HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 22.zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 10.12.2020Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - hitelesetítök
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - memorandum
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - MJ Stubendek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
TE-989/2020 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
TE-989/2020 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - tudomásulvétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
TE-980/2020 Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
TE-979/2020 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. polrok 2021 - A főellenőr 2021-es év 1. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
TE-949/2020 Návrh na Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy na rok 2020 - Egressy Béni Városi Művelődési Központ költségvetésének módosítása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
TE-984/2020 Návrh na Zmenu programového rozpočtu 2020 -mimoriadny účelový príspevok pre MsKS Béni Egressy - Javaslat programozott költségvetés módosítására - célirányos támogatás az Egressy Béni VMK-nak -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
TE-951/2020 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy na roky 2021-2023 - Az Egressy Béni Városi Művelődési központ költségvetésének tervezete a 2021-2023-as évekre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
TE-958/2020 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno - odmeny - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása - jutalmak -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
TE-961/2020 Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov na roky 2021-2023 - Az Idősek otthona költségvetésének tervezete a 2021-2023-as évekre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
TE-800/2020 Podnikateľský plán spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2021 - A CALOR, Kft. üzleti terve a 2021-es évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Peter Korpás Mgr. Magdaléna Tárnok


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
TE-803/2020 Podnikateľský plán príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2021 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet üzleti terve a 2021-es évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
TE-977/2020 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2021-2023 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet költségvetésének tervezete a 2021-2023-as évekre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 14.
TE-802/2020 Podnikateľský plán spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. na rok 2021 - A COM-MÉDIA, Kft. üzleti terve a 2021-es évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 15.
TE-985/2020 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2021-2023 - A főellenőr szakvéleménye Komárom város 2021-2023-as program alapú költségvetéséhez -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 16.
TE-950/2020 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2021 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2022, 2023 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2021-es évre és előzetes költségvetési tervezete a 2022 és 2023-as évekre - MJ 1 Andruskó I.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 16.
TE-950/2020 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2021 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2022, 2023 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2021-es évre és előzetes költségvetési tervezete a 2022 és 2023-as évekre - MJ 2 Andruskó I.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Marian Molnár
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 16.
TE-950/2020 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2021 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2022, 2023 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2021-es évre és előzetes költségvetési tervezete a 2022 és 2023-as évekre - MJ Bauer I.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.
TE-950/2020 Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2021 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2022, 2023 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2021-es évre és előzetes költségvetési tervezete a 2022 és 2023-as évekre - mj tanacs
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 17.
TE_992_Návrh memoranda o spolupráci -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 18.1.
TE-955/2020 Návrh na prijatie kontokorentného úveru na rok 2021 - Javaslat kontokorens hitel felvételére a 2021-es évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 18.2.
TE-945/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu - terénna sociálna práca/ Javaslat programozott költségvetés módosítására ­ szociális terepmunka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 18.3.
TE-890/2020 - Návrh na zmenu programového rozpočtu - opatrovateľská služba/ Javaslat programozott költségvetés módosítására ­ gondozószolgálat -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 18.4.
TE-972/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno - Interreg 2020/ Javaslat programozott költségvetés módosítására- Interreg 2020 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 19.1.
TE-974/2020 Realizácia projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ v Základnej škole Ul. pohraničná 9, Komárno/ Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II” projekt megvalósítása a Határőr Utcai Alapiskolában -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 19.2.
TE-975/2020 Návrh na pridelenie finančných prostriedkov z projektu Realizácia projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ ­ ZŠ s VJM, Eötvösova ul. 39, Komárno/ Javaslat anyagi hozzájárulás juttatásra a „Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában II” projekt megvalósításához a Komáromi Eötvös Utcai Alapiskola részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 19.3.
TE-991/2020 Návrh na pridelenie finančných prostriedkov z projektu Realizácia projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ pre Základnú školu Rozmarínova ul. 1, Komárno - Javaslat anyagi hozzájárulás juttatásra a „Segítő szakmák a gyerekek és diákok oktatásában“ projekt megvalósításához a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 19.4.
TE-976/2020 Žiadosť ZŠ Komenského Komárno o preklasifikáciu bežných ­ režijných výdavkov na kapitálové výdavky/ A Komáromi J. A. Komenský Alapiskola kérvénye általános ­ rezsi költségek átcsoportosítására beruházási jellegű kiadásokra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 20.
TE-953/2020 Návrh na aktualizovanie pravidiel verejného obstarávania v meste Komárno - Javaslat a közbeszerzés szabályainak aktualizálására Komárom városában -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
Mgr. Ildikó Bauer Ing. Peter Korpás    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok  


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 21.
TE-947/2020 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Komárno na roky 2021-2025 - Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásainak közösségi tervezetére, a 2021-2025 időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ildikó Bauer      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 22.
TE-946/2020 Návrh VZN č.11/2020 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2017, č. 4/2019 a č. 14/2019 - Javaslat a 11/2020 sz. ÁÉR elfogadására, mely kiegészíti és módosítja a 8/2017 sz., 4/2019 és a 14/2019-es sz. Komárom Város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó ÁÉR-t -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 23.1.
TE-956/2020 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok/ Javaslat a behajthatatlan követelések megszüntetésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 23.2.
TE-957/2020 Pridelenie bytu ­ Ul. slobody 9/18/Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 23.3.
TE-959/2020 Pridelenie bytu ­ Ul. roľníckej školy 51/57/ Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 23.4.
TE-960/2020 Žiadosť o pokračovanie nájmov bytov Nemocnica AGEL/ A kórház kérelme lakások bérlésének folytatására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 24.
TE-954/2020 Správa o zámere prestavby hlavnej budovy Termálneho kúpaliska v Komárne - Beszámoló a Termálfürdő főépületének felújítási szándékáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 25.4.
TE-911_2020_Takáč Peter_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 25.5.
TE-971_2020_Szép Ladislav_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 25.6.
TE-970_2020_Nagy Zoltán_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 25.7.
TE-969_2020_Domonkos Ladislav_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 25.8.
TE-968_2020_Bastrnák Peter _predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 25.9.
TE-967_2020_Zsolt Švarba_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 25.10.
TE-965_2020_Kajan Roman a manž_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 25.11.
TE-966_2020_Tarr Juraj a manž._predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 25.12.
TE-964_2020_Towercom, a. s._prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 25.13.
TE-987_2020_Slovenská pošta_NZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 25.16.
TE-952_2020_SSC_vypožička pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 25.17.
TE-963_2020_4 Štvorlístky, o.z._výpožička -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 25.18.
TE-962_2020_Stradicon Group s.r.o._vecné bremeno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 25.19.
TE-939_2020_Správa OVS_prenajom p.č.1614-9 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 25.20.
TE-837_2020_ Správa OVS _predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 26.
TE-988/2020 Informácia o súčasnej finančnej situácii príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Tájékoztató a COMORRA SERVIS járulékos szervezet jelenlegi pénzügyi helyzetéről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 27.
TE-990/2020 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na prvý polrok 2021 - A Komáromi Képviselő-testület üléseinek első féléves terve a 2021- es évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 28
Obnova kultúrneho domu v Novej Stráži - výdavky z rezervy poslancov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter