HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 13. zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 12.12.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN - MJ Keszegh B. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN - MJ Keszegh B. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN - MJ Keszegh B. 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
TE-547 Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.1
TE-525 Návrh na zmenu uznesenia č. 240/2019 k prevádzkovaniu mestského parkovacieho systému príspevkovou organizáciou COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.2
TE-503 Návrh na použitie finančných prostriedkov z prevádzkovania parkovacieho systému na rok 2020 príspevková organizácia COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
TE-540/2019 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine a štatútu Mestského kultúrneho strediska - Javaslat a Városi Művelődési Központ alapító okiratának és alapszabályának módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Ing. Marian Molnár      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
TE-530/2019 Vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Pályázati kiírás a COM-MÉDIA, kft. ügyvezető igazgatói funkciójának betöltésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
TE-500 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ..../2019 o miestnej dani z nehnuteľností - Javaslat Komárom Város .../2019-es sz. ÁÉR elfogadására a helyi ingatlanadókról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
Mgr. Ildikó Bauer      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty PhDr. Imre Knirs
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
TE-526 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../ 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat Komárom Város .../2019-es sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén - PN - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr.  Károly Less Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
TE-526 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../ 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat Komárom Város .../2019-es sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
TE-472 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2021, 2022 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2020-s évre és előzetes költségvetési tervezete a 2021 és 2022-s évekre - PN - MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty PhDr. Imre Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr.  Károly Less Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
TE-472 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2021, 2022 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2020-s évre és előzetes költségvetési tervezete a 2021 és 2022-s évekre - PN - MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer PhDr. Imre Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr.  Károly Less
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
TE-472 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2021, 2022 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2020-s évre és előzetes költségvetési tervezete a 2021 és 2022-s évekre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA KOMÁRNO - VÁLASZTÁS KIHIRDETÉSE KOMÁROM VÁROS FŐELLENŐRI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnejverejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
PROTEST PROKURÁTORA Č. PD 131/19/4401-7 PROTI VZN MESTA KOMÁRNO ČÍSLO 10/2019 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.1
TE-481 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárno - Komárom város pénzügyi gazdálkodásának alapelvei -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 15.2
TE-518 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 ­ terénna sociálna práca - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására ­ helyszíni szociális munka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 15.3
TE-520 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 ­ referát sociálneho bývania - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására ­ szociális lakhatási osztály -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 15.4
TE-532 Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 ­ opatrovateľská služba - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására ­ gondozószolgálat -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 15.5
TE-537 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 ­ REGOB - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására ­ REGOB -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.6
TE-527 Návrh na spolufinancovanie projektu „Pokračovanie obnovy Kasárenskej budovy a vybudovanie hlavných elektrických rozvodov v Pevnosti v Komárne“ - Javaslat „Az Újvár kaszárnyaépülete felújításának folytatása és az elektromos fővezetékek kiépítése“ c. pályázat társfinanszírozásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende PhDr. Imre Knirs Mgr. Patrik Ruman  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.7
TE-531 - Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - Program 5.4 ­ Správa pamiatok - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására - műemlékek -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.8
TE-535 - Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 ­ vlastné príjmy - Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák és iskolai intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása ­ saját bevételek -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 15.9
TE-536 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 ­ informatívna správa ­Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 15.10
TE-528 - Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019, Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život - Határozati javaslat Komárom Város 2019 költségvetésének módosítására, Program 4.2 Városüzemeltetési osztály - életkörnyezet -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 15.11
TE-534 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu ­ SKHU/1902 - Javaslat pályázati kérelem benyújtására - SKHU/1902 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 15.12
TE-542 Návrh na podanie žiadosti o dotáciu ­ Kompostáreň - Javaslat pályázati kérelem benyújtására - Komposztáló -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 17.1
TE-521 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok ­ nájomné za mestské byty -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 17.2
TE-485/2019_Stojková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 17.3
TE-524/2019_Pridelenie bytu RS-51-63 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 18.1
TE-539_2019_LANI PLUS s.r.o. _predaj pozemku_OVS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 18.2
TE-538_2019_COM-therm, spol. s.r.o.-ZBZVB -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
 Zsolt Feszty      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 19.
TE-529 Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 26.11.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 20.
Rôzne - Egyéb - Program MZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 20.
Rôzne - Egyéb - Finančná pomoc Prešov - Pénzügyi támogatás Eperjes
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga