HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 28. zasadnutie MZ, konaného dňa 11.04.2013Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Marek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - A határozatteljesítések ellenőrzése - Berie na vedomie - Tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - A határozatteljesítések ellenőrzése - Zrušuje bez uzneseni 210 552 636 711
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - A határozatteljesítések ellenőrzése - 1224/2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - A határozatteljesítések ellenőrzése - 1350/2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.2.
Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Komárno a KOMVaK, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.3.
Návrh úverovej zmluvy na poskytnutie investičného úveru pre Mesto Komárno - výber financujúcej banky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.4.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2013 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány      

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.5.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 28.02.2013 - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.1.
Žiadosť o pridelenie bytu v DOU -Szabó Ladislav -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.2.
Žiadosť o pridelenie bytu - Kiss Roland -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.3.
Aktualizovaný zoznam žiadateľov o prenájom bytu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5.4.
Žiadosť o pridelenie bytu - Hlúgyik Imrich -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5.5.
Žiadosť o pridelenie bytu - Šimonová Monika -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 5.6.
Žiadosť o pridelenie bytu - György Tibor -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5.7.
Žiadosť o pridelenie bytu - Kosztolányiová Silvia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5.8.
Žiadosť o pridelenie bytu - Dömeová Mária -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 5.9.
Žiadosť o pridelenie bytu - Zácsik Štefan -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 5.10.
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty na dobu určitú v súlade s §9 ods. 6 VZN č. 6/2011 - Claudia Križanová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Mária Kanthová MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 6.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely - Detský kútik, budova RIMO, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 6.2.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 8.
Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Komárno pri ceste I/63 medzi Komárnom a Novou Strážou - Területrendezési terv módosításának kérvényezése az I/63 főút mellett, Újfalu és Komárom között - PN Rada - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 9.
Turisticko ­ informačná kancelária - žiadosť - Idegenforgalmi és tájékoztató iroda - kérelem -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
PaedDr. Štefan Bende      

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 10.1.
Návrhy na udelenie Ceny Mesta Komárno - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 10.1.
Návrhy na udelenie Ceny Mesta Komárno - RNDr. Barnabás Ipóth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende  Mihály Mácza    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.1.
Návrhy na udelenie Ceny Mesta Komárno - György Batta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 10.2.
Návrh na udelenie Čestného občianstva Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12.1.
Opätovné prejednanie návrhu zámeny pozemkov podľa žiadosti spoločnosti GOLDBERG, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
Ing. Imrich Dubány MUDr. Zsolt Sebő    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 12.2.
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO Komárno - žiada o výpožičku pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 12.3.
Ing. Vladimír Urban - žiada o prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
PaedDr. Ágnes Héder      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 12.4.
Alegra s.r.o. - žiada o prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 12.5.
Mária Pintová - žiada o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 12.6.
Baltazár Ryšavý - Boldi - žiada o prenájom nehnuteľnosti -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 12.7.
Libuša Marosiová a Ondrej Marosi - žiadajú o odpredaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 12.8.
Ladislav Szabó a manželka Alžbeta Szabóová, rodená Kovácsová - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 12.9.
Mesto Komárno navrhuje predaj nehnuteľností -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 12.10.
Modelársky klub Komárno - žiada o uzatvorenie zmluvy o výpožičke - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 21
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Juraj Bača Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 12.10.
Modelársky klub Komárno - žiada o uzatvorenie zmluvy o výpožičke -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 12.11.
Spojená cirkevná škola MARIANUM - žiada o usporiadanie majetkového vzťahu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 12.12.
Majitelia bytov domu Damjanichova 17-19 - žiadajú o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 12.13.
Zdravmatsk s.r.o. - žiada o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 3
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič    

   Proti:
PaedDr. Štefan Bende JUDr. Mária Kanthová MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 12.14.
Rosenberg Properties Slovakia s.r.o. - žiada o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 12.15.
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave - žiada o obnovu Zmluvy o nájme nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 12.16.
Attila Klinda, súkromný podnikateľ - žiada o predĺženie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 12.17.
LAFER s.r.o. - žiada o zámenu pozemkov - PN-MJ Ipóth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 12.18.
Tivadar Birkus a manž. Adriana Birkus, rodená Laposová - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 12.19.
Mestský úrad Komárno, Oddelenie správy majetku navrhuje prerokovať možnosť využitia pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 12.20.
Ing. Štefan Zámbó a manželka RNDr. Eleonóra Zámbóová - návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 880/2012 zo dňa 13. novembra 2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 12.21.
Tibor Mayer - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 12.22.
DECART spol. s r.o. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 13.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno - ŽIada o slovo - Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 13.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 14.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 15.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 16.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 17.
Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, pozemku parcely registra „C“ č. 2501/3 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 18.
Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, pozemku parcely registra „C“ č. 2501/4 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 19.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 20.
Návrh rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2013 - 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 20.
Návrh rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2013 - 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 20.
Návrh rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2013 - 2015 - Anulácia hlasovania č. 65. - 65 szavazás megszüntetáse
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 20.
Návrh rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2013 - 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 21.
Personálné otázky COMORRA SERVIS - PN-MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová  


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 21.
Personálné otázky COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
 Mihály Mácza      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská      


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 22.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie Hortai 1 - HJ Hortai 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 22.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie Hortai 2 - HJ Hortai 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 22.
Rôzne - Egyéb - HJ Weszelovsky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník