HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 40. zasadnutie MZ, konaného dňa 04.09.2014Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 v meste Komárno - Javaslat Komárom város választókerületeinek és a képvi-selők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2014 évi önkormányzati választásokhoz - 3. Alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 8
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 4.
Návrh na uznesenie k návrhu na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora - Javaslat a polgármester munkaköre terjedelmének meghatározására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
MUDr. Szilárd Ipóth      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 5.
Prenájom pozemkov a uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na predaj časti pozemku pre Slovenskú správu ciest - Telkek bérbeadása és adásvételi szerződése a Szlovák Útkezelőségi Vállalat részére - Predaj - Eladás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača      

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Prenájom pozemkov a uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na predaj časti pozemku pre Slovenskú správu ciest - Telkek bérbeadása és adásvételi szerződése a Szlovák Útkezelőségi Vállalat részére - Prenájom - Bérbeadás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák