HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 11. zasadnutie MZ., konaného dňa 30.07.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa - visszavonásra 33/2015, 44/2015, 44/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 - A 2015-ös év 2. felére tervezett ellenőrzések -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
PaedDr. József Kiss Péntek      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Prijatie úveru pre financovanie projektu "Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti" - Hitelfelvétel elfogadása az "Új Erődben lévő laktanya épületének felújítása" finanszírozására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
KOMVAK - návrh na voľbu predsedu predstavenstva - PN-PJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Návrh na VZN č.: ů/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta - Komárom városů/2015 sz. ÁÉR a város területén lévő piaci területeken a termékek eladásának feltételeiről és szolgáltatások biztosításáról - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PaedDr. József Kiss Péntek JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Návrh na VZN č.: ů/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta - Komárom városů/2015 sz. ÁÉR a város területén lévő piaci területeken a termékek eladásának feltételeiről és szolgáltatások biztosításáról - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 7
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Mgr. Tímea Szénássy  

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Návrh na VZN č.: ů/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta - Komárom városů/2015 sz. ÁÉR a város területén lévő piaci területeken a termékek eladásának feltételeiről és szolgáltatások biztosításáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy  

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
PaedDr. József Kiss Péntek      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2015, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011, 12/1012, 4/2013 a 5/2014 - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2015, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011, 12/1012, 4/2013 a 5/2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Upozornenie prokurátora č. 91/4401-3 - A 91/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés - PN-PJ Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Upozornenie prokurátora č. 91/4401-3 - A 91/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 2
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. František Rajko  

   Proti:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
Výsledky konsolidačnej účtovnej závierky mesta Komárno k 31.12.2015 - A város konszolidált pénzügyi kimutatásának eredménye 2014.12.31-ig -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.1.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2015 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.2.
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti návrh na zmenu Programového rozpočtu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.3.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 (Cyklotrasa) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.4.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.5.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 - riešenia havarijného stavu kotolní -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.6.
Návrh na zmenu zoznamu investícií programového rozpočtu na roky 2015-2017 programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Návrh na zmenu programového rozpočtu Mestskej polície na rok 2015 - Javaslat a Városi rendőrség tervezett költségvetésének megváltoztatására a 2015. évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Proti:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.
Výročná správa o činnosti správcu mestských bytov v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve mesta Komárno za rok 2014 /Handimex-byt, s.r.o. Nové Zámky) - Komárom város kizárólagos tulajdonában lévő lakóházak kezelőjének tevékenységéről szóló 2014. évi beszámoló (Handimex-byt, s.r.o. Nové Zámky) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno - Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő ingatlanok eladására vonatkozó tervezetre és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására - PN-PJ Glič ukončit rokovanie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Mgr. Tímea Szénássy      

   Proti:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno - Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő ingatlanok eladására vonatkozó tervezetre és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 17.1.
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty - Johana Kešiarová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy