HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 44. mimoriadne zasadnutie MZ, konaného dňa 05.02.2010Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Stubendek  

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.1.
Návrh na poskytnutie fin. dotácií na celoročnú aktivitu šp. klubov na rok 2010 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - TE-2257
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.2.
Návrh na poskytnutie fin.h dotácií na jednorazovú aktivitu šp. klubov na rok 2010 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a špor - TE-2258
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Alternatívny návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o usporiadaní otázok súvisiacich s prevodom obchodného podielu resp. Darovacej zmluvy - Procedurális j. Gajdáč levonni - Stiahnuť bod z rokovania Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Alternatívny návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o usporiadaní otázok súvisiacich s prevodom obchodného podielu resp. Darovacej zmluvy - TE-2336 - PN - SMK - MJ - MKP
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 2
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
 Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Béla Szabó

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. László Stubendek    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Alternatívny návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o usporiadaní otázok súvisiacich s prevodom obchodného podielu resp. Darovacej zmluvy - TE-2336
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. László Stubendek    

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Ing. Kornél Horváth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek