HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 15. zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 27.02.2020Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia - Hitelesitők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN - MJ Korpás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Csilla Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Ing. László Stubendek JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN - MJ Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN- MJ Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
TE -637/2020 Voľba hlavného kontrolóra mesta Komárna - Komáros Város főellenőrének megválasztása - Komisia na sčítanie hlasov - Szavazatszámláló bizottság
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
TE-632/2020 Personálne zmeny v COM-MÉDIA, spol. s r. o. - oznámenie výberovej komisie - Személyzeti ügyek a COM-MÉDIA Kft­nál - a pályázati bizottság jelentése - Komisia na sčítanie hlasov - Szavazatszámláló bizottság
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek  Baltazár Ryšavý    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
TE-636/2020 Návrh na uznesenie k podaniu žiadosti o poskytnutie podpory a dotácie - Határozati javaslat a támogatási kérelem benyújtására - „Nadstavba azníženie energetickej náročnosti bytového domu so súp. č. 775, vchod č. 4avchod č. 6“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
TE-636/2020 Návrh na uznesenie k podaniu žiadosti o poskytnutie podpory a dotácie - Határozati javaslat a támogatási kérelem benyújtására - „Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytového domuso súp č. 776, vchod č. 8avchod č.10“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
TE-636/2020 Návrh na uznesenie k podaniu žiadosti o poskytnutie podpory a dotácie - Határozati javaslat a támogatási kérelem benyújtására - „Nadstavba azníženie energetickej náročnosti bytového domuso súp č. 775, vchod č. 4avchod č. 6 abytového domu so súp. č. 776, vchod č. 8avchod č.10“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
TE-636/2020 Návrh na uznesenie k podaniu žiadosti o poskytnutie podpory a dotácie - Határozati javaslat a támogatási kérelem benyújtására - „Nadstavba azníženie energetickej náročnosti bytového domu so súp. č. 775, vchod č. 4avchod č. 6 abytového domu so súp. č. 776, vchod č.8avchod č.10“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Návrh na použitie „rezervy poslancov“ ­Javaslat a képviselői tartalékok felhasználására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie uznesenia 602/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
TE-621/2020 Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA Kft üzleti terve a 2020-as évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
TE-618/2020 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2020-2022 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet költségvetési javaslata a 2020-2022- es időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
TE-619/2020 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Béni Egressyho na roky 2020 ­ 2022 - Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2020-2022- es időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
TE-613/2020 Návrh VZN mesta Komárno č..../2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉr-e, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére eső dotációjának magasságát a 2020-as évben - Proc. návrh - Proc. javaslat Keszegh M
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.
TE-614/2020 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 až 2022 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-es évekre - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.
TE-614/2020 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 až 2022 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-es évekre - ZŠ J.A. Komenského + ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.
TE-614/2020 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 až 2022 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-es évekre - Š s VJM Móra Jókaiho + ŠKD pri ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.
TE-614/2020 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 až 2022 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-es évekre - ZŠ Ul. pohraničná + ŠKD pri ZŠ Ul. pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth  Baltazár Ryšavý    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
TE-614/2020 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 až 2022 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-es évekre - ZŠ s VJM Ul. práce + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. Práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.
TE-614/2020 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 až 2022 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-es évekre - ZŠ Ul. rozmarínová + ŠKD pri ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13.
TE-614/2020 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2020 až 2022 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2020-2022-es évekre - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 14.
TE-615/2020 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2020 ­ normatívna dotácia - Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2020. évi költségvetésének módosítására ­ normatív dotáció -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.
TE-634/2020 Realizácia projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v ZŠ rozmarínovej - „Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában“ projekt megvalósítása a Rozmaring utcai alapiskolában -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 16.
TE-631/2020 Informatívna správa o výsledkoch výberových konaní v mesiaci január 2020 - Tájékoztató 2020 januári igazgatóválasztások eredményeiről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 17.
TE-616/2020 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 ­ informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 18.1
TE-622_2020_Dioši Anton_predaj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 18.2
TE-630_2020_Letné terasy sezónne - KÁVY SVETA Komárno, s.r.o
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 18.2
TE-630_2020_Letné terasy sezónne - VIKING Group s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr.  Károly Less      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 18.2
TE-630_2020_Letné terasy sezónne - WIN Komárno s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 18.2
TE-630_2020_Letné terasy sezónne - Carpathia Cafe s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 18.2
TE-630_2020_Letné terasy sezónne - SHORT,s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer Ing. Marian Molnár Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 18.3
TE-612_2020_COM-therm_vecné bremeno, p.č. 137-1 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 18.4
TE-625_2020_Lengyel Karol_ZBZVB -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 18.5
TE-626_2020_IMMO-MEM, s.r.o._ZBZVB -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 18.6
TE-627_2020_Davydov Building s.r.o -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 18.7
TE-628_2020_ZSE, a.s._vecné bremeno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 18.8
TE-629_2020_ZSE-AGIM, s.r.o._vecné bremeno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 18.9
TE-640_2020_Správa OVS_p.č.6841-2 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 18.10
TE-641_2020_Správa OVS_p.č.8257-16 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 18.11
TE-642_2020_Správa OVS_p.č.8257-17 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 18.12
TE-635_2020_Správa OVS_byty -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 19.
TE-620/2020 Návrh na schválenie rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky 2020-2022 - Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2020-2022- es időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter