HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 39. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 03.09.2009Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN Bastrnák program - MJ Bastrnák program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN Petheő program - MJ Petheő program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN Andruskó program - MJ Andruskó program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 18.08.2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
 Attila Petheő      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 21.1.
Premena menovitej hodnoty základného imania mestských organizácií - Calor
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 21.1.
Premena menovitej hodnoty základného imania mestských organizácií - Com - Media
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 21.1.
Premena menovitej hodnoty základného imania mestských organizácií - Viator
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 21.2.
Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 21.3.
Účtovná závierka spoločnosti VIATOR, s.r.o. za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 21.4.
Výročná správa o činnosti spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő    

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 21.5.
Výročná správa o činnosti Média Comaromiensis, n.f., za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
 Attila Petheő      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 21.6.
Návrh k oznámeniu o vzdanie sa funkcie člena predstavenstva KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - PN Novák - MJ Novák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 21.6.
Návrh k oznámeniu o vzdanie sa funkcie člena predstavenstva KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - PN Andruskó - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
Ing. Péter Birkus Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 21.6.
Návrh k oznámeniu o vzdanie sa funkcie člena predstavenstva KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 21.7.
Výročná správa o činnosti spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2008 - PN Novák - MJ Novák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 21.7.
Výročná správa o činnosti spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2008 - PN Rada - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 4
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    

   Proti:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 21.7.
Výročná správa o činnosti spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 21.7.
Výročná správa o činnosti spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2008 - cena vody 2010 - víz ára 2010
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. László Stubendek    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 21.8.
Ponuka spoločnosti COM-BYT s.r.o. na odkúpenie objektu Čajka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 21.9.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2009 - 1. uznesenie - 1. határozati javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 21.9.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2009 - 2. uznesenie - 2. határozati javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 21.10.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 21.11.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2009 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 21.13.
Opatrenia na zabezpečenie prevádzkyschopnosti Mestského kultúrneho strediska Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 21.14.
Opatrenia k navrhovanému viazaniu finančných prostriedkov vo výške 15 % na rok 2009 - COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 21.15.
Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti na Záhradníckej 4 v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Mgr. László Fazekas      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus  Attila Farkas  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 21.18.
Vyjadrenie k žiadosti o prevod vlastníctva Polikliniky v Komárne - MKP neplatné hlasovanie - MKP érvénytelen szavazás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő    

   Nehlasovali:
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 21.18.
Vyjadrenie k žiadosti o prevod vlastníctva Polikliniky v Komárne - MKP
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 21.18.
Vyjadrenie k žiadosti o prevod vlastníctva Polikliniky v Komárne - Finančná komisia neplatné hlasovanie - Pénzügyi b. érvénytelen szavazás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 21.18.
Vyjadrenie k žiadosti o prevod vlastníctva Polikliniky v Komárne - Finančná komisia - Pénzugyi bizottság
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 22.1.
Ján Körtvélyesi a manželka PaedDr. Priska Körtvélyesiová - žiadosť o zníženie kúpnej ceny pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 22.2.
Anton Szabó - žiadosť o zníženie kúpnej ceny pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 6
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
MUDr. Anton Marek      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 22.3.
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Komárno - žiadosť o predaj pozemku resp. dlhodobý prenájom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Ing. Péter Birkus      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača  Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 22.4.
Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a Okružná cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70, - žiadosť o predaj pozemkov pod garážami -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 22.5.
BUZITKA SOLAR a.s., - ponuku na spoluprácu v oblasti využitia solárnej energie - PN Bača - MJ Bača
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
 Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 22.5.
BUZITKA SOLAR a.s., - ponuku na spoluprácu v oblasti využitia solárnej energie - PN Rada - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
 Juraj Bača      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 22.6.
SPP - distribúcia, a.s. - žiadosť o zriadenie vecného bremena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
 Juraj Bača      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 22.7.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.,Odštepný závod Bratislava - žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 22.8.
Ján Szűcs a manželka Eva Szűcsová - žiadosť o odpredaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 22.9.
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, so sídlom Krížna 42, 832 47 Bratislava - návrh na odkúpeniu spoluvlastníckeho podielu pozemkov mestom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 22.10.
PARK IN s.r.o. - žiadosť o výpožičku pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 22.11.
Ing. Štefan Zámbó - žiadosť o zriadenie vecného bremena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 4.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Tehelová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 4.2.
Žiadosť o zmenu uznesenia - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku č. 19/2003 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 4.3.
Žiadosť o výmenu bytu - Kisová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 4.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 4.5.
Stanovenie výšky mesačného nájomného v bytovom dome Veľký Harčáš 61 (II. etapa) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 4.6.
Žiadosť o prenájom bytu vo verejnom záujme- Univerzita J. Selyeho Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy    

   Nehlasovali:
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 4.7.
Žiadosť o prenájom bytu vo verejnom záujme - Jókaiho divadlo Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 5.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Dicková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 6.1.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 6.2.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. Mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 6.3.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 6.4.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 6.5.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 6.6.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Ul. rozmarínová 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 6.7.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno, Művészeti Alapiskola, Komárom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 6.8.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 6.9.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Mgr. László Fazekas      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 6.10.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 6.11.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Kapitánová ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 6.12.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 6.13.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák  


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 6.14.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 6.15.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Ul. lodná 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 6.16.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Ul. mederčská 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 6.17.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Ul. dlhá 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 6.18.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. dlhá 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 6.19.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Ul. mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 6.20.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. vodná 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 6.21.
Žiadosť o zrušenie členstva v Rade školy pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 6.22.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Školská jedáleň, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
 Juraj Bača      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 6.23.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Školská jedáleň, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 6.24.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Školská jedáleň, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 6.24.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Školská jedáleň, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 6.25.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Školská jedáleň, Ul. mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 6.26.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Školská jedáleň, Ul. Pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 6.27.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Školská jedáleň, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 6.28.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 6.29.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 6.30.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 6.31.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Kapitánova ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 6.32.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Ul. lodná 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 6.33.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Vodná ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 6.34.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 6.35.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 6.36.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Medrečská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 6.37.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 6.38.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Handlovská ul. 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 6.39.
Návrhy na zmenu zriaďovacích listín školských účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Výdajná školská jedáleň, Dlhá ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 93
Číslo bodu: 6.40.
Návrhy na zmenu zriaďovacej listiny školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 94
Číslo bodu: 6.41.
Návrhy na zmenu zriaďovacej listiny školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Materská škola - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány      


Číslo hlasovania: 95
Číslo bodu: 6.42.
Návrhy na zmenu zriaďovacej listiny školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno- Materská škola - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 96
Číslo bodu: 7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno čů../2009, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008 a 6/2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány    


Číslo hlasovania: 97
Číslo bodu: 8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno čů../2009 o zmene názvu ulíc a námestia v Meste Komárno - Stiahnut bod z rokovania - Levonni a programpontot
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 98
Číslo bodu: 9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno čů../2009 o určení názvu ulice v Meste Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 99
Číslo bodu: 10.
Informatívna správa k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1236/2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő Ing. László Stubendek  

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
MUDr. Tamás Hollósy      


Číslo hlasovania: 100
Číslo bodu: 11.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno čů../2009, ktorým sa mení VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003 a VZN č. 21/2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó  

   Proti:
Ing. László Stubendek      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 101
Číslo bodu: 12.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno čů../2009, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárna v znení neskorších predpisov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 102
Číslo bodu: 13.
Návrh Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárna - PN Hortai - MJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 103
Číslo bodu: 13.
Návrh Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárna - PN Szabó - MJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 104
Číslo bodu: 13.
Návrh Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárna -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 105
Číslo bodu: 14.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno čů../2009, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania a o zmene VZN č. 8/1992 o pravidlách verejnej sú´ˇtaže pri prevodoch nehnuteľností ( pozemkov, stavieb) vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 106
Číslo bodu: 15.
Návrh Zásad o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok zo stavbou - PN Finančná komisia - MJ Pénzügyi bizottság
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 107
Číslo bodu: 15.
Návrh Zásad o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok zo stavbou -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 108
Číslo bodu: 16.
Návrh Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž - PN - MJ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 109
Číslo bodu: 16.
Návrh Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 110
Číslo bodu: 17.
Informatívna správa o právnych úkonoch v majetkových veciach o ktorých sa rozhodol primátor mesta podľa § 3 ods. 3 pís. a) a b) VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárna v znení neskorších predpisov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 111
Číslo bodu: 18.1.
Sprístupnenie kazematných priestorov pevnostného systému Komárna a Komáromu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 112
Číslo bodu: 18.2.
Sieť elektronických turistických informačných centier v mestách Komárno a Komárom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 113
Číslo bodu: 18.3.
Spoločná propagácia jednotného pevnostného systému nachádzajúceho sa na území dvoch štátov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 114
Číslo bodu: 18.4.
Zosúladenie územnoplánovacích dokumentácií a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný koordinovaný rozvoj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 115
Číslo bodu: 18.5.
Zabezpečenie autobusovej dopravy medzi mestami Komárom a Komárno na roky 2010-2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 4
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
 Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák    

   Proti:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 116
Číslo bodu: 18.6.
Príprava štúdií nákladných prístavov na území miest Komárno a Komárom pre ich hospodársky rozvoj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 117
Číslo bodu: 19.
Správa komisie pre verejnú súťaž zo dňa 11.07.2009 - Nyilvános versenytárgyalással megbízott bizotság beszámolója a 2009.07.11-i versenytárgyalásról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 118
Číslo bodu: 20.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Kérvények területrendezési ügyekben - Solarenergia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 119
Číslo bodu: 20.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Kérvények területrendezési ügyekben - Oliver Biluška
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 120
Číslo bodu: 20.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Kérvények területrendezési ügyekben - Hrala Július
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó