HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 16. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 15.12.2011Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie- Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie- Megnyitó - PN-MJ Andruskó program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Ing. Béla  Szabó      

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie- Megnyitó - PN-MJ Andruskó 2 program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie- Megnyitó - PN-MJ Keszegh program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Interpelácie - Interpelláció - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Interpelácie - Interpelláció - Návrh na uznesenie Dubány - HJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - A határozatteljesítések ellenőrzése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
 Csaba Cúth      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. porok 2012 - A főellenőr 2012-es év 1. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 29/2008 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. .../2011, ktorým sa mení dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území Mesta Komárno v znení VZN č. 4/2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra trojročného programového rozpočtu mesta na roky 2012-2014 - A főellenőr szakvéleménye a város 2012-2014 költségi javaslatához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2012-2014 - Komárom Város programszerű költségvetési javaslat a 2012-2014-es évekre - Szót kér Hervayová - Žiada o slovo Hervayová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2012-2014 - Komárom Város programszerű költségvetési javaslat a 2012-2014-es évekre - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2012-2014 - Komárom Város programszerű költségvetési javaslat a 2012-2014-es évekre - PN-MJ Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2012-2014 - Komárom Város programszerű költségvetési javaslat a 2012-2014-es évekre - Úver - Kölcsön
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Ladislav Molnár -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.1.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.2.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.3.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.4.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.5.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.6.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.7.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13.8.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.9.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13.10.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 13.11.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 13.12.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13.13.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 13.14.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.15.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.16.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 13.17.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.18.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.19.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 13.20.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 13.21.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 14.1.
Mgr. Emese Halászik - žiadosť o odkúpenie pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 14.2.
Mgr. Bc. Viktória Sláviková - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 14.3.
D.A. CZVEDLER, spol. s r.o. - žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na pozemok -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 14.4.
MUDr. Peter Stráňovský - žiadosť o prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 14.15.
Mgr. Viera Miklášová a Ing. Marián Mikláš - žiadajú o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 7
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Mgr. Štefan Bende      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 14.5.
PALATINUS - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 14.6.
Libuša Marosiová a Ondrej Marosi - žiadosť o odpredaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 2
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Peter Tóth      

   Proti:
Ing. Imrich Dubány JUDr. Vojtech Novák    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 14.7.
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 14.8.
Pavol Bajza - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 14.9.
Ing. Margita Pémová , Ágnes Zsidek, Gabriela Peredy a Eva Antalová - žiadosť o zámenu nehnuteľností -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 14.10.
Ing. Zdenek Jedlička a Ing. Svetlana Jedličková - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 14.11.
Juraj Miklós - žiada o dlhodobý prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 14.12.
Kemal Čako - žiada o prenájom časti pozemku - PN-MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 14.13.
Adrián Šátek - žiada o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende Ing. Alžbeta Jágerská    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 14.14.
Jozef Jeremiáš - žiada o vydanie vyjadrenia, -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 14.16.
Andor Méhes - žiada o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 14.17.
Ing. Jozef Lisz - žiada o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 14.18.
Ing. Jozef Lisz - žiada o predaj pozemku, novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 14.18.
Ing. Jozef Lisz - žiada o predaj pozemku, novovytvorenej parcely - KRM
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Ing. Imrich Dubány MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 14.20.
COM-KLIMA, s.r.o., a Ondrej Šeben - žiadajú o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 14.21.
Erika Donovan - žiada o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 14.22.
István Fekete - žiada o predĺženie prenájmu pozemku - PN-MJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Ing. Alžbeta Jágerská      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 14.23.
VAMITE s. r. o., - žiada o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 14.24.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 14.25.
Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, pozemku p.č. 9614/49 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 15.
Rôzne - Egyéb - Podstavec sochy - Szoboralap
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 15.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie Bende - HJ Bende
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč