HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 46. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 22.04.2010Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesitök
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program MJ Petheö 3 területrendezési pontot máskor tárgyalni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 4
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek    

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program MJ Stubendek - Interpellációk és kérdések
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 7
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 8.4.2010 " - Tájékoztató beszámoló a képviselő testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2010.4.8.-hoz -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek  

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh VZN Mesta Komárno č.../2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005, VZN č. 11/2005, VZN č. 13/2007, VZN č. 13/2008, VZN č. a 4/2009 a VZN č. 16/2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.1.
Žiadosť o pridelenie bytu v DOS - Ladislav Barton -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.2.
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.3.
Žiadosť o prenájom bytu - Forrová Eva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Zoltán Szenczi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Kristína Vajdová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.6.
Žiadosť o prenájom bytu - Nina Jádyová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.7.
Žiadosť o prenájom bytu - Alžbeta Mikulová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.8.
Žiadosť o prenájom bytu - Helena Marková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.9.
Žiadosť o prenájom bytu - Melinda Nagyová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5.10.
Žiadosť o prenájom bytu - Gabriel Balázs -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5.11.
Žiadosť o prenájom bytu - Lucia Marková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 5.12.
Žiadosť o prenájom bytu v zmysle § 4 ods. 2 - Mestská Polícia Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5.13.
Pridelenie bytu v bytovom dome - Monika Bíla -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5.14.
Pridelenie bytu v bytovom dome - Helenu Durmeková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 5.15.
Pridelenie bytu v bytovom dome - Helena Koničeková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 5.16.
Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu - Pavol Kucsa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 6.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 7.1.
ZO zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR - žiadosť o priznanie finančnej dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7.2.
Zväz diabetikov Slovenska - základná organizácia DiaKom Komárno - žiadosť o priznanie finančnej dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.3.
Židovská náboženská obec v Komárne - žiadosť o priznanie finančnej dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 8.1.
Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno - Žiadosť o schválenie zriadenia športovej triedy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8.2.
Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno - Žiadosť o schválenie zriadenia školského strediska záujmovej činnosti Dievčenský volejbalový klub -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.3.
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno - Stirber Lajos
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 8.3.
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno - Farkas Veronika
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 8.4.
Návrh na poskytnutie finančných dotácií - Športový biliardový klub WEST BC Komárno. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 8.5.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Jókai M. AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 8.5.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Eötvös u. AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 8.5.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - ZŠ Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 8.5.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - ZŠ Pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 8.5.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Munka u.AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 8.5.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - ZŠ Rozmarinová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Imre Dubány JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 8.5.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Eötvös u. 48
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Eötvös u. 64
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Handlová u.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Mgr. Lajos Szép    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Ferences Barátok u.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Kapitánova 29
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - K. Kacz 39
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - K. Kacz 33
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Lodná 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Nová Stráž Dlhá ul.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Nová Stráž Hosszú u. - magyar
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Mederčská 38
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Béke u. 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Víz u. 29
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 8.6.
Návrh štruktúry kariérových pozícií na materských školách a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - CVČ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 9.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2009, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2009 - Föellenör véleménye
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 9.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2009, -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek    

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  Attila Petheő

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 9.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Domova dôchodcov Komárno za rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 9.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 9.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 9.5.
Návrh na uznesenie k návrhu na skončenie likvidácie Media Comaromiensis, n.f. v likvidácii -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 9.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2009 - Eötvös u. AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 9.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2009 - ZŠ Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 9.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2009 - Jókai Mór AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 9.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2009 - ZŠ Pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 9.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2009 - Munka u. AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 9.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2009 - ZŠ Rozmarinová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 9.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2009 - Müvészeti AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 9.7.
Žiadosť o opravu dotácie zriaďovateľa na rok 2010 - Domov dôchodcov Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 9.8.
Zmena rozpočtu na strane bežných príjmov a výdavkov na rok 2010 - Domov dôchodcov Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 9.9.
Záväzný limit dotácie na kapitálové výdavky a zmena rozpočtu na strane kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2010 - Domov dôchodcov Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 9.10.
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
 Attila Petheő      

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy    

   Nehlasovali:
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 9.11.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Kornél Horváth MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 9.12.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2010 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
 Attila Petheő      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 9.13.
Zásady pre verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru - elektronické obstarávanie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Proti:
 Attila Petheő      

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 9.14.
Žiadosť ZUŠ o finančné zabezpečenie rekonštrukcie kotolne na Jókaiho č.9 v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 9.15.
Žiadosť ZUŠ o finančné zabezpečenie rekonštrukcie kotolne na Letná ul. č.12 v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 9.16.
Žiadosť ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 o navýšenie rozpočtu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 9.17.
Žiadosť Zariadenia školského stravovania pri ZŠ Eötvösa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 9.18.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 9.19.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 9.20.
Návrh Dodatku č.4 k Zásadám parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v Meste Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 10.
Zadanie Urbanistickej štúdie Komárno - Palatínske 017K - Komárom- Palatínske 017 K területrendezési tanulmányterv beadványa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 11.
Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č. 1/B/2007 - Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 1/B/2007 sz. módosítására - VZN
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 11.
Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č. 1/B/2007 - Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 1/B/2007 sz. módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 12.
Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č. 5/2009 - Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 5/2009 sz. módosítására - VZN
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 12.
Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č. 5/2009 - Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 5/2009 sz. módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 13.
Žiadosť obyvateľov obytného domu na ulici Komenského o zmenu uznesenia MsZ č. 888/2005 ku "Koncepcii na riešenie garážovania v meste Komárno" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Mgr. Lajos Szép      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 14.1.
Ing. Štefan Béber a manželka Daniela Béberová - predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 14.2.
Marina - alt, spol. s r.o., - žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 14.15.
Marina - alt, spol. s r. o. - žiadosť o predaj - MJ Marek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 14.15.
Marina - alt, spol. s r. o. - žiadosť o predaj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 14.3.
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - žiadosť o prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 14.4.
Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku - predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 14.5.
Stará pevnosť Komárno n.o. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov - Györfy- levonni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč  


Číslo hlasovania: 93
Číslo bodu: 14.6.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno - žiadosť o výpožičku nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 94
Číslo bodu: 14.7.
Tibor Takács - žiadosť o o vydanie vyjadrenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 95
Číslo bodu: 14.8.
Marián Tánczos - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku - MJ Györfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 96
Číslo bodu: 14.9.
Vincent Belan - žiadosť o vydanie stanoviska -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 97
Číslo bodu: 14.10.
Ján Graszl - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 98
Číslo bodu: 14.11.
Norbert Rozbroj - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 99
Číslo bodu: 14.12.
Magdaléna Dorotovičová - žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 100
Číslo bodu: 14.13.
REAL MAKLER, s.r.o. žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 101
Číslo bodu: 14.14.
Marián Pintér - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh Mgr. Lajos Szép  


Číslo hlasovania: 102
Číslo bodu: 14.16.
KG - DM, s.r.o. - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 103
Číslo bodu: 14.17.
JUDr. Alexander Földes - žiadosť o predaj pozemku - Neschvaluje
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy      

   Zdržali sa:
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 104
Číslo bodu: 14.18.
Alena Szalmová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 105
Číslo bodu: 14.19.
Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o. - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 106
Číslo bodu: 15.
Informatívna správa Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch - Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója - Harangozás 15,00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
Ing. Imre Dubány      

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 107
Číslo bodu: 15.
Informatívna správa Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch - Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója - Náučný chodník okolo pevnosti
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 108
Číslo bodu: 15.
Informatívna správa Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch - Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója - Aktualizovať propagačné materiály
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 109
Číslo bodu: 16.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 110
Číslo bodu: 17.
Rôzne - Egyéb - Keszegh - határozatok publikálása
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 111
Číslo bodu: 17.
Rôzne - Egyéb - Keszegh - dotációk szétosztásához szoftver
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Ing. Béla Szabó