HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 26. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 12.11.2008Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - pozmeňujúci návrh p.Nováka - zaradenie informácie o výjazdovom zasadnutí vlády SR v Komárne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Attila Farkas      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy  Attila Petheő  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.1
Žiadosti a návrhy v bytových veciach -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.2
Žiadosť o udelenie výnimky k prideleniu bytu v DOS - Lőrinczová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.4
Žiadosti na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle §6 ods.6 VZN č. 19/2003 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.2
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe škôl a školských zariadení -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.3
Komárňanský komorný orchester Comorra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.4
Barátság Zenekar -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.5
Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Materskej školy s výchovným jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.1
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 2/2003 o podmienkach držania psov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.2
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.3
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 11/2003 o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.4
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č.18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.5
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č.19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005, VZN č. 11/2005 a VZN č. 13/2007 - návrh p.Andruška
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.5
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č.19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005, VZN č. 11/2005 a VZN č. 13/2007 - so schváleným doplnením
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 8
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.5
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č.19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005, VZN č. 11/2005 a VZN č. 13/2007 - pôvodný návrh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.6
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení VZN číslo 8/2005 a VZN číslo 16/2007 - návrh p.Hortaia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7.6
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení VZN číslo 8/2005 a VZN číslo 16/2007 - so schváleným doplnením
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 7.7
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 3/2007 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov, Špitálska 16, Komárno - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 7.9
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 13/2004 o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl a školských zariadení - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
 Attila Farkas      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7.10
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - návrh p.Andruška
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 7.10
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - so schváleným doplnením
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7.11
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN číslo 7/2007 - návrh p.Andruška
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.11
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN číslo 7/2007 - so schváleným doplnením
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.12
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov - návrh p.Andruška
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.12
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov - so schváleným doplnením
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 7.13
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 7.14
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003 - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 7.15
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení VZN č. 7/2003 a VZN č. 4/2004 - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 7.16
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení VZN číslo 4/2001, VZN číslo 7/2001 a VZN číslo 7/2005 - doplnenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 7.16
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení VZN číslo 4/2001, VZN číslo 7/2001 a VZN číslo 7/2005 - so schváleným doplnením
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 7.17
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 13/2003 o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených nápisoch na území Mesta Komárno - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 7.18
VZN Mesta Komárno č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 15/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN Mesta Komárna č. ../2008 o verejnom poriadku a čistote mesta - doplnenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. László Fazekas JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN Mesta Komárna č. ../2008 o verejnom poriadku a čistote mesta - so schvuáleným doplnením
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. László Fazekas JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 9.
VZN Mesta Komárno č. ../2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Komárno - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. László Fazekas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 10.
VZN Mesta Komárno číslo ../2008, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 11.2
Vojtech Amzler - žiadosť o prenájom pozemku - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 11.3
Nadácia pre Univerzitu Jána Selyeho - žiadosť o zrušenie predkupného práva Mesta Komárno - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 11.4
Štefan Vörös - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 11.5
Mihály Tibor - žiadosť o predaj pozemku - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 11.6
Katarína Kucsorová - žiadosť o prenájom pozemku - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 11.7
Ing. Miroslav Rechtoris - žiadosť o odpredaj pozemku - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 11.8
HIGH MEDIA s.r.o.- žiadosť o odpredaj pozemku - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 11.9
Lidl Slovenská republika, v.o.s. - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 11.10
Śtefan Zámbó - žiadosť o výpožičku pozemkov - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 12.1
Žiadosť o pridelenie financií - Domov dôchodcov Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 12.2
Žiadosť o poskytnutie prevádzkovej dotácie - Schola Comaromiensis - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 12.3
Návrh na dosiahnutie vyrovnaného plnenia - Schola Comaromiensis - správa - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 12.4
Žiadosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno o navýšenie rozpočtu v roku 2008 - ZŠ Pohraničná, 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 12.4
Žiadosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno o navýšenie rozpočtu v roku 2008 - ZŠ - Pohraničná, 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 12.4
Žiadosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno o navýšenie rozpočtu v roku 2008 - ZŠ - Rozmarínková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 12.4
Žiadosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno o navýšenie rozpočtu v roku 2008 - ZUŠ - s doplnením p.Nováka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 12.5
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2008 - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 12.6
Oznámenie o odstúpení z funkcie člena Finančnej komisie - Katarína Csoma - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - časť A - návrh hlasovať o každom bode osobitne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
 Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - časť A - pozmeňujúci návrh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - časť A ako celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - návrh p.Andruška - prejednať opätovne bod B v komisiách
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - časť B - v predloženom znení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 2
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - návrh p.Kosegu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - č.1 - cyklistická trasa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - č.2 - informačné centrum
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - č.3 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - č.4 - náučný chodník
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 13.
Rôzne ­ Egyéb - č.5 - kompa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó