HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 23. zasadnutie MZ, konaného dňa 11.10.2012Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie Pro Castello Comaromiensi - A Pro Castello Comaromiensi n.o igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie Pro Castello Comaromiensi - A Pro Castello Comaromiensi n.o igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie kasárenskej budovy novej pevnosti - A laktanya épület tetőszerkezete balesetveszélyes állapotának elhárítása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelmére létehozott bizottság tevékenységéről - Berie na vedomie - Tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelmére létehozott bizottság tevékenységéről - Juraj Bača
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről - Berie na vedomie - Tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről - Návrh na uznesenie Csintalan - HJ Csintalan (IMMO-MEM s.r.o.)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 8
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Financovanie mestskej príspevkovej organizácie Comorra Servis - A Comorra Servis városi járulékos szervezet finanszírozása - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Financovanie mestskej príspevkovej organizácie Comorra Servis - A Comorra Servis városi járulékos szervezet finanszírozása - Návrh na uznesenie Hortai - HJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
Upravený návrh na prijatie úveru - Módosított javaslat hitelfelvételre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Upravený návrh na prijatie úveru - Módosított javaslat hitelfelvételre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník