HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 18. zasadnutie MZ., konaného dňa 14.04.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Protest prokurátora č. Pd 146/15/4401-9 - A Pd 146/15/4401-9 sz. ügyészi tiltakozás - PJ-PN Andruskó szót kér Édes - žiada o slovo Édes
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Protest prokurátora č. Pd 146/15/4401-9 - A Pd 146/15/4401-9 sz. ügyészi tiltakozás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Proti:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
MUDr. Anton Marek Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku mestskej príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Javaslat a Comorra Servis járulékos szervezet nem használatos ingó vagyonának eladására - PN FB - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko    

   Proti:
 Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku mestskej príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Javaslat a Comorra Servis járulékos szervezet nem használatos ingó vagyonának eladására - MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less Ing. František Rajko  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu v projekte "Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Komárno" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Erika Donovan, Patrik Paál, Jozef Paál - žiadosť o zriadenie práva prechodu - zrušuje - mesgszüntetés
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Erika Donovan, Patrik Paál, Jozef Paál - žiadosť o zriadenie práva prechodu - PN FK - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič