HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 20. zasadnutie MZ., konaného dňa 26.05.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-PJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Interpelácie a otázky - Interpellációk és kérdések - žiada o slovo - szót kér Bósza János
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zrušuje 578/2016, 579/2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zmena 591/2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie - tudomásulvétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
MUDr. Tibor Bastrnák      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Upozornenie prokurátora č. Pd 23/16/4401-11 - A Pd 23/16/4401-11 sz. ügyészi figyelmeztetés - 1. alternatíva C bod PN-MJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - PN-PJ Kovács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Batta György
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Marek Anton
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Korpás Peter
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Ipóthová Eva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Muráni Juraj
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Proti:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Konštantín Glič    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Keszegh Margit
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Pint Tibor
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Pagáčová Jarmila error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Pagáčová Jarmila
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Ádám Zita
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - Ladislav Čavojsky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - 2. kolo Pagáčová Jarmila
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - 2. kolo Anton Marek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko  

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - PN-MJ Rajkó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó      

   Proti:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - PN-MJ Rajkó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Ing. František Rajko      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - PN-MJ Keszegh Margit
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei - návrh na uznesenie - HJ Less
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 7.
Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov - Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 6.
Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Komárne - Javaslat a Komáromi Városi Rendőrség parancsnokának visszahívására - bod A, B
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 6.
Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Komárne - Javaslat a Komáromi Városi Rendőrség parancsnokának visszahívására - vymenovanie Alexander Tóth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 8.1.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 8.2.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 8.3.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 8.4.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 8.5.
Marina ­ alt spol. s r.o. - Žiadosť o predaj budovy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 8.7.
Zámena pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 8.6.
K.I.S. Finance a.s. - Žiadosť o predaj budovy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 8.8.
SIVA TRADE s.r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 8.9.
Skautský zbor č. 2 Móra Jókaiho Komárno ­ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 8.10.
Mgr. Michal Riszdorfer a Bc. Richard Riszdorfer ­ Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Mgr. Károly Less


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 8.11.
Slovak Telekom, a.s. ­ Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 8.12.
Ladislav Untermayer ­ Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 8.14.
Klub kulturistiky, silového trojboja a silových športov "D-GYM" - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 8.15.
Ing. Ferdinand Molnár a Oľga Molnárová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 8.16.
Erika Donovan, Patrik Paál, Jozef Paál - Žiadosť o zriadenia práva prechodu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 8.17.
Anna Csollárová ­ Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 7
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 9.
Obnova miestnych komunikácií - upresnenie - A helyi utak javítása - pontosítás - prerušenie - berekesztés
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 10.
Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város tulajdonába és fennhatósága alá tartozó járdák egybefüggő javítására - PN-MJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth      

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 10.
Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város tulajdonába és fennhatósága alá tartozó járdák egybefüggő javítására - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 10.
Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város tulajdonába és fennhatósága alá tartozó járdák egybefüggő javítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 11.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rozvoj cestovného ruchu - Javaslat az idegenforgalmi fejlesztések pénzügyi támogatására - Komárňanské leto - Komáromi nyár
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 11.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rozvoj cestovného ruchu - Javaslat az idegenforgalmi fejlesztések pénzügyi támogatására - Matica Slovenská
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015 - A 2015-ös év gazdasági eredményeinek értékelése - Zariadenie pre seniorov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015 - A 2015-ös év gazdasági eredményeinek értékelése - Mestské kultúrne stredisko
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015 - A 2015-ös év gazdasági eredményeinek értékelése - COMORRA SERVIS
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015 - A 2015-ös év gazdasági eredményeinek értékelése - Poslanecký návrh - KJ Rajkó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosť o zmenu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS ­ schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine COMORRA SERVIS zo dňa 15. októbra 2007 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 13.3.
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS vyhlásenej na odpredaj neupotrebiteľného majetku ­ mobilnej interiérovej tribúny -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne z jednotlivých rád škôl a školských zariadení a následné delegovanie nových zástupcov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 15.1.
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2016 - doplnený -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 15.2.
Žiadosť o výnimku - Ing. Varga Ľudovít - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 9
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 15.2.
Žiadosť o výnimku - Ing. Varga Ľudovít - 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 15.3.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Rechtorisová Helena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 15.4.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Barton Imrich -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 15.5.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Ferenczy Zoltán -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 15.6.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Csonková Zdenka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 15.7.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. gen. Klapku 10/11 - Kuczman Kristián a manž. Kuczman Hajnalka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 15.8.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/15 - Szűcsová Patrícia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 15.9.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/20 - Ferenczy Július -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 15.10.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/25 - Jančárová Silvia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 15.11.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 51/51 - Geleta Vojtech manž. Geletová Marianna -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 15.12.
Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61/30 - Sztojka Kristián -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 15.13.
Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61/82 - Mészáros Michal -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 16.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 18.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2015 - Komárom Város 2015-es gazdálkodásának kiértékelése - PN-MJ Szabó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 18.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2015 - Komárom Város 2015-es gazdálkodásának kiértékelése - Poslanecký návrh - KJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 19.1.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2016 (ÚOO) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 19.2.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 19.3.
Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 19.4.
Žiadosť Základnej školy J.A. Komenského, Komárno, Komenského ul. 3 o zmenu rozpočtu školy v roku 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 20.1.
Návrh na vyradenie nepotrebného, neupotrebiteľného, prebytočného majetku z prenajatého majetku spoločnosťou KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta KOMVaK, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 20.2.
Návrh novej Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Komárno a KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 20.3.
Návrh na stanovenie postupu Mesta Komárno v súvislosti s prenájmom a prevádzkovaním majetku nadobecného skupinového vodovodu - PN-MJ Glič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 20.3.
Návrh na stanovenie postupu Mesta Komárno v súvislosti s prenájmom a prevádzkovaním majetku nadobecného skupinového vodovodu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Károly Less Ing. František Rajko  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 21.1.
Slovenský zväz telesne postihnutých ­ ZO, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul. 16/8 - žiada o priznanie finančnej dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga