HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 33. zasadnutie MZ, konaného dňa 14.11.2013Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány JUDr. Vojtech Novák  

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Protest prokurátora č. Pd 154/13-3 proti VZN Mesta Komárno číslo 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno v znení VZN č. 4/2010 a VZN č. 10/2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárna č......./2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č....../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad - PN-MJ Győrfi
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 18
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy  Mihály Mácza
MUDr. Peter Tóth      

   Proti:
Mgr. Juraj Bača      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č....../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
Ing. László Győrfy      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.1.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2013 - PN-MJ Jágerská
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.2.
Žiadosť o zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.3.
Žiadosť o úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.3.
Žiadosť o úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2013 - PN-PJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 4
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga

   Proti:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.4.
Žiadosť o schválenie navýšenia kapitálového transferu - TK - Comorra Servis -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.5.
Žiadosť o úpravu rozpočtu Comorra Servis na rok 2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.8.
Žiadosť o schválenie návrhu ceny tepla na rok 2014 Calor, s.r.o. Komárno Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.9.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2013 - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
 Csaba Cúth      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.10.
Predpokladané náklady na prevádzkovanie športových bazénov na TK - PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.11.
Návrh na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno na rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.11.
Návrh na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno na rok 2014 - Prerušenie zasadnutia - Ülés berekesztése
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh    

   Zdržali sa:
MUDr. Zsolt Sebő      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Cúth Ing. Alžbeta Jágerská  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.10.
Predpokladané náklady na prevádzkovanie športových bazénov na TK - Berie na vedomie - Tudomásulvétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.
Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Komárno Comorra servis - Javaslat a Comorra servis igazgatójának kinevezésére - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.
Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Komárno Comorra servis - Javaslat a Comorra servis igazgatójának kinevezésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10.1.
Žiadosť Zariadenie pre seniorov v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.2.
Žiadosť NÁRUČ n.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10.3.
Žiadosť OÁZIŠ o.z. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11.1.
Žiadosť o výmenu bytu v DOU - Terézia Griecsová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 11.2.
Žiadosť o pridelenie bytu v DOU - Oľga Némethová,Július Németh -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 11.3.
Žiadosť o pridelenie bytu - Helena Hullmanová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11.4.
Žiadosť o pridelenie bytu - Nikoleta Mészárosová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 12.1.
Návrh na zmenu rozpočtu Základnej školy J. A. Komenského (presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič  


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za III. Q.2013 - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 12.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za III. Q.2013 - ZŠ Ul. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 12.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za III. Q.2013 - ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 12.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za III. Q.2013 - ZŠ Ul. pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 12.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za III. Q.2013 - ZŠ s VJM Ul. práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende  Mihály Mácza    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 12.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za III. Q.2013 - ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende  Mihály Mácza    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 12.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za III. Q.2013 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende  Mihály Mácza    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 12.3.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - úprava rozpočtu po prepočítaní údajov k 15.9.2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 12.4.
Návrh zmluvy prenájom priestorov v Centre voľného času Komárno pre Špeciálnu základnú školu s VJM Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 12.5.
Návrh na zmenu uznesenia č. 1262/2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 13.1.
Andrej Eöllős, Spoločenstvo vlastníkov bytov, Košická ulica 7,9,11,13 - výstavba garáží -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 13.2.
Igor Štuchal a manželka PhDr. Oľga Štuchalová - žiadajú o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 13.3.
Mgr. Miklós Csintalan a manželka Mgr. Zsuzsanna Csintalan - žiadajú o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 13.4.
Peter Nagy - žiada o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 13.5.
Miroslav Lopata a manželka Mgr. Kristína Lopatová - žiadajú o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 13.6.
Vojtech Fehérvári a manželka Tatiana Fehérváriová - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 13.7.
ALERGO H2B s.r.o. - žiada o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 13.8.
Bratislavské regionálne ochranárske združenie - žiada o výpožičku pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 13.9.
Július Dobosi a manž. Marta Dobosiová - žiadajú o predaj resp. prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 13.12.
VAMITE s.r.o. - žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 13.13.
T&L car spol. s.r.o. - žiada o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 13.14.
Rodinné centrum Slunce n.o. - žiada o prenájom budovy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 13.15.
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 13.16.
Mária Kériová a Ján Nagy - žiadajú o predaj parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 13.17.
Calor s.r.o. - PN-MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 14.
Zmeny a doplnky územného plánu č. 11/2013 - návrh - A területrendezési terv 11/2013 számú módosítása - javaslat -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 14.
Zmeny a doplnky územného plánu č. 11/2013 - návrh - A területrendezési terv 11/2013 számú módosítása - javaslat - HJ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 15.
Informácia o realizovaných a zrušených verjných obastarávaniach mesta Komárno do 05.11.2013 - Tájékoztató Komárom város 2013. november 5-ig megvalósított és megszüntetett közbeszerzéseiről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 16.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 17.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie-HJ Jágerská
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth