HLASOVANIE POSLANCOV

 

Hlasovanie z 30. zasadnutie MZ, konaného dňa 03.07.2013Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Zdržali sa:

 Mihály Mácza

JUDr. Tamás Varga

 

 Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Interpelácie - Interpellációk - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - 1120, 1121, 1126 zrušuje - megszüntetni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Berie na vedomie - Tudomásulvétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Juraj Bača

PaedDr. Štefan Bende

Ing. Gabriel Dékány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník


   Zdržali sa:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

PaedDr. Ágnes Héder

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

JUDr. Tamás Varga

 

 


   Nehlasovali:

JUDr. Éva Hortai

 

 

 Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Nehlasovali:

PaedDr. Štefan Bende

Mgr. Ondrej Gajdáč

 

 Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2013 - A főellenőr 2013 II. félévre tervezett tevékenysége -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Nehlasovali:

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

Mgr. Ondrej Gajdáč

 Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.1.
Situačná správa súčasného stavu COMORRA SERVIS Komárno s návrhom opatrení na riešenie situácie do konca roka 2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.1.
Situačná správa súčasného stavu COMORRA SERVIS Komárno s návrhom opatrení na riešenie situácie do konca roka 2013 - 1. bod - 1. pont
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Zdržali sa:

 Csaba Cúth

JUDr. Éva Hortai

JUDr. Tamás Varga

 Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.1.
Situačná správa súčasného stavu COMORRA SERVIS Komárno s návrhom opatrení na riešenie situácie do konca roka 2013 - 2. bod - 2. pont
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Zdržali sa:

MUDr. Zoltán Benyó

 

 

 Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.1.
Situačná správa súčasného stavu COMORRA SERVIS Komárno s návrhom opatrení na riešenie situácie do konca roka 2013 - 3. bod - 3. pont
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Zdržali sa:

JUDr. Tamás Varga

 

 

 Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.1.
Situačná správa súčasného stavu COMORRA SERVIS Komárno s návrhom opatrení na riešenie situácie do konca roka 2013 - 4. error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 13
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Juraj Bača

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

Ing. Béla  Szabó

 


   Nehlasovali:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

JUDr. Vojtech Novák

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.1.
Situačná správa súčasného stavu COMORRA SERVIS Komárno s návrhom opatrení na riešenie situácie do konca roka 2013 - 4.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

MUDr. Szilárd Ipóth

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Zdržali sa:

JUDr. Tamás Varga

 

 

 


   Nehlasovali:

JUDr. Éva Hortai

Ing. Alžbeta Jágerská

 

 Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.1.
Situačná správa súčasného stavu COMORRA SERVIS Komárno s návrhom opatrení na riešenie situácie do konca roka 2013 - 5. bod - 5. pont
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan ZábojníkČíslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.1.
Situačná správa súčasného stavu COMORRA SERVIS Komárno s návrhom opatrení na riešenie situácie do konca roka 2013 - 6. bod - 6. pont
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

MUDr. Szilárd Ipóth

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth


   Zdržali sa:

JUDr. Éva Hortai

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Tamás Varga

 


   Nehlasovali:

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.1.
Situačná správa súčasného stavu COMORRA SERVIS Komárno s návrhom opatrení na riešenie situácie do konca roka 2013 - 6. Poslanecký návrh - Képviselői javaslat Bende ml.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Zdržali sa:

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

 

 


   Nehlasovali:

Ing. Gabriel Dékány

Ing. László Győrfy

Mgr. Béla Keszegh

 Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.2.
Správa o stave vymáhania pohľadávok za predchádzajúce roky k 31.05.2013 - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

 Csaba Cúth

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Tamás Varga


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

Mgr. Béla Keszegh

 

 Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.3.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2013 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

Mgr. Ondrej Gajdáč

Mgr. Béla Keszegh

 Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.4.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.04.2013 - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 7
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

JUDr. Štefan Bende

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Tamás Varga

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

 Csaba Cúth

Mgr. Ondrej Gajdáč

MUDr. Szilárd Ipóth

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

Mgr. Štefan Zábojník

 Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.5.
Dohoda o urovnaní medzi Mestom Komárno a spločnosťou SoXRa. S.r.o. Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

 Csaba Cúth

Mgr. Ondrej Gajdáč

JUDr. Éva Hortai

Mgr. Béla Keszegh

JUDr. Tamás Varga

 

 Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.6.
Návrh na odpredaj akcií UniCredit Bank Slovakia a.s, v majetku mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

Mgr. Ondrej Gajdáč

Mgr. Béla Keszegh

JUDr. Tamás VargaČíslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 7.
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno - Javaslat Komárom Város Gazdasági és szociális fejlesztési programjának 2. sz. módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 5
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník


   Zdržali sa:

Ing. Imrich Dubány

JUDr. Éva Hortai

JUDr. Tamás Varga

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

 Csaba Cúth

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

 Mihály Mácza

 

 

 Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN mesta KN č. /2013, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011 a 12/1012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

 Mihály Mácza

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Zdržali sa:

JUDr. Vojtech Novák

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

Ing. Gabriel Dékány

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla KeszeghČíslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.
Zmeny a doplnky územného plánu č. 9/B/2012 - návrh - A területrendezési terv 9/B/2012 számú módosítása - javaslat - 1411
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník


   Zdržali sa:

Ing. László Győrfy

MUDr. Peter Tóth

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

JUDr. Mária Kanthová

 

 Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.
Zmeny a doplnky územného plánu č. 9/B/2012 - návrh - A területrendezési terv 9/B/2012 számú módosítása - javaslat - 1411 HJ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník


   Zdržali sa:

Ing. László Győrfy

MUDr. Peter Tóth

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

JUDr. Mária Kanthová

 

 Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.
Zmeny a doplnky územného plánu č. 10/2013 - návrh - A területrendezési terv 10/2013 számú módosítása - javaslat - 1412
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník


   Zdržali sa:

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Ing. László Győrfy

JUDr. Vojtech Novák

MUDr. Peter Tóth

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

JUDr. Mária Kanthová

Ing. Béla  Szabó

 Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10.
Zmeny a doplnky územného plánu č. 10/2013 - návrh - A területrendezési terv 10/2013 számú módosítása - javaslat - 1412 HJ error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 7
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

PaedDr. Ágnes Héder

Mgr. Béla Keszegh

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Zdržali sa:

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Ing. László Győrfy

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

 Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 10.
Zmeny a doplnky územného plánu č. 10/2013 - návrh - A területrendezési terv 10/2013 számú módosítása - javaslat - 1412 HJ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník


   Zdržali sa:

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Ing. László Győrfy

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

JUDr. Mária Kanthová

 

 Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 11.1.
Aktualizovaný Zoznam žiadateľov prenájom bytu na rok 2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 11.2.
Žiadosť o pridelenie náhradného bytu - Zoltán Ferenczy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. Béla Keszegh

 Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11.3.
Žiadosť o pridelenie konkrétneho bytu - Antal Kékesi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. Béla Keszegh

 Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 11.4.
Žiadosť o pridelenie bytu - Eva Lakatosová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. Béla Keszegh

 Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 11.5.
Žiadosť o pridelenie konkrétneho bytu - František Pálfi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

 

 Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 12.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

Mgr. Štefan Zábojník

 

 Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 13.1.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím APOLLON Nová Stráž - žiada o priznanie finančnej dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Nehlasovali:

Mgr. Juraj Bača

 

 

 Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.2.
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov telesne postihnutých detí, č. 75, so sídlom Komárno, Záhradnícka ul. 16/8 - žiada o priznanie finančnej dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan ZábojníkČíslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 14.
Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2013 - Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2013 - as évi megvalósítási tervére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Nehlasovali:

Mgr. György Batta

 

 

 Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 16.1.
Monitoring stavu školských ihrísk materských škôl -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Zdržali sa:

JUDr. Tamás Varga

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Ondrej Gajdáč

JUDr. Éva Hortai

 

 Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 16.2.
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013 pre COM-MÉDIA, spol. s r.o. - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

PaedDr. Ágnes Héder

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Tamás Varga

 

 

 


   Proti:

MUDr. Zoltán Benyó

JUDr. Vojtech Novák

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Gabriel Dékány

Ing. László Győrfy

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Nehlasovali:

JUDr. Éva Hortai

JUDr. Mária Kanthová

 

 Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 17.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom budovy a pozemku Panoráma - Nyilvános versenytárgyalás meghirdetése a Panoráma épülete és a hozzátartozó telek bérbeadására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 


   Zdržali sa:

 Mihály Mácza

 

 

 


   Nehlasovali:

JUDr. Éva Hortai

 

 

 Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 18.1.
Stará pevnosť Komárno, n.o. - Osobitný zreteľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Nehlasovali:

JUDr. Štefan Bende

 

 

 Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 18.2.
Tibor Bári a manželka Irma Báriová - Osobitný zreteľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 


   Nehlasovali:

JUDr. Štefan Bende

JUDr. Mária Kanthová

 

 Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 18.3.
D.A. CZVEDLER, spol. s r.o. - žiada o zníženie nájomného -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Zdržali sa:

Ing. Konštantín Glič

 

 

 


   Nehlasovali:

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária KanthováČíslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 18.4.
Ing. Irina Jaščuková - žiada o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

 

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Konštantín Glič

 

 

 


   Nehlasovali:

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Štefan Zábojník

 

 Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 18.5.
Ladislav Juhász a manželka Lívia Juhászová - žiadajú o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan ZábojníkČíslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 18.6.
HOFFER, s.r.o. - žiada o predaj parcely - ŽIada o slovo Hoffer, Szót kér Hoffer
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Zdržali sa:

JUDr. Štefan Bende

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Ondrej Gajdáč

MUDr. Peter Tóth

 

 Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 18.6.
HOFFER, s.r.o. - žiada o predaj parcely - PN Hortai stiahnut bod z rokovania - MJ Hortai levonni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Mgr. Ondrej Gajdáč

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník


   Proti:

Mgr. Juraj Bača

 

 

 


   Zdržali sa:

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Imrich Dubány

Ing. Konštantín Glič

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Béla  Szabó

JUDr. Tamás Varga

 

 


   Nehlasovali:

Ing. László Győrfy

 

 

 Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 18.7.
Július Šulka - žiada o predaj parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Zdržali sa:

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 

 


   Nehlasovali:

Ing. Gabriel Dékány

 

 

 Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 18.8.
Slovak Telekom, a.s. - žiada o predaj, resp. prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník


   Zdržali sa:

JUDr. Vojtech Novák

 

 

 


   Nehlasovali:

JUDr. Mária Kanthová

JUDr. Tamás Varga

 

 Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 18.9.
Eva Hámoriová, Dezider Máté a Mária Mátéová, Mária Földesová,Janette Földesová,Pavol Kraváč a Monika Kraváčová, Ján Földes a Marta Földesová - žiadajú o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Zdržali sa:

Ing. Konštantín Glič

 Mihály Mácza

 

 


   Nehlasovali:

JUDr. Mária Kanthová

JUDr. Tamás Varga

 

 Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 18.10.
Erik Földes - žiada o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

JUDr. Éva Hortai

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

 


   Zdržali sa:

Ing. Konštantín Glič

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Béla Keszegh

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 19.
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor - bývalá malá pošta na II. sídlisku - A nyilvános versenytárgyalás kiértékelése - volt posta épületére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

Mgr. Štefan Zábojník

 


   Nehlasovali:

Ing. Gabriel Dékány

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás VargaČíslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 20.
Vyhodnotenie priameho predaja na pozemok p.č. 2501/4 na Gazdovskej ulici v Komárne - A közvetlen eladás kiértékelése - telek a Gazda utcán -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

Mgr. Štefan Zábojník

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

Ing. Gabriel Dékány

JUDr. Éva Hortai

JUDr. Tamás Varga

 

 

 Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 21.
Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

PaedDr. Ágnes Héder

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. György Batta

JUDr. Éva Hortai

JUDr. Mária Kanthová

 Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 22.
Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré sídlom okresu vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

 

 


   Zdržali sa:

JUDr. Éva Hortai

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Béla Keszegh

 

 Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 23.
Rôzne - Egyéb - TE 1390/2013 Návrh na čerpanie finančných prostriedkov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. Juraj Bača

Mgr. György Batta

JUDr. Štefan Bende

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

JUDr. Éva Hortai

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

JUDr. Mária Kanthová

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

Mgr. Štefan Zábojník


   Zdržali sa:

PaedDr. Štefan Bende

 

 

 


   Nehlasovali:

MUDr. Zoltán Benyó

Ing. Béla  Szabó

 

 Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 23.
Rôzne - Egyéb - Návrh skupiny poslancov SMK - MKP klub javaslata
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Imre Andruskó

Mgr. György Batta

PaedDr. Štefan Bende

JUDr. Štefan Bende

MUDr. Zoltán Benyó

 Csaba Cúth

Ing. Gabriel Dékány

Ing. Imrich Dubány

Ing. Konštantín Glič

Ing. László Győrfy

MUDr. Szilárd Ipóth

Ing. Alžbeta Jágerská

Mgr. Béla Keszegh

 Mihály Mácza

JUDr. Vojtech Novák

Ing. Béla  Szabó

MUDr. Peter Tóth

JUDr. Tamás Varga

 

 


   Proti:

Mgr. Juraj Bača *

 

 

 


   Zdržali sa:

JUDr. Mária Kanthová

 

 

 


   Nehlasovali:

JUDr. Éva Hortai

 

 

 

 

 

H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice

*  Tento hlas je neplatný!!!