TRIEDIME ODPAD!

 
Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 24. januára – do 28. januára 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 21. februára – do 25. februára 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 07. marca – do 11. marca 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
od 21. marca – do 25. marca 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 04. apríla – do 08. apríla 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
od 18. apríla – do 22. apríla 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 02. mája – do 06. mája 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
od 16. mája – do 20. mája 2022 (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad)=4 vrecia
od 30. mája – do 03. júna 2022 (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)=1 vrece
 
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
– každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec),
– v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad,
– triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste. 
O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Odbore rozvoja a životného prostredia MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362
 
Harmonogram zberu kuchynského odpadu z rodinnej zástavby
 
Pondelok: 
Ďulov Dvor – Hlavná ul., Kolož, Nová ul. Prvá ul., Stredná ul., Súbežná ul., Ul. pri železnici.
Tehelňa – Novozámocká cesta, Ižianska cesta,
Kava – Hlavná ul., Nová ul., Tulipánová ul., Ul. vážskeho brehu, Ul. záhradkárov.
Lándor, Malá Iža, Harčáš – Veľký Harčáš, Nová Osada, Hadovce.
 
Utorok:
Letecké pole – Ul. gen. Klapku, Lesná ul., Hríbová ul., Ul. Gy. Berecza,  Selyeho ul. 10, Ul. 29. augusta, Nová ul., Poľovnícka ul., Ul. holubárov, Šípková ul., Tichá ul., Stredná ul., Topoľová ul., Ul. Komáromi Kacza, Úzka ul., Tesárska ul., Požiarnická ul., Kvetná ul., Kováčska ul., Konvalinková ul., Vrbová ul., Okružná cesta, Ul. M. Urbana, Lipová ul., Bočná ul., Bernolákova ul., Apalská ul., Ul. víťazstva, Baštová ul., Ul. J. Szinnyeiho, Ul. J. Péczeliho, Hrušková ul.,  Zlievarenská ul., Krivá ul., Skalná ul., Rovná ul, Alžbetin ostrov – Platanová alej, Veľkodunajské nábr., Veľkodunajská cesta, Malodunajská cesta, Malodunajské nábr., Prvá priečna ul., Druhá priečna ul.
 
Streda:
Centrum – Ul. zlatého muža, Rozmarínová ul., Špitálska ul., Rybárska ul., Klobučnícka ul., Senný trh, Štúrova ul., Ul. biskupa Királya, Eötvösova ul., Kúpeľná ul., Palatínova ul., Kapitánova ul., Ul. pohraničná, Župná ul., Jókaiho ul., Valchovnícka ul., Lehárova ul., Svätoondrejská ul., Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Pevnostný rad, Nám. gen. Klapku, Elektrárenská cesta 3, Letná ul., Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. M. Čáka, Ul. K. Thalyho, Nám. Kossútha, Zámoryho ul., Gombaiho ul., Majstrovská ul., Csokonaiho ul., Parná ul., Vnútorná okružná, Jazerná ul., Hlboká ul., Beöthyho ul., Nám. sv. Rozálie, Malá Jarková ul., Veľká Jarková ul., Ul. práce, Zimná ul., Komárňanská ul., Mesačná ul., Slnečná ul., Lúčová ul., Veľký rad, Trstinová ul., Krátka ul.
 
Štvrtok:
Robotnícka štvrť – Ul. Á. Jedlika, Prowazekova ul., Ul. Tolstého, Ul. B. Němcovej, Ul. J. Baranyaiho, Bottova ul., Tajovského ul., Slnečné nám., Ľaliová ul., Pokojná ul., Ul. M. Staudta, Ul. I. Kultsára, Listová ul., Muškátová ul., Javorová ul., Krymská ul., Nitrianska ul., Zvolenská ul., Ružová ul., Orgovánová ul., Fialková ul., Šalviová ul., Ul. slobody, Ul. roľníckej školy, Ul. G. Czuczora, Dolná ul., Nezábudková ul., Čajakova ul., Bažantia ul., Robotnícka ul., Topoľčianska ul., Prievidzská ul., Alapyho ul., Ul. S. Takátsa, Murgašova ul., Ul. J. Tubu, Handlovská ul., Ul. Mateja Bela, Rožná ul., Ul. pri Panoráme, Bratislavská cesta,  Družstevná ul., Priemyselná ul., Orechový rad, Ul. odborárov, Ul. mládeže, Gútsky rad, Potočná ul., Plynárenská ul., Ul. mieru č. 36.
 
Piatok: 
Nová Stráž – Hlavná ul., Krížna ul., Podzáhradná ul., Vnútorná ul., Kostolná ul., Dlhá ul., Dunajský rad, Školská ul., Darányiho ul., Ul. Móra Krausza, Ul. K. Harmosa, Strážna ul.,        Zámočnícka ul., Ul. vtáčej záhrady, Obchodná ul., Jarabínková ul., Narcisová ul., Včelárska ul., Smrečinová ul., Jázmínová ul., Agátová ul., Levanduľová ul., Slnečnicová ul., Snežienková ul., Vadaš, 
Pavel, Čerhát