HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 26. zasadnutie MZ, konaného dňa 13.12.2012Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Bende st.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2013 - A főellenőr 2013-as év 1. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Žiadosti a návrhy vo veciach verejného poriadku - Kérvények és javaslatok közrendi ügyekben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.1.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.2.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.3.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.4.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.5.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.6.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.7.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.8.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.9.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.10.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.11.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7.12.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 7.13.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 7.14.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7.15.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 7.16.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7.17.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.18.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.19.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.20.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 7.21.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 8.
Návrh na schválenie predaja rodinného domu vo vlastníctve Mesta Komárno - Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő családi ház eladására - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 8.
Návrh na schválenie predaja rodinného domu vo vlastníctve Mesta Komárno - Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő családi ház eladására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.
Családi ház eladásáról szóló szerződés (beszámoló) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.
Návrh na spolufinancovanie projektu "Bezbariérový domov" - Javaslat az "Akadálymentes otthon" projekt részben megosztott finanszírozására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.1.
Ing. Margita Pémová,Ágnes Zsidek,Gabriela Peredy a Eva Antalová - žiadajú o zámenu dielu č. 2 od parcely registra "C" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 11.2.
Tomáš Ferencz - žiada o dlhodobú výpožičku nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 11.3.
Orange Slovensko, a.s. - žiada o predĺženie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 11.4.
Libuša Marosiová a Ondrej Marosi - žiadajú o odpredaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 11.5.
Podunajské múzeum v Komárne - žiada o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 11.6.
Ing. Miroslav Moravský - žiada o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 11.7.
Mária Juhász - DEVIK - žiada o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 11.8.
REAL MARKET spol. s r.o. - žiada o predĺženie nájomnej zmluvy - MJ VFB - PN KRM
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 11.9.
Jana Riečičiarová - žiada o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 11.10.
Zuzana Bognárová - BOROZÓ - žiada o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 11.11.
Zoltán Szabó a manž. Mária Szabóová - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 11.12.
Mária Borosová, rodená Pintérová a Viola Nagyová, rodená Borošová - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 11.13.
Ing. Roman Janáč - žiada o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 11.14.
Ing. Pavol Boschetti a manž. Mgr. Adriana Boschetti - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 11.15.
EOXX s.r.o. - žiada o prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 11.16.
List Štátneho fondu rozvoja bývania -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 11.17.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 11.18.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 12.1.
Žiadosť o úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 13.
Žiadosť CALOR spol. s.r.o. - A CALOR kft. kérvénye -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza  

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 14.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011 a 6/2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 15.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o poskytovaní finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 15.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o poskytovaní finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie VZN mesta Komárna č. ů/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - Javaslat a ů/2012 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások nyitvatartási szabályairól szól -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 17.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 18.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o miestnej dani z nehnuteľností - Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre a helyi ingatlanadó meghatározására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 19.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 20.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Javaslat a /2012 általános érvényű rendeletre a kommunális- és apró építkezési hulladék helyi illetékéről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 21.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2013 - 2015 - A főellenőr szakvéleménye a város 2013 - 2015-ös költségvetési javaslatához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 22.
Žiadosť Pons Danubii o spoluúčasť v projekte (Dodatok k programovému rozpočtu mesta 2013-2015) - A Pons Danubii kérvénye projekt társfinanszírozására - 1. Workmarket
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 22.
Žiadosť Pons Danubii o spoluúčasť v projekte (Dodatok k programovému rozpočtu mesta 2013-2015) - A Pons Danubii kérvénye projekt társfinanszírozására - 2. Informácie cez hranicu v prihraničnom regióne Pons Danubii
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 22.
Žiadosť Pons Danubii o spoluúčasť v projekte (Dodatok k programovému rozpočtu mesta 2013-2015) - A Pons Danubii kérvénye projekt társfinanszírozására - 3. Cyklotrasa Komárom ­ Komárno ­ Kolárovo
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 23.
Návrh programového rozpočtu na rok 2013 a na roky 2014-2015 - Tervezett költségvetés a 2013-2014-2015-ös évekre - PN-MJ Benyó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 4
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Peter Tóth  

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 23.
Návrh programového rozpočtu na rok 2013 a na roky 2014-2015 - Tervezett költségvetés a 2013-2014-2015-ös évekre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. László Győrfy  


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 24.
Návrh na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno na rok 2013 - Javaslat kontokorens hitelfelvételre a város számára a 2013-as évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 25.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 26.
Informatívna správa o vykonaných verejných obstarávaniach do 30.11.2012 - Tájékoztató beszámoló a 2012. november 30-ig elvégzett közbeszerzési folyamatokról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 27.
Rôzne - Egyéb - Navrh na uznesenie Pro SUN de Selye János (Cúth)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč