HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 26. zasadnutie MZ, konaného dňa 03.11.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN program Horváth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN program Rajkó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zrušuje 1457/2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Béla Szabó  

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Prijaté opatrenia v súvislosti s petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne - Az I.-es és II.-es lakótelepen elfogadott intézkedések és javaslatok a lakosok által benyújtott petíciók értelmében - PN Bujna
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Prijaté opatrenia v súvislosti s petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne - Az I.-es és II.-es lakótelepen elfogadott intézkedések és javaslatok a lakosok által benyújtott petíciók értelmében - alternatíva 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.1.
Prehľad vykonaných rekonštrukčných prác a prehľad požadovaných investícií na budovách v správe Mestského kultúrneho strediska - Informatívna správa - PN FK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.2.
Žiadosť o predschválenie ponuky Tatra banky a.s. - KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.3.
Návrh na jednorázové zníženie nájomného na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.4.
Žiadosť o udelenie súhlasu s odpredajom rekreačnej chaty v Patinciach spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.5.
Podnikateľský plán na rok 2017 - KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.7.
Žiadosť o súhlas k výstavbe toboganu v areáli termálneho kúpaliska - COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.1.
Alexander Nagy - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.2.
Ing. Daniela Kočišová - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.3.
Ondrej Bendo - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.4.
Ferenc Magyarics - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.5.
Štefan Szabó - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.6.
Zámena pozemkov medzi Gergelyom Kubovicsom a Mestom Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.7.
Ladislav Erős a Klára Erősová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.8.
Židovská náboženská obec v Komárne - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 6.9.
Ing. Olivér Csémy - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 6.10.
Motocyklový klub CHOH - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 6.11.
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia medzi mestom Komárno a SPP - distribúcia, a.s. (IBV ul. Slobody) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 6.11.
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia medzi mestom Komárno a SPP - distribúcia, a.s. (IBV ul. Slobody) - prerušenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek