HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 44. zasadnutie MZ, konaného dňa 18.10.2018Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 7.17
TE-2011_2018_COM-therm_vecné bremeno, p.č. 137-1 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 7.18
TE-2033_2018_DINIX s.r.o -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs JUDr. Tamás Varga

   Proti:
 Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 7.19
TE-2034_2018_Nemocnica Komárno s.r.o -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
 Róbert Szayka      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 7.20
TE-2032_2018_Lengyel Karol -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 8.
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  Róbert Szayka  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 9.
Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno * Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 10.
Návrh VZN Mesta Komárno č..../2018, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v ZpS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 11.1
TE-2018-2018- Konečný Enriko -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 11.2
TE-2019-2018-Léliová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 11.3
TE-2020-2018-Lehoczký -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 11.4
TE-2021-2018- Sochová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 11.5
TE-2066-2018 - Mário Banda -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 12.1
Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2018 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 12.2
Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 ­ vlastné príjmy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 12.3
Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2018/2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 12.4
Návrh na doplnenie Zoznamu chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 13.1
TE_2003_Ziadost_o_FP_OOCR_Podunajsko -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 13.2
TE_2053_Ziadost_o_FP_Slobodní pútníci -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 14.
Návrh na určenie dĺžky zmluvy o zabezpečení MHD v meste Komárno na obdobie od roku 2019 - Alternatíva 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Tímea Szénássy      

   Proti:
 Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 14.
Návrh na určenie dĺžky zmluvy o zabezpečení MHD v meste Komárno na obdobie od roku 2019 - Alternatíva 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Csaba Cúth
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Mgr. Tímea Szénássy      

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. František Rajko  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 15.
Informatívna správa o činnosti Rómskej občianskej hliadky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 17.
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne * A városi képviselőtestület képviselőinek anyagi juttatását tárgyaló alapelvek -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 18.
Informatívna správa o verejných obstarávaniach - 2. štvrťrok * Beszámoló a közbeszerzésekről - 2. negyedév -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga