HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 39. zasadnutie MZ, konaného dňa 03.07.2014Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - Berie na vedomie - Tudomásulvétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - 1273
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - 1542
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 - Tájékoztató a 2014. II. félévére tervezett ellenőrzésekről - Návrh na uznesenie Győrfy - HJ Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 - Tájékoztató a 2014. II. félévére tervezett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Návrh na zrušenie Zásad poskytnutia sociálnej pomoci z roku 1998 - Javaslat a szociális segélyről szóló 1998-as elvek megszüntetésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 v meste Komárno - Javaslat Komárom város választókerületeinek és a képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2014. évi önkormányzati választásokhoz - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 13.1.
Komárno, n.o., so sídlom Jókaiho ul. 16, 945 01 Komárno, IČO 42052980, žiada o priznanie finančnej dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Návrh na zmenu Stanov spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. alapszabályának megváltoztatására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Upozornenie prokurátora č. Pd 66/2014/4401-3 podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušenie niektorých ustanovení zákona č. 369/1990 - Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a iné -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.1.
Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.2.
Rozpočtové oaptrenia schválené primátorom mesta v roku 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.3.
Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.4.
Havariný stav strechy nad výukovým bazénom v Krytej plavárni - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov - PN-MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.4.
Havariný stav strechy nad výukovým bazénom v Krytej plavárni - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. László Győrfy    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.5.
Žiadosť o zvýšenie kapitálového transferu MsKS - rekonštrukcia kotolne KD Kava - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Mária Kanthová    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.5.
Žiadosť o zvýšenie kapitálového transferu MsKS - rekonštrukcia kotolne KD Kava -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.6.
Žiadosť o rozšírenie podnikateľskej činnosti Comorra Servis - PN-MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák

   Proti:
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
 Mihály Mácza      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.6.
Žiadosť o rozšírenie podnikateľskej činnosti Comorra Servis - PN-MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza    

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.6.
Žiadosť o rozšírenie podnikateľskej činnosti Comorra Servis -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    

   Proti:
Ing. Imrich Dubány      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Alžbeta Jágerská  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.7.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.5.2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.8.
Správa o stave a vymáhaní pohľadávok k 31.5.2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10.1.
Ing. Zsolt Fördős - žiada o dlhodobý prenájom (na dobu 20 rokov) pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.2.
Ladislav Hájas a manželka Mária Hájasová - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10.3.
Ján Máté a manželka Gabriela Mátéová - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 10.4.
PEPITA TOURS, s.r.o. - žiada o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 10.5.
Ing. Roman Sobota a manželka Ing. Magdaléna Sobotová - žiadajú o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.6.
Západoslovenská distribučná, a.s. - opätovne žiada o prerokovanie a uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 10.7.
Ondrej Rombovský - žiada o súhlasné stanovisko Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 10.8.
Michaela Glončáková - žiada o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.9.
Bc. Richard Riszdorfer - žiada o uzatvorenie zmluvy o výpožičke -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
Ing. Béla  Szabó      

   Proti:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 10.9.
Bc. Richard Riszdorfer - žiada o uzatvorenie zmluvy o výpožičke -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 5
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Ing. László Győrfy      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 10.10.
Zora Šramová - žiada o prenájom nebytovej budovy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 10.11.
Miroslav Albert - žiada o zámenu pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Vojtech Novák  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 10.12.
Boldi s.r.o. - žiada o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Mária Kanthová    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 10.13.
PaedDr. Emese Halászik - žiada o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 10.14.
Ing. Ondrej Hano a manželka Alena Hanová - žiadajú o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 10.15.
Csaba Kešiar - žiada o prenájom časti pozemku - 2. alternativa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 10.16.
Ing. Ondríková Veronika - žiada o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 10.17.
Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa - žiada o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 10.18.
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK - žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 10.19.
Západoslovenská distribučná, a.s. - žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 10.20.
Mestský úrad Komárno predkladá návrh na uznesenie na schválenie návrhu Zmluvy o nájme medzi mestom Komárno a spoločnosťou KOMVaK -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 0
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 10.21.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 10.22.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 11.
Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Komárno pri št.ceste I/64, UB 19/8 - Területrendezési terv módosításának kérvényezése az I/63-as út mellett, UB 19/8 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 14.1.
Žiadosť o pridelenie bytu - Zlatica Baloghová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 14.2.
Žiadosť o pridelenie bytu mimo zoznam - Róbert Peter -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 14.3.
Žiadosť výmenu bytu zo zdrav. dôvodov - Bernard Lakatos -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 15.1.
Zvýšenie stupnice platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 5% (informatívna správa) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Ing. Gabriel Dékány      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Vojtech Novák  

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 15.3.
Návrh počtu prijímaných detí v materských školách v školskom roku 2014/15 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 15.4.
Návrh počtu tried prvých ročníkov a prijímaných žiakov v základných školách v školskom roku 2014/15 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 15.5.
Žiadosť ŠKD pri ZŠ M.Jókaiho s VJM Komárno o pridelenie finančných prostriedkov na odchodné v roku 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 15.6.
Projektové zámery z Environmentálneho fondu na rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 16.
Správa komisie pre ochranu verejného záujmu - A közérdekvédelmi bizottság jelentése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 17.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 18.
Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 19.
Rôzne - Egyéb - Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe MsKS v Komárne do nájmu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány