HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 41. zasadnutie MZ, konaného dňa 16.05.2018 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 8.
Obnova MK v Komárne ­ Jókaiho ulica - Útburkolatok felújítása - Jókai utca -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 9.1
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017:-Mestské kultúrne stredisko * Városi Művelődési Központ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 9.3
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017:-COMORRA SERVIS - Návrh finančnčj komisie - Pénzügyi bizottság javaslata
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 9.3
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017:-COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 10.
COMORRA SERVIS - Správa o vývoji príjmov a výdavkov z prevádzkovania parkovacieho systému -­ A parkolási rendszer működéséből származó bevételek és a ráfordított kiadások alakulásáról szóló jelentés -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 11.
Návrh dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2016 -Javaslat a 2016.06.30-án érvénybe lépett bérleti szerződés 3-as számú toldalékára -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 12.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Overovateľ Hitelesítő Bende
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 12.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Hluško Marek - LITOVEL PUB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 12.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - T-Profit s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 12.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Silvia Győre
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 12.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Pestera KN s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 12.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Monarchia s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 12.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Melinda Tomová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 12.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Viking Group
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 13.4
TE-1836_2018_EL-AG,s.r.o -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 13.5
TE-1837_2018_Mészáros - Alternatíva 1,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič    

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 13.6
TE-1838_2018_Žiadosť záhradkárov o odkúpenie pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 13.7
TE-1839_2018_Horváth Ladislav -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 13.8
TE-1840_2018_Bastion Comorra n.o -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 13.9
TE-1842_2018_Modelársky klub Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 13.11
TE-1371_2018_OVS_p.č.11128 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 13.12
TE-1371_2018_OVS_p.č.11138 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 13.13
TE-1371_2018_OVS_p.č.11140 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 13.14
TE-1722_2018_OVS_Hadovce - Žiada o slovo -Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 13.14
TE-1722_2018_OVS_Hadovce - PN Glič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás Mgr. Tímea Szénássy

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 13.14
TE-1722_2018_OVS_Hadovce - Alternatíva 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek    

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 13.14
TE-1722_2018_OVS_Hadovce -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 14.1
Žiadosti a návrhy v bytových veciach -Kérvények és javaslatok lakásügyekben - 01_TE-1757-2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 14.2
Žiadosti a návrhy v bytových veciach -Kérvények és javaslatok lakásügyekben - 02_TE-1825-2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 16.
Návrh na odvolanie člena Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy - Javaslat a Környezetvédelmi, közrendi és közlekedési bizottság tagjának visszahívására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 18.
Mestská hromadná doprava v Komárne a jej možné riešenia na ďalšie obdobie ­ informatívna správa - Tájékoztató jellegű beszámoló a városi tömegközlekedésről és a lehetséges megoldásokról a további időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 19.
Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ÚZ číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 20.
Správa o činnosti OOCR Podunajko - Beszámoló a Duna mente TDM tevékenységéről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó