HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 21. zasadnutie MZ., konaného dňa 16.06.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program MJ Korpás 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program MJ Korpás 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015: - Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában: - a,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015: - Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában: - b,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015: - Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában: - c,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
MUDr. Attila Horváth      

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.1.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Centra voľného času - Szabadidiközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.2.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.3.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.4.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ul. františkánov 20, Komárno ­ Ferences Barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.5.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Handlovská ul. 4, Komárno - Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Óvoda Komárom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.6.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 3.7.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 3.8.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.9.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy Lodná ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 3.10.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy Mederčská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 3.11.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 3.12.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Dlhá ul. 1, Komárno ­ Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 3.13.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy Dlhá ul. 1, Komárno ­ Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 3.14.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 3.15.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 3.16.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy J. Á. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 3.17.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským ­ Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno - Komárom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 3.18.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Ul. pohraničná 94, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 3.19.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 3.20.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 3.21.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej umeleckej školy ­ Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 3.22.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2015 - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 3.22.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2015 - ZŠ Ul. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 3.22.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2015 - ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 3.22.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2015 - ZŠ Ul. pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 3.22.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2015 - ZŠ s VJM Ul. práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 3.22.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2015 - ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 3.22.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2015 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 3.23.
Návrh na použitie finančných prostriedkov z predaja budovy CVČ Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 4.1.
Ing. Pavol Kysel a Edita Kyselová ­ Žiadosť o predaj pozemku - PN FK - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 4.6.
Kajak & kanoe klub Komárno ­ Uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 4.2.
Zlatica Lévayová ­ Žiadosť o predaj pozemku - PN FK - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  

   Proti:
JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 4.2.
Zlatica Lévayová ­ Žiadosť o predaj pozemku - 0. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó

   Proti:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh    

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 4.2.
Zlatica Lévayová ­ Žiadosť o predaj pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 4.2.
Zlatica Lévayová ­ Žiadosť o predaj pozemku - 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Anton Marek      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 4.3.
Peter Pálinkás - Žiadosť o predaj pozemku - PN FK - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna PhDr. Imrich Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 4.3.
Peter Pálinkás - Žiadosť o predaj pozemku - B2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 4.4.
KORTINA COM s.r.o. ­ Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - PN FK - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 4.5.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PN FK - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 4.8.
Ing. Vojtech Jasovský ­ Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 4.9.
Jozef Németh ­ Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 4.10.
Eva Kutlová ­ Žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 4.11.
Irena Redlerová ­ Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 4.12.
MUDr. Andrej Rosinský a MUDr. Oľga Rosinská ­ Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 4.13.
Jozef Švec a Zita Švec ­ Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 4.14.
Tibor Takács a Tatiana Takácsová ­ Žiadosť o predaj pozemku - 1 alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 4.15.
Andrea Vallina Gonzáles ­ Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 4.16.
Ing. Irina Jaščuková ­ Žiadosť o predaj pozemkov - 1. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 4.17.
PARK IN s.r.o. ­ Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 4.18.
Pavol Bajza ­ Žiadosť o prenájom pozemku - 1. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 4.19.
Alžbeta Némethová ­ Žiadosť o prenájom pozemku - 1. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič    


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 4.19.
Alžbeta Némethová ­ Žiadosť o prenájom pozemku - 2. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič  


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 4.20.
Anna Ivanišová ­ Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 4.21.
SWAN SK s.r.o. ­ Žiadosť o prenájom pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 4.24.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ­ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 4.25.
Strana maďarskej komunity ­ Magyar Közösség Pártja ­ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 4.26.
Stará pevnosť Komárno n.o. ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  

   Proti:
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 4.27.
Stará pevnosť Komárno n.o. ­ Žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 4.27.
Stará pevnosť Komárno n.o. ­ Žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 4.28.
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola ­ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 4.29.
Jozef Švec a Zita Švec ­ Žiadosť o uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 4.30.
ZSE Distribúcia, a.s. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 4.31.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 4.32.
EURO-AGRO, spol. s.r.o. ­ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 4.34.
SHMÚ- Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy