HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 47. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 24.06.2010Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program MJ Petheo
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program MJ Stubendek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép  

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Predloženie indikatívnych ponúk poskytnutia úveru pre Mesto Komárno - Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő    

   Nehlasovali:
Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy  Attila Petheő MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Predloženie indikatívnych ponúk poskytnutia úveru pre Mesto Komárno - VUB hitel 1.rész
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Ing. László Stubendek  

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Predloženie indikatívnych ponúk poskytnutia úveru pre Mesto Komárno - VUB hitel 2.rész
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
 Attila Petheő      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.2.
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Komárno, Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.3.
Návrh na zmenu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2010 - 1. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.3.
Návrh na zmenu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2010 - 2. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.4.
Plnenie uznesenia č. 1788/2010 zo 46. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 22. apríla 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.5.
Žiadosť ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 o navýšenie rozpočtu na rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.6.
Žiadosť ŠKD pri ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Komárno o navýšenie rozpočtu na rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 3.7.
Žiadosť ŠKD pri ZŠ, Ul. rozmarínová č. 1 o navýšenie rozpočtu na rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
 Juraj Bača      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 3.8.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2010 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. László Stubendek    

   Nehlasovali:
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.9.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu kostola sv. Ondreja -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 3.11.
Návrh na predaj sústavy tepelných zariadení vo vlastníctve Mesta Komárno spoločnosti COM-therm, spol. s r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek      

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 3.12.
Žiadosť Pro Selye Univerzitas, n.f. o finančný príspevok -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč    

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 3.13.
Žiadosť SUN DESIGN, s.r.o. o odpustenie dane z nehnuteľností na rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 3.14.
Zmena Programového rozpočtu mesta Komárno na strane kapitálových výdavkov na rok 2010 k projektu "Zosúladenie územnoplánovacích dokumentácií a PHSR KN a KM" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 3.15.
Zmena Programového rozpočtu mesta Komárno na strane bežných výdavkov na rok 2010 - mestská autobusová doprava v Komárne - MJ Szabo
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 3.16.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Proti:
Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 4.
Alternatívny návrh rozvojovej koncepcie Termálneho kúpaliska v Komárne - Komáromi termálfürdő fejlesztési tervezetei - MJ Pénzugyi b.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a inými prostriedkami zo zahraničia, majetkom, majetkovými právami, záväzkami, pohľadávkami v meste, ktoré je sídlom okresu - levonni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 6.
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 8.4.2010 " - Tájékoztató beszámoló a képviselő testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2010.4.8.-hoz -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 6.
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 8.4.2010 " - Tájékoztató beszámoló a képviselő testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2010.4.8.-hoz -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2010 - A főellenőr 2010-es év 2. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9.1.
Žiadosť o pridelenie bytu v DOS - Viera Lőrinczová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 9.2.
Žiadosť o prenájom bytu - Jarmila Pilná -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.3.
Žiadosť o prenájom bytu - Szűcs Zoltán -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Ružena Marsaliková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 9.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Mária Lukůvková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 9.6.
Žiadosť o prenájom bytu - Peter Lukůvka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 9.7.
Žiadosť o prenájom bytu - Anna Bauerová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 9.8.
Žiadosť o prenájom bytu - Vojtech Molnár -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 9.9.
Žiadosť o prenájom bytu - Katarína Lakatosová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 9.10.
Pridelenie bytu - Mária Csicsová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 9.11.
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu - Ladislav Vajkay -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 10.
Návrh na zámer predaja voľných bytov a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 11.
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. .../2010, ktorým sa mení dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 12.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami - ZO kardiakov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 12.2.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - ZO nedoslýchavých -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 12.3.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Regionálny úrad verejného zdravotníctva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 12.4.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Slovenský zväz telesne postihnutých -ZO rodičov telesne postihnutých detí č. 75 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 12.5.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Slovenský zväz telesne postihnutých -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 13.1.
Materská škola Eötvösova ul. 64, Komárno - Žiadosť o odstránenie havarijného stavu strechy - 1 alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 13.2.
Návrh na zmenu Zásad poskytovania finančnej dotácie na financovanie športových aktivít vykonávaných v športových krúžkoch na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno fondu primátora z rozpočtu Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 14.
Urbanistická štúdia Komárno - Palatínske 017K - Komárom- Palatínske 017 K területrendezési tanulmányterv -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 15.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Kérvények területrendezési ügyekben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 16.
Návrh k usporadúvaniu Hadovskej cesty a Ulice roľníckej školy v meste Komárno - Javaslat a Gadóci út és a Mezőgazdasági iskola utcája átminősítésre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
Ing. Imre Dubány      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 17.
Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, pozemku p.č. 9564 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 18.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 19.
Návrh zásad prenájmu objektov ústrednej pevnosti v Komárne - Javaslat a Komáromi Központi Erőd építményei bérbeadásának alapelvei -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 20.1.
Tibor Nagyváthy - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 20.2.
Ing. Emil Maťko a manželka Pharmdr. Zuzana Maťková - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 20.3.
Máté Dezider a Mária Máteová ,Hámoryová Eva, Ján Földes a Marta Földesová, Janette Födesová, Mária Földesová, Pavol Kraváč a Monika Kraváčová, Erik Földes - žiadosť o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 20.4.
Tibor Mayer - žiadosť o zníženie kúpnej ceny -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
Ing. Imre Dubány      

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 20.5.
Ján Kešiar - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 20.6.
Tibor Mayer - žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 20.7.
Stará pevnosť Komárno n.o., - žiadosť o prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
 Juraj Bača      

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 20.8.
Jókaiho Všeobecno Vzdelávacie a Múzejné Združenie - Jókai Kozművelődési és Múzeum Egyesület - žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie sochy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 20.9.
Renáta Zubová a Marián Zubo - žiadosť o vydanie vyjadrenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 20.10.
Premier Consulting, spol. s r.o. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 20.11.
Katarína Kucsorová - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 20.12.
Horváth Ján a manželka Júlia Horváthová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 20.13.
Zápasnícky klub SPARTACUS Komárno - žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek   Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 20.14.
TARGET KOMÁRNO, spol. s.r.o. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 20.15.
František Németh - žiadosť o vydanie vyjadrenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 20.16.
Adrián Šátek - žiadosť o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
 Juraj Bača JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 20.17.
Ing. Vojtech Sándor a manželka Veronika Sándorová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 20.19.
Nitriansky samosprávny kraj - ponúka na predaj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 21.
Návrh na spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Rákócziho ul. a Tržničnom námestí" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 22.
Dodatok č. 3 k štatútu mesta Komárno - Komárom Város statútumának 3. számú függeléke - MJ Novák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 22.
Dodatok č. 3 k štatútu mesta Komárno - Komárom Város statútumának 3. számú függeléke -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
MUDr. Zsolt Sebő      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér      


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 23.
Návrh na uzatvorenie zakladateľskej zmluvy a na schválenie stanov Dunajského vedomostného klastra - Javaslat a Dunaismereti klaster alapító szerződésének megkötésére és alapszabályának elfogadására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Lajos Szép  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 24.
Stubendek -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 25.1.
Návrh rady na zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste Komárno - MJ Bastrnák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek

   Proti:
Mgr. László Fazekas JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
 Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 25.1.
Návrh rady na zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste Komárno - Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 4
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek

   Proti:
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 25.2.
Návrh na schválenie zásad o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností - MJ Novák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 25.2.
Návrh na schválenie zásad o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 25.
Rôzne - Egyéb - Bizottság felállítása
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 25.
Rôzne - Egyéb - Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
 Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník