HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 18. zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 25.06.2020Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia - Hitelesitők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie uznesenia č. 1372/2009 számú határozat megszüntetése
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie uznesenia č. 1811/2018 számú határozat megszüntetése
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Určenie doby uzavretia manželstva - Házasságkötések időpontjainak meghatározása
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Ing. Peter Korpás      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Mgr.  Károly Less Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Revitalizácia rozpočtu - Költségvetés revitalizációja
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      

   Nehlasovali:
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
TE-738 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy za rok 2019 - Az Egressy Béni Városi Művelődési központ 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
TE-739 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2019 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
TE-740 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2019 - A CALOR, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
TE-741 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2019 COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA, Kft. 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ildikó Bauer Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
TE-742 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
TE-755 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.2
TE-768 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2020 ­ „Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti“ - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ­ „Információbiztonsági szolgáltatások auditja” - PN Komisie pre digitalizáciu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Korpás Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.3
TE-771 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 (nákup traktora, krovinorezov a prijatia sezónnych pracovníkov) - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ( traktor, bozótvágók vásárlása és idénymunkások felvétele) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Peter Korpás


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.4
TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia - PN - MJ Korpás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý

   Zdržali sa:
Mgr.  Károly Less Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.4
TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Mgr.  Károly Less

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.5
TE-758 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2020 ­ účelový príspevok pre COMORRA SERVIS - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ­ célirányos juttatás a COMORRA SERVIS ­nek -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.6
TE-781 Návrh na zmenu termínu čerpania a splácania úveru - Projekt Cultplay - Javaslat a Cultplay projekthez kapcsolódó hitel merítésének megváltoztatására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.7
TE-773 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2020 - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2020-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 12.
TE-716 Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo ů./2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat Komárom Város ....../2020 sz. ÁÉR elfogadására - PN - MJ Korpás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
TE-716 Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo ů./2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat Komárom Város ....../2020 sz. ÁÉR elfogadására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Mgr. Ildikó Bauer      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. ů/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben - PN - MJ Korpás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.
TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. ů/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben - PN - MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Peter Korpás
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13.
TE-782 Návrh VZN mesta Komárno č. ů/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 - Javaslat a.../2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Peter Korpás  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 14.1
TE-783 Návrh rozpočtu zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno a návrh na zmenu rozpočtu ŠJ pri ZŠ rozmarínová na rok 2020 - Komárom város fenntartásában lévő iskolai étkezdék költségvetés javaslata és a Rozmaring utcai iskolakonyha költségvetés módosítása a 2020-as évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 14.2
TE-746 Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským ­ Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno ­ Komárom č. 25/2002 Javaslat a Komáromi Eötvös Utcai Alapiskola 25/2002-es sz. Alapító okirat 3. sz. függelékének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 14.3
TE-747 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským ­ Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno ­ Komárom - Javaslat a Komáromi Jókai Mór Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 14.4
TE-748 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno - Javaslat a Komáromi Ján Amosa Komenský Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 14.5
TE-749 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno - Javaslat a Komáromi Határőr Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 14.6
TE-750 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským ­ Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno ­ Komárom - Javaslat a Komáromi Munka Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 14.7
TE-751 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno - Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 14.8
TE-756 Informatívna správa ­ Obnovenie školského vyučovania od 01.06.2020 - Tájékozatató az iskolai tanítás újraindításáról 2020. 06. 01-től -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 15.1
TE 743 Pridelenie bytu - gen. Klapku 10/3/Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 15.2
TE 744 Pridelenie bytu - gen Klapku 4/16/Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 16.
TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására - Lokalita 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Ing. László Stubendek JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Margit Keszegh
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 16.
TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására - Lokalita 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Margit Keszegh
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 16.
TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására - Lokalita 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Ing. László Stubendek JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Margit Keszegh
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 16.
TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására - Lokalita 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 16.
TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására - Lokalita 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Margit Keszegh
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 17.1
TE-577_2020, Jozef Bokros_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17.2
TE-683_2020, Táncos Henrich, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 17.3
TE-678_2020, IMT, s.r.o., predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 17.4
TE-679_2020, Polák Tomáš, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 17.5
TE-680_2020, Jakab Zsolt, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 17.6
TE-686_2020, Kočkovičová Lucia, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 17.7
TE-682_2020, Bereczová Terézia, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 17.8
TE-715_2020, Agroprova s.r.o., prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 17.9
TE-760_2020, Alžbeta Paulisová, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 17.10
TE-761_2020, Ladislav Horváth, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 17.11
TE-762_2020, Nagy Peter, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 17.12
TE-763_2020, Čižmár Ján, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 17.13
TE-764_2020, Ervin Paulis, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 17.14
TE-759_2020, László Marosi, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 17.15
TE-665_2020, Šimon Peter, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 17.16
TE-649_2020, IKEA, prenájom pozemku - PN - MJ Bujna
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 17.16
TE-649_2020, IKEA, prenájom pozemku - Alternatíva 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 17.17
TE-766_2020, Bajza, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 17.18
TE-765_2020, OVS (býv. ATEX) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 17.20
TE-767_2020, Letné sezónne terasy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 17.21
TE-774_2020, Varga Zoltán, predaj pozemku - PN - MJ Molnár
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 17.21
TE-774_2020, Varga Zoltán, predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 17.22
TE-776_2020, Europa Capital, výpožička pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 17.23
TE-693_2020, DINIX, s.r.o., vecné bremeno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Csilla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr.  Károly Less
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 17.23
TE-693_2020, DINIX, s.r.o., vecné bremeno - Podľa žiadosti - Kérvény szerint
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
JUDr. Štefan Bende Mgr.  Károly Less Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Ing. Marian Molnár Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 17.24
TE-694_2020, ZSD, budúca zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 17.25
TE-696_2020, ZSD-ZBKZ, p.č. 11797-14 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 18.
TE-745 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Pályázati kiírás a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatói posztjára -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 19.
TE-752 Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019 - Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2019. évi eredményeiről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 20.
TE-754/2020 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - Javaslat döntés elfogadására a közérdek védelméről szóló 357/2004 számú alkotmánytörvény értelmében -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Marian Molnár      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr.  Károly Less    


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 21.
TE-789 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2020 - A Komáromi Képviselő-testület üléseinek második félévi terve a 2020-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter