HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 10. zasadnutie MZ., konaného dňa 25.06.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie - tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa - megszüntetésre 1731/2014, 126/2015, 187/2015, 190/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Návrh na schválenie spôsobu financovania investičnej akcie „ Zlatná na Ostrove - kanalizácia a ČOV“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
PhDr. Imrich Knirs      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo /2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo /2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta - PN-MJ Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo /2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 9.
Protest prokurátora č. Pd 54/15/4401-5 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 32/2015 z 19. marca 2015 - A Pd 54/15/4401-5 sz.ügyészi Tiltakozás a Komáromi Városi Képviselő testület 32/2015 sz. határozata ellen - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Protest prokurátora č. Pd 54/15/4401-5 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 32/2015 z 19. marca 2015 - A Pd 54/15/4401-5 sz.ügyészi Tiltakozás a Komáromi Városi Képviselő testület 32/2015 sz. határozata ellen -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2014 (Zariadenie pre seniorov Komárno) - A komáromi Nyugdíjasotthon működéséről és gazdálkodásáról szóló 2014. évi beszámoló -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou- Gabriel Simon -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou- Tomáš Kacz a matka Edita -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.3.
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Klaudia Vörösová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.5.
Pridelenie bytu v zmysle § 7 ods. 1 písm.k) - Peter Farkaš -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.6.
Žiadosť o prenájom bytu - Irena Lakatosová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.7.
Žiadosť o prenájom bytu - Ladislav Sztojka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 12.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie-Zväz postihnutých civilizačnými chorobami -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.2.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie-Zväz diabetikov Slovenska ZO DiaKom Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Spolufinancovanie projektu "Zriadenie centra v mestskej časti Veľký Harčáš" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 15.
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárna č. ů/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely - Javaslat-Komárom Város .../2015 számú Általános érvényű rendeletére a Komárom Város költségvetéséből nyújtandó szociális és egészségügyi pénzügyi támogatásokról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie zámeru vstupu mesta Komárno do oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu - žiada o slovo - szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie zámeru vstupu mesta Komárno do oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 17.1.
EL-AG, s.r.o. - predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 17.2.
JUDr. Alexander Földes - predaj pozemku, novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 17.3.
Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a Okružná cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70 a LRD s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku - PN-MJ Vetter error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 8
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 17.3.
Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a Okružná cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70 a LRD s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku - PN-MJ Vetter
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 17.3.
Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a Okružná cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70 a LRD s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku - 1. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 17.3.
Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a Okružná cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70 a LRD s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku - 2. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 17.3.
Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a Okružná cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70 a LRD s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku - 3. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 6
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Anton Marek      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 17.4.
Ivan Brand - Návrh na schválenie zámeru predaja rodinného domu vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás    

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 17.5.
ALTAGRIC s.r.o. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 17.6.
JUDr. Vojtech Markovič, PhD.- Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 17.7.
DELTA KLUB Komárno - Žiadosť o výpožičku pozemku - 1. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17.8.
Marina - alt spol. s r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku - PN-MJ Glič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 17.8.
Marina - alt spol. s r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 17.9.
Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským - Žiadosť o predaj budovy s pozemkami - PN-MK Keszegh M.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 17.9.
Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským - Žiadosť o predaj budovy s pozemkami -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17.9.
Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským - Žiadosť o predaj budovy s pozemkami - folytatás 1.7.2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy