HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 37. mimoriadne zasadnutie MZ, konaného dňa 27.07.2009Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2009 - Mesto Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
Ing. Péter Birkus      

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Domova dôchodcov Komárno za I. polrok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za I. polrok 2009 - PN Szabó - MJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za I. polrok 2009 - Berie na vedomie - Tudomásulvétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth  

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za I. polrok 2009 - PN Szabó - MJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za I. polrok 2009 - Berie na vedomie - Tudomásulvétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2009 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa - Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2009 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ Ul. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2009 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ s VJM Móra Jókaiho - Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2009 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ Ul. pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 2.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2009 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ s VJM Ul. práce - Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 2.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2009 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 2.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2009 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZUŠ - Komárno - Művészeti Alapiskola
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.
Návrh opatrení Mesta Komárno v súvislosti s hospodárskou krízou - Javaslat a gazdasági gazdasági válság kapcsán megvalósítandó intézkedésekre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie vyhlásenia mesta Komárno k Žiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník