HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 37. zasadnutie MZ, konaného dňa 03.04.2014Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Voľba hlavného kontrolóra mesta - A város főellenőrének választása - Komisia - Bizottság
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Voľba hlavného kontrolóra mesta - A város főellenőrének választása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Mária Kanthová      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Berie na vedomie - Tudomásulvétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Bez 1375, 2009, 1375, 2009 nélkül
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Cúth
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Zmena uznesenia 643/2012, Határozat módosítás 643/2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth PaedDr. Ágnes Héder    

   Nehlasovali:
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Zmena uznesenia 1393/2013 - Határozat módosítás 1393/2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről - PN Hortai (žiada o slovo Csintalan) - PJ Hortai (szót kér Csintalan)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Stanovisko hlavného kontrolóra vypracované na základe uznesenia č. 1535/2014 zo dňa 20.02.2014. - A főellenőr 1535/2014-es határozat alapján kidolgozott állásfoglalása - Berie na vedomie - Tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák    

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Stanovisko hlavného kontrolóra vypracované na základe uznesenia č. 1535/2014 zo dňa 20.02.2014. - A főellenőr 1535/2014-es határozat alapján kidolgozott állásfoglalása - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariadenia pre Seniorov Komárno za rok 2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2013 - Návrh na uznesenie Keszegh - HJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 10
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.1.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2014 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.2.
Predaj akcií akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a. s. - PN-MJ Jágerská
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.2.
Predaj akcií akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a. s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.3.
Nevyhnutné opravy na začatie letnej sezóny Termálneho kúpaliska -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.
Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na volebné obdobie 2014-2017 - Javaslat Komárom város képviselő számának meghatározására a 2014-2017 választási időszakra - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 14
Prítomní: 23


   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.
Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na volebné obdobie 2014-2017 - Javaslat Komárom város képviselő számának meghatározására a 2014-2017 választási időszakra - počet poslanancov 17 - képviselők száma 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth

   Proti:
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.
Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na volebné obdobie 2014-2017 - Javaslat Komárom város képviselő számának meghatározására a 2014-2017 választási időszakra - max. 2 cykly - max 2 ciklus
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 7
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 7
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh MUDr. Peter Tóth  

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Cúth
Ing. Konštantín Glič MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.
Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne na volebné obdobie 2014-2017 - Javaslat Komárom város képviselő számának meghatározására a 2014-2017 választási időszakra - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 2
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh MUDr. Peter Tóth

   Proti:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10.
Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2013 - Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2013-as évi megvalósítási tervének kiértékelése - PN-MJ Bende str.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11.
Návrh vyhlásenia o vstupe Mesta Komárno do Združenia miest a obcí okresu Komárno - Csatlakozási szándéknyilatkozat javaslata a Komáromi Járás Városai és Falvai Társulásához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 12.
Návrh na podpísanie Memoranda o spolupráci medzi mestom, Danube LNG a Verejnými prístavmi pri tvorbe PD pre výstavbu LNG taerminálu v Komárne - Žiada o slovo Danube LNG - Szót kér Danube LNG
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12.
Návrh na podpísanie Memoranda o spolupráci medzi mestom, Danube LNG a Verejnými prístavmi pri tvorbe PD pre výstavbu LNG taerminálu v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák