HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 31. zasadnutie MZ, konaného dňa 06.04.2017Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia-Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Rajko
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Andrusko 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Andrusko 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Andrusko 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Stubendek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - VIATOR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Návrh na spolufinancovanie projektu:„Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne - II. etapa“ -Javaslat az „ Új-várban lévő kaszárnya-épület tetőfelújítása“ pályázat társfinanszírozásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie -Tájékoztató beszámoló az I.-es és II.-es lakótelepen elvégzett intézkedésekről a lakosok által benyújtott petíciók értelmében az elmúlt időszakban -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Návrh na úpravu odmeňovania orgánov spoločnosti CALOR, s.r.o. Komárno -Javaslat a CALOR Kft. szervei javadalmazásának módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016 - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016 - ZŠ Ul. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016 - ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016 - ZŠ Ul. Pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016 - ZŠ s VJM Ul. Práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016 - ZŠ Ul. Rozmarinova
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2016 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.2.
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe) - Désvári Zoltán
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Dávid Kovács  

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.2.
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe) - Vlček Erik
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.2.
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe) - Fazekas László
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.2.
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe) - Diószegi Sándor
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.2.
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.3.
Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015:-NatMed s.r.o ­ Komárňanské leto 2017 - Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11.a
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre:-Židovskú náboženskú obec v Komárne - Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában a:Komáromi Zsidó Hitközség részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11.b
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku ­ Cirkevný zbor Komárno - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ­ Komáromi Egyházközség részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 11.c
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku ­ ZŠ Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége ­ Jókai Mór Alapiskola Komárom részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 12.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Poliklinika - havarijný stav) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Melinda Tomová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - PESTERA KN s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - VIKING Group s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - AK Servise 1 s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Baltazár Ryšavý
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Abazi Muhamed
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Monarchia s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - HE-HOLDING s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 13.2.
Alžbeta Citovská - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 13.4.
Jozef Novosádek - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 13.5.
ELVED, s.r.o. - Žiadosť o výpožičku nehnuteľnosti -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 13.6.
Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 13.7.
Zámena pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 13.8.
Media representative, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 14.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou - Elvíra Lesková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó