HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 43. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 17.12.2009Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép    

   Zdržali sa:
 Attila Farkas Ing. László Győrfy    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Petheo - Interpeláca a otázky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép  

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér    

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
 Juraj Bača JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek  

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 04.12.2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép  

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép  

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2010 - A főellenőr 2010-es év 1. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Záverečná správa pre opatrenie financovania z programu ISPA/KF "Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno" FM 2000 SK 16 P PE 004 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.1.
Žiadosť o prenájom bytu - Kelemenová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.2.
Žiadosť o prenájom bytu - Bekeová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.3.
Žiadosť o prenájom bytu - Vargová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Kotian -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.5.
Pridelenie bytov v bytovom dome Veľký Harčáš 61 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér Mgr. Lajos Szép  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.6.
Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle §6 ods.6 VZN č. 19/2003 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Návrh na likvidáciu objektu slúžiaceho na účely náhradného ubytovania na adrese Dunajské nábrežie 16 v Komárne vo vlastníctve Mesta Komárno - MJ Györfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Tamás Hollósy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
VZN Mesta Komárno číslo /2009,ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Návrh na zrušenie Zásad, ktorými sa stanovuje postup pri nakladaní s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Zariadenie pre seniorov Náruč -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek    

   Nehlasovali:
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.2.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Charita Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 12.3.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Zariadenie pre seniorov Oazis -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép  

   Nehlasovali:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.1.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.2.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy Ul. rozmarínová 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.3.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek  

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth Mgr. Lajos Szép  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.4.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.5.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13.6.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.7.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép  

   Nehlasovali:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13.8.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 13.9.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 13.10.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13.11.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. handlovská 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 13.12.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.13.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.14.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 13.15.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Ul. lodná 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.16.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.17.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 13.18.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 13.19.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 13.20.
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. vodná 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 13.21.
Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno - Žiadosť o schválenie zariadenia školského športového strediska Dievčenský volejbalový klub - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth  

   Proti:
Ing. Péter Birkus      

   Zdržali sa:
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 13.22.
Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno - Žiadosť o súhlas so zriadením triedy so športovou prípravou zameranou na futbal - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Proti:
Ing. Péter Birkus      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák  

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 13.23.
Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, Komárno - Žiadosť o vyjadrenie mesta Komárno ohľadom zriaďovania školského internátu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 13.24.
Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Soproni u. 45, 9028 Győr - Návrh na finančnú spoluúčasť na organizáciu kultúrneho podujatia "Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál" v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 13.25.
Magyarock Dalszínház Színázi Egyesület, Mártírok útja 8/a III/1, 2900 Komárom - Návrh na uvedenie rockmusicalu "Klapka" na Nám. gen. Klapku v Komárne dňa 26.4.2009, ako úvodného podujatia 19. - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 13.26.
Meteor Hegyi- és Vízisportok Klubja, Košická 28/47, Komárno (Meredek Klub, Rákócziho 24/2, Komárno) - Žiadosť o finančnú podporu na vybudovanie horolezeckej steny vo volejbalovej hale v -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő  

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 13.27.
Eva Janáková, Zváračská ul. 1/4, Komárno - Žiadosť o zápis do Zoznamu chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch mesta Komárna - Levonni - MJ Fazekas
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN m. .KN č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta KN na telesnú kultúru a šport v - MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN m. .KN č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta KN na telesnú kultúru a šport v - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN m. .KN č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta KN na telesnú kultúru a šport v -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 15.
Návrh VZN m .KN. č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v Meste -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 16.
Návrh VZN m .KN. č. /2009, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő    

   Nehlasovali:
 Attila Farkas      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 17.
VZN m. KN. číslo /2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta KN. číslo 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 18.
Rozvojová koncepcia Termálneho kúpaliska v Komárne - Révkomáromi Termálfürdő fejlesztési koncepciója - egészéves, fedett terület - szezonális, szabadtéri terület -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Stubendek    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - MJ Horváth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 8
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth      

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - MJ MKP
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 4
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Peter Tóth

   Proti:
Mgr. György Batta  Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - MJ Petheo - Com- média
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 8
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
 Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - MJ Tóth 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - MJ Tóth 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér      

   Nehlasovali:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - MJ Györfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - MJ PB 3a) melléklet
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Proti:
Ing. Péter Birkus      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 5
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Győrfy  Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth

   Proti:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 19.
Návrh Programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta KN. na roky 2010 - 2012 - Egész költségvetés
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép  

   Proti:
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 20.1.
Opakovaná žiadosť spoločnosti CALOR, s.r.o. o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu technického zhodnotenia majetku Mesta Komárno - Foellennör véleménye
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 8
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 20.1.
Opakovaná žiadosť spoločnosti CALOR, s.r.o. o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu technického zhodnotenia majetku Mesta Komárno - nem érvényes
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 13
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 20.1.
Opakovaná žiadosť spoločnosti CALOR, s.r.o. o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu technického zhodnotenia majetku Mesta Komárno - MJ BIrkus
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő
Ing. László Stubendek      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
 Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 20.1.
Opakovaná žiadosť spoločnosti CALOR, s.r.o. o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu technického zhodnotenia majetku Mesta Komárno - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 6
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép      

   Proti:
Ing. Kornél Horváth      

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 20.1.
Opakovaná žiadosť spoločnosti CALOR, s.r.o. o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu technického zhodnotenia majetku Mesta Komárno - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 6
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth
MUDr. Zsolt Sebő      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 20.2.
Žiadosť o schválenie návrhu ceny tepla na rok 2010 spoločnosti CALOR, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány MUDr. Anton Marek  Attila Petheő  

   Nehlasovali:
 Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 20.3.
Žiadosť o schválenie navýšenia rozpočtu COMORRA SERVIS na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
 Attila Farkas Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 20.4.
Žiadosť o úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas    


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 20.5.
Žiadosť o úpravu rozpočtu Domova dôchodcov Komárno na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
 Attila Farkas      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 20.6.
Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2010 spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s." - semmis
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 15
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 20.6.
Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2010 spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s." -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Proti:
Ing. László Stubendek      

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák

   Nehlasovali:
 Attila Farkas Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 20.7.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 20.8.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 (2. kvalifikačná skúška) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 20.9.
Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č.1 o pridelenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky na rok 2009 - kamerový systém -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 20.10.
Žiadosť školských klubov detí o zvýšenie dotácie na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 20.11.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2009 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 20.12.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2009 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 20.13.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 20.14.
Návrh na vyradenie pohľadávok z účtovnej evidencie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Stubendek    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 20.15.
Návrh na vyradenie majetku Mesta Komárno Účet 319 - Daňové pohľadávky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč  


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 20.16.
Návrh na vyradenie nepotrebného, neupotrebiteľného, prebytočného a poškodeného majetku Mesta Komárno - MJ Horváth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 20.16.
Návrh na vyradenie nepotrebného, neupotrebiteľného, prebytočného a poškodeného majetku Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 20.17.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč  


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 20.18.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 20.19.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 21.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Kérvények területrendezési ügyekben - 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek  

   Proti:
Mgr. László Fazekas      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 21.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Kérvények területrendezési ügyekben - 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Imre Dubány JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth

   Proti:
Mgr. László Fazekas      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 21.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Kérvények területrendezési ügyekben - 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 3
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák    

   Proti:
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas Ing. László Stubendek  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 93
Číslo bodu: 21.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Kérvények területrendezési ügyekben - 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 94
Číslo bodu: 22.
Program rozvoja bývania mesta Komárno - Komárom Város Lakásfejlesztési Programja -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 95
Číslo bodu: 23.
Návrhy a opatrenia k regulácii dopravy v mestskom parkovacom systéme - Javaslatok és intézkedések a közlekedés szabályozására a városi parkoló- rendszerben - Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép    


Číslo hlasovania: 96
Číslo bodu: 23.
Návrhy a opatrenia k regulácii dopravy v mestskom parkovacom systéme - Javaslatok és intézkedések a közlekedés szabályozására a városi parkoló- rendszerben - MJ Marek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 97
Číslo bodu: 23.
Návrhy a opatrenia k regulácii dopravy v mestskom parkovacom systéme - Javaslatok és intézkedések a közlekedés szabályozására a városi parkoló- rendszerben - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 98
Číslo bodu: 24.
Zásady o pravidlách priameho predaja a prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárna -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Proti:
Ing. László Stubendek      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 99
Číslo bodu: 25.
Žiadosť Mgr. Loydla a obyvateľov Ul. františkánov č. 1, 3, 6 a 7 v KN. o zmenu prevádzkového času stanoveného Všeobecne záväzným nariadením Mesta KN. č. 10/2009 o pravidlách času predaja v - MJ GAjdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 100
Číslo bodu: 26.1.
Dr. Agneša Padlovicsová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 101
Číslo bodu: 26.2.
Peter Farkas - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 102
Číslo bodu: 26.3.
Ladislav Nagy - žiadosť o odpredaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 103
Číslo bodu: 26.4.
ATG Invest, s.r.o., - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 104
Číslo bodu: 26.5.
Slovak Telecom, a.s., - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 105
Číslo bodu: 26.6.
Tibor Mayer - žiadosť o predaj pozemku - MJ Marek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 2
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek

   Proti:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 106
Číslo bodu: 26.6.
Tibor Mayer - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 107
Číslo bodu: 26.7.
CALOR, s.r.o. - žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 108
Číslo bodu: 26.8.
SCHLOSSEREI Slovakia s.r.o. - žiadosť na prispôsobenie miestnej komunikácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép  

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 109
Číslo bodu: 26.9.
Alexander Kelemen - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 110
Číslo bodu: 26.10.
ZSE Distribúcia, a.s. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 111
Číslo bodu: 26.11.
Rozália Holenková - žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľností -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 112
Číslo bodu: 26.12.
Mgr. Viera Miklášová - M-ART - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 113
Číslo bodu: 26.13.
Ing. Štefan Kašaj a Magdaléna Kašajová - žiadajú o odpredaj pozemkov - 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy      


Číslo hlasovania: 114
Číslo bodu: 26.13.
Ing. Štefan Kašaj a Magdaléna Kašajová - žiadajú o odpredaj pozemkov - 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány Mgr. Lajos Szép    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 115
Číslo bodu: 26.14.
Mestský úrad v Komárne, odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku - možnosť a spôsob predaja časti pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Mgr. László Fazekas JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 116
Číslo bodu: 26.15.
Mestský úrad v Komárne, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku - ďalší postup s nakladaním nehnuteľnosti (kino TATRA) - Bizottság
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 117
Číslo bodu: 26.15.
Mestský úrad v Komárne, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku - ďalší postup s nakladaním nehnuteľnosti (kino TATRA) - MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 118
Číslo bodu: 26.15.
Mestský úrad v Komárne, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku - ďalší postup s nakladaním nehnuteľnosti (kino TATRA) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Proti:
Ing. László Stubendek      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 119
Číslo bodu: 26.15.
Mestský úrad v Komárne, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku - ďalší postup s nakladaním nehnuteľnosti (kino TATRA) - Bizottság 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 120
Číslo bodu: 26.16.
Občania Mesta Komárno časť Nová Stráž - žiadosť o možnosť prispieť na náklady spojené s napojením sa na kanalizáciu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Mgr. László Fazekas JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 121
Číslo bodu: 26.17.
Ing. Irina Jaščuková-žiadosť o zmenu zmluvy o nájme pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 122
Číslo bodu: 26.18.
Ing. Agáta Sedmákyová - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 123
Číslo bodu: 26.19.
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku - MJ Hortai erénytele
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 124
Číslo bodu: 26.19.
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku - MJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 125
Číslo bodu: 26.21.
Pričlenenie spoja Komárno - Kava do MAD -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 126
Číslo bodu: 27.
Návrh na vyradenie nepotrebného, neupotrebiteľného, prebytočného a poškodeného majetku Mesta Komárno a návrh Dodatku č. 8 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Komárno a KOMVaK - Vodárne - 1 kselejtezés
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 127
Číslo bodu: 27.
Návrh na vyradenie nepotrebného, neupotrebiteľného, prebytočného a poškodeného majetku Mesta Komárno a návrh Dodatku č. 8 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Komárno a KOMVaK - Vodárne - 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép


Číslo hlasovania: 128
Číslo bodu: 28.
Návrh na schválenie Dodatku č.2 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno - MJ Stubendek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 129
Číslo bodu: 28.
Návrh na schválenie Dodatku č.2 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 130
Číslo bodu: 29.
Návrh na spoluúčasť Mesta Komárno v projekte "COO-FOORT" - Javaslat Komárom városnak a "COO-FORT" projektben való részvételére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 131
Číslo bodu: 30.
Žiadosť Nadácie Biskupa Királya o určenie Mesta KN. ako ručiteľa a podpísanie ručiteľskej listiny pri poskytnutí úveru pri financovaní projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 132
Číslo bodu: 31.
Návrh poslanca na uznesenie k doplneniu člena Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové Mestského zastupiteľstva v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 133
Číslo bodu: 32.
Litomericky - lemondás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 134
Číslo bodu: 33.
Rôzne - Egyéb - Ülések - 2010 elsö félév
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč