M - Na prevzatie  zoznamov o delegovaní  zástupcov politický ... Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2020 Informácia pre voliča ... Voľba poštou Žiadosť o voľbu poštou Informácie o voľbách na webovej str ... a žiadostí o voľbu poštou Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Ná
stránka
Správy hlavného kontrolóra
- Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov ... ;va HK, odborné stanovisko HK k záverečnému účtu 2015 Návrh plá ... ;nu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 16. zasadnutie MZ zo dňa 11.02.2016 ... aacute;vrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2 polrok 2015 14. zasadnutie MZ ... ;va o o kontrolnej činnosti a stave vybavenia sťažností a petícií v podmienkach
stránka
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
O Z N A M na prevzatie  zoznamov o delegovaní  zástupcov politických ... strán a koalícií do okrskových volebných komisií v Komá ... ;rne Elektronické adresy na doručovanie oznámení o delegovaní členov a ... náhradníkov do okrskových volebných komisií Oznámenie o ... o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v meste
stránka
Územný plán mesta
- Územný plán mesta - Príloha - Územný plán zó ... ;ny Alžbetin ostrov - Komárno           - textov ... nbsp;              - komplexný n& ... nbsp;             - tvorba krajiny VZN č. ... 14 a príloha č. 1 - záväzná časť  
stránka
Elektronické formuláre - návod
Tento portál vám prináša všetky aktuálne informácie ... Postup stiahnutia a inštalácie programu 602XML Filler nájdete na konci tejto str ... Formulár sa vám otvorí v programe 602XML Filler. ... ; médium a môžete si ho dať vytlačiť. ... ; Váš formulár s elektronicky odoslanými dátami.