HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 31. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 26.03.2009Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia-Hitelesítök
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Inf. správa o plnení uznesení MZ v KN - Beszámoló a képviselők által jóváhagyott határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 4.
Spr. o kontr. činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről - TE-1643
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Spr. o kontr. činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről - TE-1670
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Spr. o kontr. činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről - TE-1681
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Spr. o kontr. činnosti a o prešetrení sťažností a petícií za rok 2008 - Beszámoló a 2008-as évben végzett ellenőrzésekről és a panaszok, petíciók intézéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.1.
Žiadosť o pridelenie bytu v DOS - Bôrik -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.2.
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.3.
Pridelenie bytov v bytovom dome na adrese Komárno,časť Veľký harčáš -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Židovská náboženská obec -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.2.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.3.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - FORLIFE, n.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.4.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Základná organizácia DiaKom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.5.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Slovenský Červený kríž Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN mesta KN. č../2009 o poskyt.fin. príspevkov na vykonávanie opatrení soc. ochrany detí a soc. kurately - Komárom város ÁÉR a gyermekek szociáljogi védelme és a szociális gondnokság pénzügyi juttatásairól
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.
Návrh VZN mesta KN. čů../2009 o poskyt. soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území mesta KN. - Komárom város ÁÉR a Komárom város területén nyújtandó szociális szolgáltatásról, a térítés módjáról és magasságáról
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.1.
OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NÁKLADOV ZŠ POHRANIČNÁ V KOMÁRNE A RIEŠENIE FINANČNÝCH PROBLÉMOV ŠKOLY -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.2.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - Schvaluje
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.2.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - Neschvaluje
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.3.
Návrhy na udelenie Ceny Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne - Javaslat a Komáromi Városi Hivatal szervezeti struktúrájának módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő  

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Náv. na schv. Všeob. záväzného nar. m. KN. č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta KN č. 10/2003 o ochr. ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN č. 10/2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
Informatívna správa k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1049/2008 - Informatív jelentés a Komáromi Képviselőtestület 1049/2008 sz. határozatához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő    

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Žiadosť Doroty Feketeovej k zmene uznesenia Mz v KN č. 348/2000 - Feketeová Dorota kérvénye a Komáromi Képviselőtestület 348/2000 sz. határozat megváltoztatásához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Ing. Imre Dubány  Attila Petheő    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.1.
VIATOR, s.r.o. - žiadosť o poskytnutie pôžičky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2008 - MJ - Györfy + MKP
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 15.3.
Návrhy na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 15.3.
Návrhy na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2009 - Célirányú pénzösszegek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 15.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Domova dôchodcov Komárno za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 15.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Ing. Kornél Horváth  


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 15.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 15.7.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Media Comaromiensis, n.f. za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 15.8.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 15.9.
Návrh rozpočtu Domova dôchodcov Komárno na roky 2009 - 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 15.10.
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2009 - 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 15.11.
Návrh rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2009 - 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 15.12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2008 - Eötvös u. AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 15.12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2008 - ZŠ Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 15.12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2008 - Jokai Mór AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 15.12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2008 - ZŠ Pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 15.12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2008 - Munka utcai AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 15.12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2008 - ZŠ Rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 15.12.
Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2008 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 15.13.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 až 2011 - Eötvös u. AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 15.13.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 až 2011 - ZŠ Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 15.13.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 až 2011 - Jokai Mór AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 15.13.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 až 2011 - ZŠ Pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 15.13.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 až 2011 - Munka utcai AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 15.13.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 až 2011 - ZŠ Rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 15.13.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 až 2011 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 15.14.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Imre Dubány Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 15.20.
Geotermikus energia - a Pannonplast Polifin A Vagyonkezelő Kft. együttmüködési megállapodás javaslata -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 15.21.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2008 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Ing. Gábor Dékány      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 15.24.
Účtovná závierka COM - VARGAS, spol. s .r.o. - Zmena v dozornej rade
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 15.24.
Účtovná závierka COM - VARGAS, spol. s .r.o. - Zvolať VZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 15.24.
Účtovná závierka COM - VARGAS, spol. s .r.o. - Berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 16.1.
CLEAN CITY spol. s r.o., - zmluva o výpožičke nehnuteľností - Nová Stráž - Örsújfalu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 5
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 16.1.
CLEAN CITY spol. s r.o., - zmluva o výpožičke nehnuteľností - Kava
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 16.2.
Ján Bánsky - predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 16.3.
Informatívna správa o zabezpečení investície -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy    

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 16.4.
TONEX, spol. s r.o., - predaj časti pozemku - MJ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
 Juraj Bača  Attila Petheő    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 16.5.
Aurel Bernáth - žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 2270 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 16.6.
Západoslovenská energetika a.s., - žiadosť o vydanie predbežného súhlasu na umiestnenie plánovanej transformačnej stanice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 16.7.
Ing. Ľuboslav Kajtman - žiadosť o prepísanie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 16.8.
Terézia Baloghová - žiadosť o vydanie stanoviska -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 16.9.
Obvodný úrad v Komárne - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov - MJ Novák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 16.9.
Obvodný úrad v Komárne - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 5
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 16.10.
Školské hospodárstvo - žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o nájme pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 16.11.
Jozef Sztrecsko - žiadosť o udelenia súhlasu mesta k vydaniu notárskeho osvedčenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 16.12.
Obvodný pozemkový úrad v Komárne - spôsob vyrovnania za pozemky z majetku Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 16.13.
JURTA, spol. s.r.o., - žiadosť o dlhodobý prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 4
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép  

   Proti:
Ing. Péter Birkus MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 16.14.
Alžbeta Nagyová - žiadosť o odpredaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér  


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 16.15.
Ing. Ladislav Vikartovsky , Alexander Balázs a Juraj Mészáros - žiadosť o dlhodobú výpožičku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér  


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 16.16.
DÓRA FASHION, s.r.o., - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér  


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 16.17.
Grolko s.r.o., - žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 7051/304 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Stubendek    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér  


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 16.18.
Judita Józsová - žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 16.19.
Občianske združenie PALATINUS - PALATINUS Polgári Társulás - žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie bronzovej sochy Artúra Görgeyho -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 16.20.
Občianske združenie PALATINUS - PALATINUS Polgári Társulás - žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie bronzovej sochy Lajosa Batthyányiho -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 16.21.
Mestský úrad Komárno - predaj pozemkov pod obytnými domami v k.ú. Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 16.22.
Norbert Tóth - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 16.23.
Katarína Bónová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Tamás Hollósy    


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 16.24.
Földes Erik - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 16.25.
Szalai Gabriel a Szalaiová Katarína - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 16.26.
Podunajské múzeum v Komárne - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 16.27.
Ing. Jozef Krajan a Mgr. Daniela Krajanová - žiadosť o odpredaj časti susedného pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 16.28.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. - žiadosť o prenájom alebo zriadenia vecného bremena na pozemok -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Zsolt Sebő


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 16.29.
Mgr. Géza Csenger - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecného bremena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 16.30.
Ladislav Tóth - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 16.31.
Ing. Oto Kurucz a manželka Katarína Kuruczová - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta    


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 16.32.
Oto Bohil - žiadosť o prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. Lajos Szép    


Číslo hlasovania: 93
Číslo bodu: 16.33.
TONEX, spol. s r. o., - žiadosť o výpožičku časti pozemku - Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
 Attila Petheő      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 94
Číslo bodu: 16.33.
TONEX, spol. s r. o., - žiadosť o výpožičku časti pozemku - MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 95
Číslo bodu: 16.34.
Target Komárno s.r.o. - žiadosť o zámenu časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
Ing. Kornél Horváth      

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 96
Číslo bodu: 16.35.
Estera Mencelová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 97
Číslo bodu: 16.36.
Elis SK, s.r.o., - žiadosť o výpožičku pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Ing. László Győrfy      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 98
Číslo bodu: 16.37.
MUDr. Tamara Kanozsayová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy  Attila Petheő    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 99
Číslo bodu: 16.38.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 100
Číslo bodu: 17.
Návrh bodovej diferenciácie územia mesta Komárno - Komárom város ponttérképének javaslata - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 101
Číslo bodu: 17.
Návrh bodovej diferenciácie územia mesta Komárno - Komárom város ponttérképének javaslata - MJ - Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 5
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
 Juraj Bača      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 102
Číslo bodu: 18.
Návrh zmien ÚPN mesta Komárno 3/2008 - Javaslat Komárom város területrendezési tervének 3/2008 sz. módosítására - MJ Dubány - levonni a programból
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 5
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép

   Proti:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér  Attila Petheő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 103
Číslo bodu: 18.
Návrh zmien ÚPN mesta Komárno 3/2008 - Javaslat Komárom város területrendezési tervének 3/2008 sz. módosítására - MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó    

   Proti:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 104
Číslo bodu: 18.
Návrh zmien ÚPN mesta Komárno 3/2008 - Javaslat Komárom város területrendezési tervének 3/2008 sz. módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Proti:
Ing. Imre Dubány      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Mgr. László Fazekas Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 105
Číslo bodu: 19.2.
Zmena konateľa VIATOR, s.r.o - Ügyvezetőváltás a VIATOR kft.-ben - MJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő


Číslo hlasovania: 106
Číslo bodu: 19.2.
Zmena konateľa VIATOR, s.r.o - Ügyvezetőváltás a VIATOR kft.-ben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 107
Číslo bodu: 19.
Rôzne - Egyéb - DR COM-VARGAS - Dékány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Csaba Fehér
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 108
Číslo bodu: 19.
Rôzne - Egyéb - Kossuth-tér - körforgalom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 109
Číslo bodu: 19.
Rôzne - Egyéb - Selye J. Egyetem - bérbeadás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 7
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 110
Číslo bodu: 19.
Rôzne - Egyéb - MJ Györfy - kimutatás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák  


Číslo hlasovania: 111
Číslo bodu: 19.
Rôzne - Egyéb - Pénzügyi bizottság - Kovács Katalin
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Zámbó