HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 11. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 07.07.2011Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - MJ - PN Program 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - MJ - PN Program 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - MJ - PN program Cúth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - MJ - PN program Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány      

   Nehlasovali:
Ing. Alžbeta Jágerská      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 30.06.2011 - Tájékoztató beszámoló a képviselő-testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2011.06.30.-ig bezárólag -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
Mgr. Juraj Bača Ing. Imrich Dubány    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Kétnyelvű feliratok - Dvojjazyčné napisy - 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača Ing. Gabriel Dékány    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Kétnyelvű feliratok - Dvojjazyčné napisy - 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
P l á n kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2011 - A főellenőr 2011-es év 2. félévi ellenőrzési terve - MJ - PN Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
P l á n kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2011 - A főellenőr 2011-es év 2. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Ágnes Héder    

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Návrh na schválenie zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri prevodoch vlastníctva voľných bytov vo vlastníctve mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Rudolf Töltésy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.2.
Žiadosť o prenájom bytu - Monika Takácsová a Richard Takács -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.3.
Žiadosť o prenájom bytu - Mária Zsemlyeová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Tímea Tóthová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Tibor Csicsó -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.6.
Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle §6 ods.6 VZN č. 19/2003 - Margita Botková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Charita Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na roky 2012-2016 - MJ - PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 4
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na roky 2012-2016 - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na roky 2012-2016 - 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 10.
Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na obdobie júl-august 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.
Správa komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch zo dňa 21.06.0211 - Az idegenforgalmi es nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója - 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.
Správa komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch zo dňa 21.06.0211 - Az idegenforgalmi es nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója - 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11.
Správa komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch zo dňa 21.06.0211 - Az idegenforgalmi es nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója - 3. MJ - PN Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11.
Správa komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch zo dňa 21.06.0211 - Az idegenforgalmi es nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója - 4.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12.1.
Žiadosť o zabezpečenie pracovného stretnutia zástupcov miest Komárno a Komárom ohľadne obmedzenia ťažkej nákladnej dopravy cez Alžbetin most na Dunaji -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.2.
Žiadosť o preverenie stavu a funkčnosti dopravných značiek a dopravných zariadení na území mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 13.2.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2011 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 14.1.
Správa o činnosti VIATOR, s.r.o. za rok 2010 - Szót kér - Žiada slovo
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 14.1.
Správa o činnosti VIATOR, s.r.o. za rok 2010 - A
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
PaedDr. Ágnes Héder      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 14.1.
Správa o činnosti VIATOR, s.r.o. za rok 2010 - B
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 14.1.
Správa o činnosti VIATOR, s.r.o. za rok 2010 - C
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 5
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 14.1.
Správa o činnosti VIATOR, s.r.o. za rok 2010 - D
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 14.2.
Žiadosť o finančnú dotáciu na verejno-prospešnú akciu ­ VIATOR, s.r.o. - Procedurális Bača
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 14.3.
Žiadosť ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Komárno o riešenie havarijnej situácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 14.4.
Návrh na zmenu Zoznamu priorít kapitálových výdavkov programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2011 - Procedurális Andruskó ülés megszakítva - Prerušit zasadnutie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 14.4.
Návrh na zmenu Zoznamu priorít kapitálových výdavkov programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2011 - MJ - PN Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 4
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 14.5.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ­ informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 14.6.
Žiadosť DAFNE ZSS Nová Stráž - A
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 14.7.
Žiadosť UJS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 16.
Dodatok č. 2 k zriaď. listine Comorra Servis -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 17.1.
František Csalava - GARDENIA - žiadosť o výpožičku novovytvorenej parcely č. 2474/3 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 17.2.
Vojtech Szabó a manželka Gabriela Szabóová - žiadosť o predlženie Zmluvy o nájme pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 17.3.
MUDr. Miroslav Novotný - žiadosť o odkúpenie pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 17.4.
Robert Trifunovič - žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 17.5.
Mgr. Bc. Viktória Sláviková - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 17.6.
Štefan Sovinský a Vladimír Sovinský - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 17.7.
Juraj Szilárd - žiadosť o zmenu Nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 17.8.
Žiadosti o predlženie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
PaedDr. Ágnes Héder      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 17.9.
Univerzita J. Selyeho - žiadosť o dlhodobú výpožičku pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 17.10.
Marek Bugár - žiadosť o odkúpenie pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 17.11.
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 17.12.
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 17.13.
HIGH MEDIA s r.o., SSM Slovakia, s.r.o. - žiadosť o prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder  Mihály Mácza


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 17.14.
JUDr. Ľuba Blažeková - žiadosť o odpredaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 17.15.
Juraj Csorosz - žiadosť o prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 17.16.
Lenka Šupicová - žiadosť prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 17.17.
CALOR, s.r.o. - žiadosť o schválenie použitia nájomného - MJ - PN Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák  


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 17.18.
Ing. Ladislav Szilárd - ponúka mestu na predaj pozemky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 17.19.
Janka Mančíková - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 17.20.
Združenie agropodnikateľov - žiadosť prenájom novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 17.21.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - žiadosť o predaj nebytového priestoru s pozemkom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 17.22.
Karol Stanček a Terézia Stančeková - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Vojtech Novák
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 17.23.
Milan Uhrin a manželka Mgr. Helena Uhrinová - žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 17.24.
Mestský úrad v Komárne - návrh na predaj pozemku - Érvénytelen - Neplatný
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 17.24.
Mestský úrad v Komárne - návrh na predaj pozemku - Bizottság - Komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 17.25.
SOPRO, s.r.o. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 17.26.
Mestský úrad v Komárne - navrhuje prerokovať možnosť predaja nehnuteľností a hnuteľných vecí -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 17.27.
Juraj Miklós - žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 17.28.
Oto Petrík a Gabriel Szakáll - žiadosť o výpožičku pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
JUDr. Éva Hortai