Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu
nbsp;Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť e-form  ... 06 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport e-form07Správa a vyúčtovanie ... , obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnychhodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ... o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 6/2017DOCODTPDF07Správa a vyúčtovanie dotácie poskytnutej ... z rozpočtu mesta Komárno podľa VZN č.6/2017DOCODTPDF08Kritériá mesta Komárno k zhodnoteniu súladu poskytovanej
stránka
2022
VZN mesta Komárno za rok 2022: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena10 ... /2022VZN mesta Komárno č. 10/2022, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 a VZN č. ... mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 v znení VZN č. 4/2020 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta ... 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel ... školského zariadenia na kalendárny rok 2022   05.03.2022  * Zrušené VZN
stránka
2022
podlahy na chodbe Zichyho paláca v Komárnezápisnica-06.12.2022Dodávka a montáž kamerového systému a optického ... -03.11.2022Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnousprávou bytov v bytových ... Komárnezápisnica-20.10.2022Audit 2022 - Mesto Komárnozápisnica14.10.202220.10.2022Športové potreby pre ... orez stromov do a nad 4 m výšky orezu, výrub stromov v sťaženýchpodmienkach na verejných priestranstvách ... * zmluva16.02.202201.03.2022Dodávka priesad kvetinovej výsadby na rok 2022zápisnica  &
stránka
2023
VZN mesta Komárno za rok 2023: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena11 ... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/201921.07.202309/2023VZN Mesta Komárno č. 9/2023 o dani za osobitné ... č. 5/2023 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje01.01.202404/2023VZN Mesta Komárno č. 4/2023 ... /2023VZN Mesta Komárno č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností01.01.202401/2023VZN mesta Komárno č. ... školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 202304.03.2023* Zrušené VZN
stránka
2023
I. etapazápisnicaJúl26.07.2023Úprava terénu k vybudovaniu Oddychového a rekreačného parku „LIDL – ... doplnky ÚPN mesta Komárno č. 3/2023zápisnica01.06.2023Audit 2023 - Mesto KomárnozápisnicaMáj30.05.2023Propagácia ... stromov do a nad 4 m výšky orezu, výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných priestranstvách ... v oblasti informačnej bezpečnosti a kybernetickejbezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z.zápisnicaJanuár13.01.202331.01.2023Kompostáreň ... mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026, opravazápisnica02.01.202310.01.2023Nákup kontajnerov
stránka
2020
VZN mesta Komárno za rok 2020: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena11 ... /2020VZN mesta Komárno č. 11/2020, kt. sa mení a dopĺňaVZN č. číslo 8/2017  01.01.2021  ... školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020  10.07.2020& ... ;4/2020VZN mesta Komárno č 4/2020, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií ... školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kaledárny rok 2020  26.05.2020&
stránka
2021
VZN mesta Komárno za rok 2021: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena9 ... /2021VZN Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020  03.01.2022& ... nbsp;8/2021VZN Mesta Komárno č. 8/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná ... rok 2021  20.02.2021 * Zrušené VZN
stránka
2020
gumených dosiek pod detské ihrisko pre MŠ Eötvösa*protokol  20.10.2020Hydroizolácia strechy so ... distribúciu elektrickej energiezápisnica  13.05.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok ... organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020, 2021 a 2022zápisnica  05.03.2020Výmena ... SPARTACUS Komárnozápisnica  05.03.2020Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých na rok ... 2020zápisnica  05.03.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020 zápisnica zrušenie
stránka
2021
pre MŠ* zmluva  Október  13.10.202129.10.2021Registračné známky pre psov na rok ... 2022 až 2026zápisnica 08.10.202129.10.2021Ošetrenie, redukcia koruny a výrub chránených stromov ... rekonštrukcia  kontajnerových  stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021, prílohyzápisnica ... , prílohyzápisnica 10.05.202111.06.2021Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno 2021, príloha , ... roku 2021 , doplneniezápisnica 04.05.202117.05.2021Celoplošná deratizácia meska Komárno na rok 2021
stránka
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Oznámenie o mieste a čase konania volieb 1-Oznamenie-o-mieste-a-case-konania-voliebStiahnuť ... Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov Oznámenie o utvorení volebných ... konaných v roku 2022 https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/urcenie-volebnych-obvodov-poctu-poslancov-a-sidiel-obvodnych-volebnych-komisii ... meste Komárno počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obce, konaného dňa 29. októbra 2022 ... pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa októbra 2022 VOĽBY-NSKStiahnuť
stránka
Referendum 2023
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny Ziadost-o-volbu-do-prenosnej-urnyStiahnuť Elektronická adresa ... mieste a čase konania referenda 1-Oznamenie-o-mieste-a-case-konania-referendaStiahnuť Text otázky ... Text-otazkyStiahnuť Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností 2-Informacia-o-vytvoreni-volebnych-okrskov-a-urceni-volebnych-miestnostiStiahnuť ... Oznámenie pre občanov ktorí majú zrušený trvalý pobyt v zmysle zákona 253_1998 3-Oznamenie-pre-obcanov-ktori-maju-zruseny-trvaly-pobyt-v-zmysle-zakona ... v jednotlivých okrskoch 5-Zoznam-adries-zaclenenych-v-jednotlivych-okrskochStiahnuť Rozhodnutie
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
O Z N A M - Na prevzatie  zoznamov o delegovaní  zástupcov politický ... Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2020 Informácia pre voliča ... a žiadostí o voľbu poštou Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Ná ... ;rodnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 Zoznamy adries začlenených v jednotlivých ... zmysle zákona 253_1998 Informácia o vytvorení volebných okrskov a určen&
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023, o vytvorení volebných ... okrskov a o určení volebných miestností v meste Komárno na zabezpečenie volieb 1 Oznámenie o čase a ... č. 6Okrsok č. 7Okrsok č. 8Okrsok č. 9Okrsok č. 10Okrsok č. 11Okrsok č. 12Okrsok č. 13Okrsok č. 14Okrsok ... č. 15Okrsok č. 16Okrsok č. 17Okrsok č. 18Okrsok č. 19Okrsok č. 20Okrsok č. 21Okrsok č. 22Okrsok č. 23Okrsok ... č. 24Okrsok č. 25Okrsok č. 26Okrsok č. 27Okrsok č. 28Okrsok č. 29Okrsok č. 30Okrsok č. 31Okrsok č. 32Okrsok
stránka
Soubor
FORT-RUN-12km.Stiahnuť
stránka
Referát školstva
;súlade so zákonom č. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ... a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nasledovne: ... škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradení zo siete škôl a ... spolupracuje pri obstarávaní PC techniky so zriaďovateľom a právnickými a fyzickými osobami; zabezpečuje ... úradmi a zákonnými zástupcami a vedie evidenciu detí a žiakov z rodín v hmotnej
stránka
Sociálna oblasť
za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov roku 2022 06.02.2023Priemerné bežné výdavky ... -2025 Zapisnica-zo-stretnutia-Riadiaceho-timu-k-priprave-KPSS-KomarnoStiahnuť KPSS-2021-2025-navrhStiahnuť ... – 2025. ... poriadok v systéme HACCP - Návrh rozpočtu na rok 2015 - Individuálna účtovná závierka rok 2015 ... - Správa o hospodárení za rok 2015 - dodatok správy audítora - Návrh rozpočtu na rok 2016 -
stránka
Spoločný školský úrad
stránka
Adresár poskytovateľov sociálnych služieb
stránka
Komisia školstva, kultúry a mládeže
Mgr. Tímea Szénássy - predseda komisie Mgr. Károly Less  - člen poslanecMgr. Ondrej  Gajdáč - člen poslanecJuraj Kovács - člen odborníkMgr. Csilla Szabó  - člen odborníkJana Mačicová  - člen odborníkPaedDr. Ágnes Héder  - člen odborníkPaedDr. Adrianna Farkas  -…
stránka
Terénna sociálna práca v Komárne
školopovinných detí, d) sociálna činnosť v teréne vrátane ... poskytovania sociálno-poradenských služieb v rámci obce, e) pre sledovanú ... pri riešení konfliktov vo vnútri skupiny a vo vzťahu k iným skupiná ... ;m, pri problémoch medzi školou a sledovanou skupinou, pri prevencii násilia, ... Ďalšie informácie na nasledujúcej stránke: http://www.iazasi.gov.sk/sk/podporene-projekty