HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 9. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 30.05.2011Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.1.
Ing. Ján Šoltés a JUDr. Zuzana Šoltésová - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely - MJ - PN Andruskó procedurális
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
JUDr. Mária Kanthová      

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič JUDr. Vojtech Novák  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.2.
Peter Hunka, Martin Hübsch - žiadosť o predaj nebytovej budovy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.3.
Žiadosti o prenájom pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.5.
Mgr. Bc. Viktória Sláviková - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
PeadDr. Ágnes Héder  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.6.
Juraj Szilárd - žiadosť o zmenu Nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.7.
Ing. Miroslav Rechtoris a Ing. Tatiana Rechtorisová - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.8.
Marek Bugár - žiadosť o odkúpenie pozemku - MJ - PN Dubány procedurális
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Mgr. Juraj Bača      

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.9.
REAL MAKLER, s.r.o. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Informácia o stave spoločnosti VIATOR s.r.o. - HJ - Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Rôzne - Egyéb - HJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Rôzne - Egyéb - 103/2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. Alžbeta Jágerská      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Rôzne - Egyéb - Tudomásul vétel - Berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák  

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó