HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 19. zasadnutie MZ., konaného dňa 09.05.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Riešenie personálnych otázok Zariadenie pre seniorov Komárno - ABCD
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Riešenie personálnych otázok Zariadenie pre seniorov Komárno - podmienka 3 roky - feltétel 3 év
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga