HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 27. mimoriadne zasadnutie, konaného dňa 08.12.2008Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo ... /2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Petheö - Ďulod Dvor 4 ulice do kategórie C
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Imre Dubány      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo ... /2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Andruskó 14§ c) návrh KRM
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo ... /2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Andruskó ingatlanadó a 2008-as szinten
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo ... /2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Andruskó 68§ bod 3. zmeniť na 62 rokov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo ... /2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Gajdáč daň za psa pre dôchodcov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Proti:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo ... /2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Andruskó 20§ bod d) 73 Ç poplatok za psa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo ... /2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Celé VZN
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku a implementácii projektu ISPA / Kohézneho fondu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
VZN Mesta Komárno č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opat.službu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Návrh na zrušenie neinvestičného fondu Média Comaromiensis, n.f. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Schola Comaromiensis -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Návrh na spolufinancovanie projektov v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika ­ Slovenská republika 2007 ­ 2013“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó