HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 19. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 29.03.2012Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ program Marek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ program Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ program Marek 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ program Mácza
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
PaedDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Berie na vedomie -Tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Protest prokurátora PD 7/12-6 proti uzneseniu MZ č. 446/2011 zo dňa 8.12.2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie 22. marca 2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.1.
Žiadosť o udelenie výnimky - Oto Petrík a Katarína Petríková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.2.
Aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie-Zväz postihnutých civilizačnými chorobami -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.2.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.3.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie-Slovenský zväz telesne postihnutých -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.1.
Základná škola Komenského ul. 3, Komárno - Žiadosť o zapožičanie čestného názvu pre základnú školu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.2.
Opatrenia a návrhy na riešenia v oblasti školstva TE-328-1, TE-328-2 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.5.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2012- schválenie - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.5.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2012- schválenie - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.5.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2012- schválenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.6.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2012- neschválenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.7.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2012 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 8.8.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2012 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 8.9.
Návrhy na udelenie ceny Mesta Komárno PRO URBE - PN-PJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 6
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 8.9.
Návrhy na udelenie ceny Mesta Komárno PRO URBE - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 16
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth

   Nehlasovali:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 8.9.
Návrhy na udelenie ceny Mesta Komárno PRO URBE -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 8.10.
Návrh na zmenu uznesenia MZ v Komárne č. 454/2011 zo dňa 15. decembra 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 9.
Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 10.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariadenia pre seniorov Komárno za rok 2011 na rok 2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 10.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 10.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2011 - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2011 - ZŠ Ul. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 10.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2011 - ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 10.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2011 - ZŠ Ul. Pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Zsolt Sebő      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 10.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2011 - ZŠ s VJM Ul. práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 10.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2011 - ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 10.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2011 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 10.5.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2012 až 2014 na roky 2012 - 2014 - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Ing. Imrich Dubány      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 10.5.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2012 až 2014 na roky 2012 - 2014 - ZŠ Ul. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 10.5.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2012 až 2014 na roky 2012 - 2014 - ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 10.5.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2012 až 2014 na roky 2012 - 2014 - ZŠ s VJM Ul. práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 10.5.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2012 až 2014 na roky 2012 - 2014 - ZŠ Ul. pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 10.5.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2012 až 2014 na roky 2012 - 2014 - ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 10.5.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2012 až 2014 na roky 2012 - 2014 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 10.7.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 29.02.2012 - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 11.1.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytového priestoru s pozemkom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 11.2.
PARK IN s r.o. - žiadosť o prenájom časti kasárenskej budovy Novej pevnosti -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 11.3.
Mestský úrad Komárno navrhuje uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 11.3.
Mestský úrad Komárno navrhuje uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača Ing. Alžbeta Jágerská    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 11.4.
Ján Lábszky - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 11.5.
Magdaléna Dorotovičová a Veronika Kosztolányiová - žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 11.6.
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 11.7.
Západoslovenská energetika, a.s. - žiadosť o predaj trafostanice a káblového vedenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 11.8.
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia - žiadosť o odkúpenie novovytvorenej parcely - PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 11.9.
Teátrum, občianske združenie - žiadosť o prepísanie Zmluvy o výpožičke pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 11.10.
Mária Hutter - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 9
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 11.10.
Mária Hutter - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 11.11.
Mestská pláž Komárno, hmotovo-priestorová architektonická štúdia, investičný zámer - PN-MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Mgr. Juraj Bača      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 13.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende MUDr. Szilárd Ipóth  Mihály Mácza  


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 14.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 14.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - PN-MJ Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. László Győrfy  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 14.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - PN komisie školstva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 14.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - Návrh MsU - Hivatal javaslata
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 15.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - PN-MJ Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza  


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 15.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 15.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - PN-MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 15.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - PN-MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Cúth Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 16.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2012 o verejnom poriadku na území mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská    

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány      


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 17.
Prejednie protestu prokurátora Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2012 o podmienkach držania psov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány      


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 17.
Prejednie protestu prokurátora Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2012 o podmienkach držania psov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská    


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 17.
Prejednie protestu prokurátora Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2012 o podmienkach držania psov - Koniec zasadnutia MZ - Testületi ülés vége
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 5
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Peter Tóth