HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 50. mimoriadne zasadnutie MZ, konaného dňa 05.11.2010Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Návrh na zabezpečenie finančnej čiastky na spolufinancovanie projektov - Javaslat benyújtandó pályázatok önrészének bebiztosítására - TE - 2809
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh na zabezpečenie finančnej čiastky na spolufinancovanie projektov - Javaslat benyújtandó pályázatok önrészének bebiztosítására - TE - 2795 _1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh na zabezpečenie finančnej čiastky na spolufinancovanie projektov - Javaslat benyújtandó pályázatok önrészének bebiztosítására - TE - 2795 _2 proceduralis KMV a CR kivenni a bizotság állasfoglalását
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 10
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh na zabezpečenie finančnej čiastky na spolufinancovanie projektov - Javaslat benyújtandó pályázatok önrészének bebiztosítására - TE - 2795 _2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh na zabezpečenie finančnej čiastky na spolufinancovanie projektov - Javaslat benyújtandó pályázatok önrészének bebiztosítására - TE - 2795 _3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh na zabezpečenie finančnej čiastky na spolufinancovanie projektov - Javaslat benyújtandó pályázatok önrészének bebiztosítására - TE - 2795 _4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Návrh na zabezpečenie finančnej čiastky na spolufinancovanie projektov - Javaslat benyújtandó pályázatok önrészének bebiztosítására - TE - 2795 _5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Attila Farkas MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Návrh na zámer predaja voľných bytov a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Návrh na združenie finančných prostriedkov na realizáciu horolezeckej steny - Javaslat a mászófal megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet létrehozására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Návrh na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základných škôl z mestských častí mesta Komárno - MJ Keszegh eredeti 2. alternatíva - PN Keszegh pôvodná 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Návrh na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základných škôl z mestských častí mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv a vecných bremien - Javaslat bérleti szerződés és szolgalmi jogok megkötésére - TE - 2760
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv a vecných bremien - Javaslat bérleti szerződés és szolgalmi jogok megkötésére - TE - 2761
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv a vecných bremien - Javaslat bérleti szerződés és szolgalmi jogok megkötésére - TE - 2792
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.
Návrh zadania urbanistickej štúdie Komárno Malá Iža - Dlhé - Javaslat a Komárom Kisizsa - Hosszú területrendezési tanulmánytervére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.
Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh Mgr. Lajos Szép  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o pravidlách prenájmu objektov Ústrednej pevnosti v majetku mesta Komárna -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Návrh komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Bača Juraj
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
 Attila Farkas Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó      

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Návrh komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Keszegh Béla
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Fehér