HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 41. zasadnutie MZ, konaného dňa 18.09.2014Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Batta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa - megszüntetni 1592, 1673, 1674
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - zmena - módosítás 1733,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - zmena - módosítás 1714
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth PaedDr. Ágnes Héder    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - berie ne vedomie - tudomásulvétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrh na vstup Mesta Komárno a zaradenie jeho územia do Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov - Javaslat Komárom Város belépésére és területének besorolására az Alsó-Csallóköz Társulás helyi akciós csoportjába -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. .../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2014, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.1.
Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 -Mesto Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2014 - Mesto Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.3.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014 -ZŠ, ŠKD, ZUŠ - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.3.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014 -ZŠ, ŠKD, ZUŠ - ZŠ Ul. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.3.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014 -ZŠ, ŠKD, ZUŠ - ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.3.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014 -ZŠ, ŠKD, ZUŠ - ZŠ Ul. pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.3.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014 -ZŠ, ŠKD, ZUŠ - ZŠ s VJM Ul. práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.3.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014 -ZŠ, ŠKD, ZUŠ - ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.3.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014 -ZŠ, ŠKD, ZUŠ - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.4.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014 - Zariadenie pre seniorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 8.5.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014 - MsKS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 8.6.
Hodnotenie VH za I. polrok 2014- Comorra Servis -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 8.7.
Terénna práca v Komárne - návrh na zmenu PR mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 8.8.
Podpora rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti - návrh na zmenu PR -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 8.9.
ZUŠ - zmena rozpočtu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8.10.
Úprava rozpočtu - školstvo -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.11.
Žiadosť o preplatenie čl. príspevku pre Pons Danubii na rok 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 8.12.
Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 31.7.2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 8.13.
Príprava na voľby -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.1.
Prenájom pozemkov a predaj časti pozemku pre Slovenskú správu ciest - predaj - eladás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 9.1.
Prenájom pozemkov a predaj časti pozemku pre Slovenskú správu ciest - prenájom - bérbeadás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder  


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 9.2.
Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa - Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa - žiada o výpožičku časti pozemku - zrušuje sa - megszüntetni 1719
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 9.3.
Futbalový klub FK Activ Komárno - žiada o výpožičku pozemku - PN-MJ KRM
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 5
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai

   Proti:
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 9.3.
Futbalový klub FK Activ Komárno - žiada o výpožičku pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 9.4.
Marosi Ondrej a manželka Libuša Marosiová - žiadajú o výpožičku pozemkov - 1. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 9.5.
Baltazár Ryšavý - Boldi - žiada o výpožičku časti pozemku - PN-MJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 9.6.
Miroslav Tuchyňa, a manželka Mgr. Mária Tuchyňová - žiadajú o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 9.7.
IMMO-MEM - elektrické zariadenia a rozvody -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 9.8.
IMT, spol. s r.o. - žiada o odpredaj novovytvorenej parcely - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende PaedDr. Ágnes Héder    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 9.9.
Ing. György Papp - žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 9.10.
NUBIUM, s.r.o. - žiada o prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 4
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
 Csaba Cúth      

   Proti:
JUDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 9.11.
Tenisový klub Spartak Komárno - žiada o predĺženie zmluvy o výpožičke -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 9.12.
Jozef Vörös - žiada o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 9.14.
Západoslovenská distribučná, a.s. - žiada o predaj NN káblového vedenia - PN-PJ Glič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 7
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh      

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. László Győrfy
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 9.14.
Západoslovenská distribučná, a.s. - žiada o predaj NN káblového vedenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 9.15.
Klub športového potápania AQUA club Komárno - žiada o dlhodobý prenájom pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 9.16.
Ladislav Kopša - žiada o zámenu pozemkov - PN-MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 9.16.
Ladislav Kopša - žiada o zámenu pozemkov - PJ-PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 9.17.
Ing. Alžbeta Chovanová a Ján Chovan - žiadajú o zámenu pozemkov - PN-MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 9.19.
KOMVAK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. - stanovenie výšky nájomného na rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 9.20.
Prenájom DHM, technologického zariadenia - TV vysielača po rekonfigurácii, spoločnosti COM-Média, spol. s r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 9.21.
Colnica - Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 9.22.
Zichyho p. - Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 9.23.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 9.24.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 9.25.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno - Zichy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 9.26.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno - Stĺpy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 9.27.
MSKS - prenechanie majetku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 10.
Informatívna správa o plánovanom rozvoji Verejných prístavov, a.s. - Beszámoló a Kikötő tervezett fejlesztéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 11.1.
Aktualizovaný zoznamy žiadateľov o prenájom bytu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 11.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- István Knyázsik -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 11.3.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Tibor Horváth -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 11.4.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Magdaléna Hosnédlová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 11.5.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Imrich Hascsek -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 11.6.
Žiadosť o výmenu bytu zo zdravotných dôvodov- Hajnalka Rigóová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 11.7.
Žiadosť o prenájom bytu- Andrea Tóthová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 11.8.
Žiadosť o prenájom bytu- Gabriel a Ildikó Fülöp -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 11.9.
Žiadosť o prenájom bytu- Magdaléna Lévaiová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 11.10.
Žiadosť o prenájom bytu- Zoltán Szenczi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 11.11.
Žiadosť o prenájom bytu- Nikolett Oravec -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy    


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 11.12.
Žiadosť o prenájom bytu- Karol Rafael -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy    


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 11.13.
Žiadosť o prenájom bytu- Zuzana Stojková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy    


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 11.14.
Žiadosť o prenájom bytu- Martina Biskupičová a Jozef Biskupič -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 12.1.
Návrh Dodatku č.1 Školského výchovného programu Centra voľného času -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 12.2.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 12.3.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 12.4.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 12.5.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 12.6.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 12.7.
Návrh Dodatku č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 12.8.
Návrh Dodatku č. 1 Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 12.9.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 12.10.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 12.11.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 12.12.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Eötvösova ul. 64 , Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 12.13.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 12.14.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 12.15.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 12.16.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 12.17.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 93
Číslo bodu: 12.18.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 94
Číslo bodu: 12.19.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 95
Číslo bodu: 12.20.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 96
Číslo bodu: 12.21.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 97
Číslo bodu: 12.22.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 98
Číslo bodu: 12.23.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 99
Číslo bodu: 12.24.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 100
Číslo bodu: 12.25.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 101
Číslo bodu: 12.26.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 102
Číslo bodu: 12.27.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 103
Číslo bodu: 12.28.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 104
Číslo bodu: 12.29.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 105
Číslo bodu: 12.30.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 106
Číslo bodu: 12.31.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 107
Číslo bodu: 12.32.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 108
Číslo bodu: 12.33.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 109
Číslo bodu: 12.34.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 110
Číslo bodu: 12.35.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 111
Číslo bodu: 12.36.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 112
Číslo bodu: 12.37.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 113
Číslo bodu: 12.38.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 114
Číslo bodu: 12.39.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 115
Číslo bodu: 12.40.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 116
Číslo bodu: 12.41.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 117
Číslo bodu: 12.42.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 118
Číslo bodu: 12.43.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno - Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 119
Číslo bodu: 12.44.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 120
Číslo bodu: 12.45.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 121
Číslo bodu: 12.46.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 122
Číslo bodu: 12.47.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno - Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 123
Číslo bodu: 12.48.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 124
Číslo bodu: 12.49.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 125
Číslo bodu: 12.50.
Žiadosť Špeciálnej základnej školy s VJM Komárno o prenájom priestorov v budove CVČ Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 126
Číslo bodu: 12.51.
Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno - PN-PJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 127
Číslo bodu: 12.51.
Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno - komisia - bizottság
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 128
Číslo bodu: 12.51.
Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno - PN-MJ Novák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 129
Číslo bodu: 13.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák  

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Alžbeta Jágerská    


Číslo hlasovania: 130
Číslo bodu: 14.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie Keszegh - HJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
 Mihály Mácza      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó    


Číslo hlasovania: 131
Číslo bodu: 14.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie Varga - HJ Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák