HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 36. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 09.07.2009Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
 Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép      

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy      

   Nehlasovali:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 4.
Vzn. Mesta KN. číslo /2009, o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - Komárom Városnak az üzlethelységek és szolgáltatások nyitvatartási idejét szabályozó ů./2009 sz. általános érvényű rendelete -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 4.
Vzn. Mesta KN. číslo /2009, o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - Komárom Városnak az üzlethelységek és szolgáltatások nyitvatartási idejét szabályozó ů./2009 sz. általános érvényű rendelete - VZN - AÉR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení Mz. v Komárne - Beszámoló a képviselők által jóváhagyott határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek  Attila Petheő  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2009 - A főellenőr 2009-es év 2. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.1.
Žiadosť o pridelenie bytu v DOS - Cséplő -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.2.
Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle §6 ods.6 VZN č. 19/2003 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8.
Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 9.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Regionálny úrad verejného zdravotníctva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.1.
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe škôl a školských zariadení -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.2.
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne o spolufinancovaní projektu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy  Attila Petheő Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Zoltán Hajósy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek  

   Nehlasovali:
 Attila Petheő Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Veronika Halinkovičová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Szót Kér Fekete Ferenc - Žiada o slovo Ferenc Fekete
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - DINIX s.r.o. - návrh Komisie rozvoja mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 12
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - DINIX s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 14
Prítomní: 23


   Za:
 Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
VPodmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie MAD v meste Komárno na roky 2010 - 2011 - Komárom Város helyi autóbuszközlekedésének 2010 - 2011 közötti biztosítására kiírt közbeszerzés feltételei és alapjai -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.
Informatívna správa o spracovaní Územného generelu dopravy mesta Komárno - Információ Komárom Város közlekedési generelének kidolgozásáról - MJ Zámbó - PN Zámbó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.
Informatívna správa o spracovaní Územného generelu dopravy mesta Komárno - Információ Komárom Város közlekedési generelének kidolgozásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
 Attila Petheő MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 14.1.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2009. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 14.2.
Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.3.
Rozpočet mesta Komárno na rok 2009 - analýza predpokladaných dopadov finančnej krízy - MJ Győrfy - PN Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.4.
S p r á v a o vyhodnotení efektívnosti a úspešnosti uskutočnených investícií -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 14.5.
Žiadosť o schválenie navýšenia rozpočtu COMORRA SERVIS na rok 2009 - MJ Tanács - PN Rada
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 14.6.
Odvolanie POP TEAM HÁMORI, s.r.o. na platobný výmer na daň z nehnuteľností na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.1.
Ján Bánsky a manželka Mária Bánska - zníženie kúpnej ceny pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 7
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth
 Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 15.2.
Obvodný úrad Komárno - prepracovanie zmluvy o nájme nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány MUDr. Anton Marek  Attila Petheő  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 15.3.
Školské hospodárstvo Komárno - zníženie výšky nájomného -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
MUDr. Anton Marek      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč    

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 15.4.
IMT, spol. s r.o., - odpredaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 15.5.
Martin Hanzlík - zníženie nájomného -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Proti:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 15.6.
Tibor Mayer - prenájom pozemku p.č. 9535 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 15.7.
Norbert Farkas - výpožička detského parku v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
 Attila Petheő      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 15.8.
Kincel Juraj, ml., a manželka Kincelová Helena - predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 15.9.
Juraj Kincel, st., - predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 15.10.
SPP - distribúcia, a.s., - uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 15.11.
Róbert Benyó a manželka Zlatica Benyó - predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 15.12.
MUDr. Gustáv Škodáček MUDr. Anna Šipulová MUDr. Tibor Bogár Anna Bogárová MUDr. Peter Svoreň - žiadajú o úpravu situačného náčrtu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 15.13.
Ing. Emil Maťko a manželka Pharmdr. Zuzana Maťková - predaj pozemku - Levonni a programpontot - Odvolať rokovací bod
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 15.14.
JURTA spol. s.r.o., - prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 15.15.
SCHUBERT & PARTNERS - spolupráca pri hľadaní vhodného pozemku pre svojho klienta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 15.16.
PROFI - Service, s.r.o., - kúpa pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 15.17.
EMEL BRATISLAVA, s.r.o., - kúpa alebo dlhodobý prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 15.18.
SYMBOL, spol. s r.o., - dlhodobý prenájom vhodného pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 15.19.
MUDr. Peter Cséplő a manželka MUDr. Zsófia Cséplő - odkúpenie časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 15.20.
Predkladacia správa o stave budovy bývalej ZŠ Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 15.21.
Návrh Finančnej komisie na uznesenie k žiadosti o odpredaj - MJ Petheő - PN Petheő
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 15.21.
Návrh Finančnej komisie na uznesenie k žiadosti o odpredaj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 8
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 16.
Rôzne - Egyéb - Žiadosť o výpožičku pozemku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 7
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
MUDr. Zsolt Sebő      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér
Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 16.
Rôzne - Egyéb - Testületi iülések dőpontjai - Časový plán zasadnutí MZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Csaba Fehér Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 16.
Rôzne - Egyéb - TE_1857 Viator - TE_1857 Viator
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 16.
Rôzne - Egyéb - Új tárgyalási rend Birkus Péter - Nový rokovaci poriadok - Birkus Peter
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 7
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Birkus  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. Kornél Horváth
 Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép  


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 16.
Rôzne - Egyéb - Projekty Petheő - Projektek Petheő
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. László Fazekas JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó