HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 2. mimoriadne zasadnutie MZ, konaného dňa 23.12.2010Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kantha Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kantha Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Správa o riešení kontokorentného úveru v zmysle uznesenia číslo 1820/2010 zo dňa 24. júna 2010 - MJ Hortai 1 - PN Hortai 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 5
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
PeadDr. Štefan Bende JUDr. Mária Kantha JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Správa o riešení kontokorentného úveru v zmysle uznesenia číslo 1820/2010 zo dňa 24. júna 2010 - MJ Hortai 2 - PN Hortai 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Proti:
PeadDr. Štefan Bende JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Mária Kantha    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Správa o riešení kontokorentného úveru v zmysle uznesenia číslo 1820/2010 zo dňa 24. júna 2010 - MJ Hortai 3 - PN Hortai 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
PeadDr. Štefan Bende JUDr. Mária Kantha JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Správa o riešení kontokorentného úveru v zmysle uznesenia číslo 1820/2010 zo dňa 24. júna 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kantha
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Žiadosť o schválenie návrhu ceny tepla na rok 2011 spoločnosti CALOR, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kantha
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník