HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 24. zasadnutie MZ., konaného dňa 29.09.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Feszty
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Feszty 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Bajkai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zrušenie 701
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
 Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 16.57.
Žiadosť Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12 o poskytnutie finančných prostriedkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 16.58.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 811/2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 16.59.
Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno - Juraj Halabrin error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PaedDr. József Kiss Péntek MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter    

   Proti:
 Dávid Kovács      

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 16.59.
Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno - Juraj Halabrin
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter

   Proti:
 Dávid Kovács      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 16.59.
Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno - Réka Korpás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 16.59.
Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno - Bence Misák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
MUDr. Anton Marek Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 16.59.
Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 16.60.
1006/2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno za I. polrok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 4.2.
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 4.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za I. polrok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 4.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za I.polrok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 4.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol.s r.o. za I. polrok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 4.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za I. polrok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 4.7.
Návrh ceny tepla na rok 2017 - obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 4.8.
Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s za I. polrok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 4.9.
Žiadosť o udelenie súhlasu s predajom osobného motorového vozidla - KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. - 1.alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 17.
Informatívna správa o mestskom parkovacom systému - Tájékoztató a városi parkoló rendszerről - PN Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Béla Keszegh    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 8.1.
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Základná organizácia kardiakov - žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2016 Mesto Komárno - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2016 Mesto Komárno - 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 12.2.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2016 - informatívna správa na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 12.3.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 (úvery ŠFRB) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 12.4.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 (Program 5.4.) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12.5.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 (Útvar obrany a ochrany) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 12.6.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 - 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 12.6.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 - 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
 Dávid Kovács      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 12.7.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 12.8.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 (Program 1.1.) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 4
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  

   Proti:
 Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth  Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 12.9.
Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 - 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 12.9.
Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 - 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 12.9.
Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 - 3.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 12.9.
Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 - 4.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 12.9.
Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 - 5.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 12.9.
Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 - 6.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 12.9.
Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 - 7.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 16.22.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času - Szabadidiközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth  


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 16.23.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 16.24.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 16.25.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 16.26.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 16.27.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Kapitánova ul. 29 , Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 16.28.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33 , Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 16.29.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 16.30.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 16.31.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 16.32.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16 , Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 16.33.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno ­ Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 16.34.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno ­ Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 16.35.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 16.36.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 16.37.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 16.38.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 16.39.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 16.40.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 16.41.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 16.42.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy ­ Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 16.43.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidiközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 16.44.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 16.45.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 16.46.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 16.47.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 16.48.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Mederčská ul. 38 , Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 16.49.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 16.50.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 16.51.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 16.52.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 16.53.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 16.54.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy ­ Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 16.55.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2016 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 16.55.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2016 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ Ul. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 16.55.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2016 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 16.55.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2016 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ Ul. pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 16.55.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2016 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ s VJM Ul. práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 16.55.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2016 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 16.55.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2016 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 16.56.
Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná č.9 o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 - varianta A
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy  

   Proti:
MUDr. Anton Marek      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 16.61.
Správa o priebehu 25. Komárňanských dní - 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč  


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 16.61.
Správa o priebehu 25. Komárňanských dní - 2. varianta A
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 18.6.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 18.7.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno - Nová Osada -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 18.8.
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod spoluvlastníckeho podielu k budove Zdravcentra s pozemkom v k.ú. Komárno - PN FK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 18.9.
Ing. Ferdinand Molnár a Oľga Molnárová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 5
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó  Dávid Kovács
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 18.10.
Ing. Marián Grňo a manž. Anna Grňová - Žiadosť o predaj pozemku - návrh MSÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 93
Číslo bodu: 18.11.
Mgr. Štefan Goda a Mgr. Gabriella Goda Turcsáni - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 94
Číslo bodu: 18.12.
Ing. Ján Májuska a Margita Májusková - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 95
Číslo bodu: 18.13.
Ladislav Kopša - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 96
Číslo bodu: 18.13.
Ladislav Kopša - Žiadosť o predaj pozemku - prerušenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 97
Číslo bodu: 18.13.
Ladislav Kopša - Žiadosť o predaj pozemku - otvorenie - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 98
Číslo bodu: 18.14.
Szlatký Florián - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 99
Číslo bodu: 18.15.
Ladislav Erős a Klára Erősová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 100
Číslo bodu: 18.16.
František Kiss - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 101
Číslo bodu: 18.18.
Vojtech Varga a Magdaléna Vargová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 102
Číslo bodu: 18.19.
Židovská náboženská obec v Komárne - Žiadosť o predaj pozemku - alternatíva č. 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Károly Less  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 103
Číslo bodu: 18.20.
Zámena pozemkov medzi Gergelyom Kubovicsom a Mestom Komárno - alternatíva č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 2
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
PhDr. Imrich Knirs      

   Proti:
MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 104
Číslo bodu: 18.20.
Zámena pozemkov medzi Gergelyom Kubovicsom a Mestom Komárno - alternatíva č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. František Rajko    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 105
Číslo bodu: 18.21.
Ing. Olivér Csémy - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács  


Číslo hlasovania: 106
Číslo bodu: 18.22.
Motocyklový klub CHOH - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru - alternatíva č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 107
Číslo bodu: 18.23.
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia medzi mestom Komárno a SPP - distribúcia, a.s. (IBV ul. Slobody) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 108
Číslo bodu: 18.24.
Nagy Ferenc - Žiadosť o zriadenia práva prechodu - alternatíva č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 109
Číslo bodu: 18.25.
Ladislav Őszi a Veronika Ősziová - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena - alternatíva č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
MUDr. Attila Horváth Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 110
Číslo bodu: 18.25.
Ladislav Őszi a Veronika Ősziová - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena - alternatíva č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs JUDr. Tamás Varga

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 111
Číslo bodu: 18.26.
Vlastníci bytov v bytovom dome na Stavbárov 2,4 v Komárne - alternatíva č.1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Konštantín Glič Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács  


Číslo hlasovania: 112
Číslo bodu: 18.26.
Vlastníci bytov v bytovom dome na Stavbárov 2,4 v Komárne - alternatíva č.2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 6
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács    


Číslo hlasovania: 113
Číslo bodu: 19.1.
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2016 - doplnený -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 114
Číslo bodu: 19.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Ladislav Nagy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 115
Číslo bodu: 19.3.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Viera Pálffyová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 116
Číslo bodu: 19.4.
Žiadosť o prenájom bytu (výnimka) - Jozef Garai - alternatíva č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende PhDr. Imrich Knirs    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 117
Číslo bodu: 19.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/25 - Narcisa Kékesiová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 118
Číslo bodu: 19.6.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 51/65 - Jozef Šagát -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 119
Číslo bodu: 19.7.
Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61/38 - Judita Lakatosová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 120
Číslo bodu: 19.8.
Pridelenie bytovej náhrady - Hlavná 27/17, Ďulov Dvor-KN - Jozef Rigó -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less    

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 121
Číslo bodu: 19.9.
Pridelenie bytovej náhrady - Hlavná 27/15, Ďulov Dvor-KN - Leonard Danis -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs

   Proti:
 Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 122
Číslo bodu: 5.
Personálne zmeny v spoločnosti COM-MEDIA s.r.o. - Személyzeti ügyek a COM-MEDIA kft-ben - PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 123
Číslo bodu: 7.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 124
Číslo bodu: 9.
Návrh VZN Mesta Komárno č. 11/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Proti:
MUDr. Tibor Bastrnák      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 125
Číslo bodu: 10.
Návrh VZN Mesta Komárno č. 10/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 16/2012 o miestnej dani z nehnuteľností - PN Bastrnák error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 126
Číslo bodu: 10.
Návrh VZN Mesta Komárno č. 10/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 16/2012 o miestnej dani z nehnuteľností - PN Bastrnák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 127
Číslo bodu: 11.
Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárno k 31.12.2015 - Komárom Város éves zárásának kimutatási eredménye 2015.12.31-ig -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 128
Číslo bodu: 13.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016- informatívny materiál - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 129
Číslo bodu: 14.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre Rodičovské združenie pri ZŠ Ul. pohraničná v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 130
Číslo bodu: 15.
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - A 11/2015 ÁÉR értelmében benyújtott pénzügyi támogatást igénylő kérvények -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 131
Číslo bodu: 15.
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - A 11/2015 ÁÉR értelmében benyújtott pénzügyi támogatást igénylő kérvények -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 132
Číslo bodu: 20.
Informatívna správa o verejnom obstarávaní - Tájékoztató jellegű jelentés a város közbeszerzéseiről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 133
Číslo bodu: 22.
Návrh na spolufinancovanie projektu "Spoločný kultúrny a turistický rozvoj pevnostného systému Komárno - Komárom" - 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 134
Číslo bodu: 22.
Návrh na spolufinancovanie projektu "Spoločný kultúrny a turistický rozvoj pevnostného systému Komárno - Komárom" - 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 135
Číslo bodu: 23.
Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 136
Číslo bodu: 24.
Rôzne - Egyéb - návrh na uznesenie Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter