HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 29. zasadnutie MZ, konaného dňa 26.01.2017Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN program Stubendek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN program Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 5
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
 Zsolt Feszty Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna PhDr. Imrich Knirs Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN program Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN program Feszty
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zrušuje 857/2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč    

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zmena 878/2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o určení ceny vodného a stočného na roky 2017-2021 KOMVAK -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende      

   Nehlasovali:
PaedDr. József Kiss Péntek      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2017-2019- es időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák PaedDr. József Kiss Péntek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Žiadosti a návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona kérvényei és javaslatai - 1146
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Žiadosti a návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona kérvényei és javaslatai - 1147
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Mestské kultúrne stredisko - A Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2017-2019-es időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Žiadosť o účelový kapitálový finančný príspevok - MSKS - A Városi Művelődési Központ kérvénye célirányos tőke jellegű pénzügyi támogatás igénylésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 COMORRA SERVIS - A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2017-2019-es időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
Žiadosti a návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérvényei és javaslatai -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák PhDr. Imrich Knirs    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
Zlepšenie možností cezhraničnej komunitnej dopravy medzi mestami Komárno (SK) a Komárom (HU) - Határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások javítása Komárom (SK) és Komárom (HU) között -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.
Správa o stave investičných akcií k 31.12.2016- informatívny materiál - Beszámoló a beruházásokról 2016.12.31.-hez -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 14.
Správa o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno - informatívny materiál - Beszámoló a városi járdák összefüggő javításáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.1.
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb žiada o preplatenie posteľných plachiet pre klientov - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 16.2.
FORLIFE n.o. žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na nákup zdravotných prístrojov - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 17.1.
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport ­ návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty      

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 17.2.
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport , na jednorazovú aktivitu športových klubov - PN rada
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 18.1.
Žiadosť Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12 o poskytnutie finančných prostriedkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 18.2.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2017 ­ dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 18.3.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 18.3.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - neschvaluje
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 19.
Jókai alapívnány -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 21.
Informatívna správa o odovzdaní činností a prevádzkovania Komárňanskej informačnej kancelárie - Tájékoztató jelentés a Komáromi Információs Iroda tevékenységének és működésének átadásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 22.1.
Zámena nehnuteľností medzi Univerzitou J. Selyeho v Komárne a Mestom Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 22.2.
Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO - DUNAMENTE - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 22.3.
Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 22.4.
Hnutie Si Dôležitý - Fontos vagy mozgalom - Žiadosť o prenájom pozemkov a nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga

   Proti:
PhDr. Imrich Knirs      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 22.5.
Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 23.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Ladislav Chovan -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 23.2.
Žiadosť o prenájom bytu - Karolina Bese, Tichomír Bese -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 23.3.
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na adr. Ul. mládeže 13, KN - Júlia Szencziová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 23.4.
Žiadosť o pridelenie bytu - Klára Lakatosová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 24.
Informatívna správa o verejnom obstarávaní - Tájékoztató jellegű jelentés a város közbeszerzéseiről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs

   Proti:
 Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Anton Marek