HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 48. mimoriadne zasadnutie MZ, konaného dňa 26.08.2010Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Mgr. László Fazekas      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Zmena uznesenia č. 1821/2010 k predloženým indikatívnym ponukám poskytnutia investičného úveru pre Mesto Komárno - Procedurális j. levonni Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Proti:
 Juraj Bača      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Návrh na darovaciu zmluvu hnuteľných vecí pre Rímskokatolickú cirkev -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Žiadosť spoločnosti RAVONA s.r.o. na zmenu uznesenia č. 334/2007 zo dňa 19. júla 2007 v znení uznesenia č. 352/5/2007 zo dňa 27. septembra 2007, uznesenia č. 494/2007 zo dňa 10. decembra 2007 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 v meste Komárno - Procedurális j. levonni Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. László Fazekas MUDr. Zsolt Sebő  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.
Návrh na schválenie zmien Dohovoru a Stanov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS DANUBII s ručením obmedzeným -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 8.
Záver - Befejezés - Következő ülés 16.9.2010
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Zámbó