HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 26. zasadnutie MZ, konaného dňa 03.11.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN program Horváth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN program Rajkó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zrušuje 1457/2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Béla Szabó  

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Prijaté opatrenia v súvislosti s petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne - Az I.-es és II.-es lakótelepen elfogadott intézkedések és javaslatok a lakosok által benyújtott petíciók értelmében - PN Bujna
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Prijaté opatrenia v súvislosti s petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne - Az I.-es és II.-es lakótelepen elfogadott intézkedések és javaslatok a lakosok által benyújtott petíciók értelmében - alternatíva 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.1.
Prehľad vykonaných rekonštrukčných prác a prehľad požadovaných investícií na budovách v správe Mestského kultúrneho strediska - Informatívna správa - PN FK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.2.
Žiadosť o predschválenie ponuky Tatra banky a.s. - KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.3.
Návrh na jednorázové zníženie nájomného na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.4.
Žiadosť o udelenie súhlasu s odpredajom rekreačnej chaty v Patinciach spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.5.
Podnikateľský plán na rok 2017 - KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.7.
Žiadosť o súhlas k výstavbe toboganu v areáli termálneho kúpaliska - COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.1.
Alexander Nagy - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.2.
Ing. Daniela Kočišová - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.3.
Ondrej Bendo - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.4.
Ferenc Magyarics - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.5.
Štefan Szabó - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.6.
Zámena pozemkov medzi Gergelyom Kubovicsom a Mestom Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.7.
Ladislav Erős a Klára Erősová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.8.
Židovská náboženská obec v Komárne - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 6.9.
Ing. Olivér Csémy - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 6.10.
Motocyklový klub CHOH - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 6.11.
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia medzi mestom Komárno a SPP - distribúcia, a.s. (IBV ul. Slobody) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 6.11.
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia medzi mestom Komárno a SPP - distribúcia, a.s. (IBV ul. Slobody) - prerušenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 6.12.
Žiadosť o predaj nebytového priestoru - ul. Župná - otvorenie, overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 6.12.
Žiadosť o predaj nebytového priestoru - ul. Župná -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 6.13.
Ladislav Redecky - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 6.14.
SR- Okresný úrad Nitra - ponuka na predaj časti spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 6.15.
Fortissima Group s.r.o. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 6.16.
LATREND s.r.o. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 6.17.
František Sárközi, Mária Molnárová - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 6.18.
ENERGYMONTAGE, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 6.19.
VINTAGE HOME s.r.o. - Žiadosť o započítanie vynaložených nákladov na rekonštrukciu priestorov s nájomným - 3. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 6.19.
VINTAGE HOME s.r.o. - Žiadosť o započítanie vynaložených nákladov na rekonštrukciu priestorov s nájomným - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 6.20.
Slovenský pozemkový fond - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 7.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU (výnimka) - Elvíra Lesková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 7.2.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/19 - Tibor Kovács -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 8.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 5
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 9.1.
Návrh na úpravu rozpočtu školských zariadení na rok 2016 - PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 9.1.
Návrh na úpravu rozpočtu školských zariadení na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 9.3.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 9.5.
Návrh na preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky v rámci Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 9.6.
Návrh zmeny v rámci položiek kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 10.
Návrh na nakladanie s finančnými prostriedkami z mestského parkovacieho systému - Javaslat a városi parkolói rendszer pénzügyi eszközeinek felhasználására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 11.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2016 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 12.
Návrhy na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 - ENVIROFOND - Návrhy na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 - ENVIROFOND -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 12.
Návrhy na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 - ENVIROFOND - Návrhy na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 - ENVIROFOND -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 13.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na účely tvorby a ochrany životného prostredia pre: - - SVB-TRIO, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov - - Občianske združenie Franza Lehára, n.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 13.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na účely tvorby a ochrany životného prostredia pre: - - SVB-TRIO, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov - - Občianske združenie Franza Lehára, n.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 14.
Zámer modernizácie verejného osvetlenia mesta Komárno - Komárom Város közvilágításának felújítási szándéka - PN Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 15.
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - A 11/2015 ÁÉR értelmében benyújtott pénzügyi támogatást igénylő kérvények -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
JUDr. Éva Hortai PaedDr. József Kiss Péntek Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 15.
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - A 11/2015 ÁÉR értelmében benyújtott pénzügyi támogatást igénylő kérvények -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
 Zsolt Feszty JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Andruskó 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 5
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Andruskó 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Glič 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Glič 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth PaedDr. József Kiss Péntek Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Glič 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Gajdáč 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Mgr. Károly Less  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Gajdáč 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - PN Benyó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 16.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 17.
Rôzne - Egyéb - návrh na uznesenie Horváth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta